رفتن به محتوای اصلی

جُنگ کارگری

گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در این شماره:
نبرد جناح های سرمایەداری بر سر کرسی ریاست جمهوری ربطی بە طبقە کارگر ندارد - صادق کار
صورتبرداری از خطرات کار کودک در زنحیره های تأمین جهانی بخش سوم - تحلیلی در بخشهای…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در این شماره:
نقش تشکلهای وابستە در انتخابات فرمایشی - صادق کار
صورتبرداری از خطرات کار کودک در زنحیره های تأمین جهانی بخش دوم
تحلیلی در بخشهای پوشاک، الکترونیک و کشاورزی - راشل…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در این شماره:
وران فریب بسر آمدە، وعدەهای فریبکارانە دیگر کسی را فریب نمی دهد! - صادق کار
صورتبرداری از خطرات کار کودک در زنحیره های تأمین جهانی بخش نخست
تحلیلی در بخشهای پوشاک،…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در این شماره:
کارگران نە در انتصابات ریاست جمهوری شرکت می کنند و نە بە بانیان فقر و بی حقوقی خود رای خواهند داد! - صادق
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش پایانی -…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در این شماره:
آب سرد احمد جنتی روی دست "غیر خودی ها"! - صادق کار
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش هفتم
شعبه اصول و حقوق اساسی کار سازمان بین…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در این شماره:
رژیم هفت درصدی ها رفتنی است!
صادق کار
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش ششم
شعبه اصول و حقوق اساسی کار سازمان بین المللی کار، برنامۀ…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در این شماره:
حمایت از رئیسی حمایت از جنایت و فقر و سرکوب است!
صادق کار
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش پنجم
شعبه اصول و حقوق اساسی کار سازمان بین…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در این شماره:
چرا وابستگان بە قدرت بعد از عزل و طرد (دمکرات) می شوند؟
صادق کار
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش چهارم
شعبه اصول و حقوق اساسی کار…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در این شماره:
تفرقە و اتحاد گریزی چپ تا کی؟
صادق کار
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش سوم
شعبه اصول و حقوق اساسی کار سازمان بین المللی کار، برنامۀ…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
با اتحاد و همبستگی پيش به سوی برگزاری روز جهانی کارگران جهان
خطاب به و احزاب و اتحاديه های کارگری
همبستگی برای آزادی فعالان اتحاديه ای و سرکوب در ايران
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در این شماره:
زنان در سنگر نخست مقاومت
صادق کار
گزارش تحقیق ویژه در بارۀ کار کودک و تغییرات اقلیمی بخش اول
شعبه اصول و حقوق اساسی کار سازمان بین المللی کار، برنامۀ مشاغل…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
حجاب هم هدف هم وسیلە

صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش دوازدهم و پایانی
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک، نادین پراولت، جورج لارئا-آجی، نورین خان یونسکو…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مردم تهران مسجد نمی خواهند، پارک و بوستان می خواهند
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش یازدهم
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
اعتصاب چرا در آلمان جواب می دهد، در ایران کمتر جواب می دهد!
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش دهم
نویسندگان: جی پائوبی، میما…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سال ١٤٠٢ سال مبارزە و مقاومت در مقابل استبداد و سرکوب
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش نهم
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تصمیم افزایش دستمزد گرفتە شدە، زمان ابلاغ آن باقی ماندە!
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش هشتم
نویسندگان: جی پائوبی، میما…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:

گام بزرگ و تاریخی زنان ایران بە پیش در راە برقراری برابری - صادق کار

کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش هفتم - نویسندگان: جی پائوبی،…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مقصران "جولان بیکاری خود خواستە"قانون کار و سوسیالیست ها نیستند، حکومت و خود کارفرمایان هستند!
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سرمایە داری متحد، چپ متفرق
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش سوم
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک، نادین پراولت، جورج لارئا-…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش دوم
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک، نادین پراولت، جورج لارئا-آجی، نورین خان یونسکو، قسمت سیاستگزاری و برنامه…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
استقبال گستردە از اعتصاب غذای اعتراضی زنان زندانی
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش اول
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک،…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
شلیک موشک بە اقتصاد در حال احتضار ایران
صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش بیستم و پایانی
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سرکوبها حداکثری جواب نمی دهد
صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش نوزدهم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تهدید تحریم کنندگان "انتخابات"توسط خامنەای حاکی از وحشت است
صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک
گزارش مشترک سازمان بین…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مجلس فرمایشی بیراهە و بن بست است، انتخاب مردم خیابان است!
آنچە را مجلس و حکومت از مردم گرفتەاند، مردم در خیابان پس خواهند ستاند

صادق کار…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
دفاع از "کار آفرین"ها نقض برنامە و متضاد با اهداف حزب چپ ایران است!
حزب چپ ایران مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان است!

صادق کار
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تبدیل محل های کار بە قتلگاە کارگران
صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش پانزدهم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
در ضرورت تشکیل جبهە عدالت و دمکراسی توسط نیروهای چپ!
صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش چهاردهم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
پرستاران اضافە کاری اجبا ری با اعمال شاقە نمی کنند! - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش سیزدهم - گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
نکاتی پیرامون افزایش سن بازنشستگی - صادق کارگر
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش دوازدهم - گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
جنبش آبان و جانباختگان آن در تاریخ این سرزمین ماندگار هستند
ایران سرزمین جنبش های پیاپی - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش یازدهم…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سفرەهای مردم، تاکتیک یا نیاز رژیم برای بقا؟ - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش دهم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تشدید سرکوبها مانع ادامە مبارزە مردم و نجات رژیم از سقوط نخواهد شد! - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش نهم
گزارش مشترک سازمان بین…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
حساب مردم فلسطین با رژیم ایران را یکی نگیرید - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش هشتم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
با وجود این حکومت بهبودی متصور نیست - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش هفتم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف