رفتن به محتوای اصلی

جُنگ کارگری

تصویر بالای صفحه
کارگران نە در انتصابات ریاست جمهوری شرکت می کنند و نە بە بانیان فقر و بی حقوقی خود رای خواهند داد!
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش پایانی
امکانات و تنگناهای کنترل کارگری
مکثی بر رویدادهای کارگری هفتە
نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٧
آب سرد احمد جنتی روی دست "غیر خودی ها"!
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش هفتم
وزیر کار ارتجاع در رویای ریاست جمهوری
در دفاع از تجمع ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
جوابگویی قربانیان حوادث شغلی کە بیمە نیستند با کیست؟
نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٦
رژیم هفت درصدی ها رفتنی است!
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش ششم
چه بر سر مجروحین حوادث کار می‌آید
طرح تازە رژیم برای تعدیل بیمە بیکاری
تبعیض علیە زنان در همە چیز!
نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٥
حمایت از رئیسی حمایت از جنایت و فقر و سرکوب است!
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش پنجم
چرا تلویزیون «جدال» سعی دارد «کارفروش» را به جای کارگر بنشاند؟
دەها سال تلاش برای خالص سازی و یکدست سازی بە شکست انجامید
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٤
چرا وابستگان بە قدرت بعد از عزل و طرد (دمکرات) می شوند؟
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش چهارم
واقعیت افزایش فقر را با جعل آمار نمی شود منکر شد
قربانیان عوارض کار در هیچ آماری ثبت نمی‌شوند
افزایش دستمزد و حق مسکن منتفی شد!
نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٣
تفرقە و اتحاد گریزی چپ تا کی؟