رفتن به محتوای اصلی

جُنگ کارگری

گروه کار کارگری حزب چپ ایران
حجاب هم هدف هم وسیلە

صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش دوازدهم و پایانی
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک، نادین پراولت، جورج لارئا-آجی، نورین خان یونسکو…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مردم تهران مسجد نمی خواهند، پارک و بوستان می خواهند
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش یازدهم
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
اعتصاب چرا در آلمان جواب می دهد، در ایران کمتر جواب می دهد!
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش دهم
نویسندگان: جی پائوبی، میما…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سال ١٤٠٢ سال مبارزە و مقاومت در مقابل استبداد و سرکوب
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش نهم
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تصمیم افزایش دستمزد گرفتە شدە، زمان ابلاغ آن باقی ماندە!
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش هشتم
نویسندگان: جی پائوبی، میما…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:

گام بزرگ و تاریخی زنان ایران بە پیش در راە برقراری برابری - صادق کار

کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش هفتم - نویسندگان: جی پائوبی،…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مقصران "جولان بیکاری خود خواستە"قانون کار و سوسیالیست ها نیستند، حکومت و خود کارفرمایان هستند!
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سرمایە داری متحد، چپ متفرق
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش سوم
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک، نادین پراولت، جورج لارئا-…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش دوم
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک، نادین پراولت، جورج لارئا-آجی، نورین خان یونسکو، قسمت سیاستگزاری و برنامه…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
استقبال گستردە از اعتصاب غذای اعتراضی زنان زندانی
صادق کار
کار کودک، تحصیل، گزینه های سیاستگزاری بخش اول
نویسندگان: جی پائوبی، میما پریسیک،…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
شلیک موشک بە اقتصاد در حال احتضار ایران
صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش بیستم و پایانی
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سرکوبها حداکثری جواب نمی دهد
صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش نوزدهم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تهدید تحریم کنندگان "انتخابات"توسط خامنەای حاکی از وحشت است
صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک
گزارش مشترک سازمان بین…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مجلس فرمایشی بیراهە و بن بست است، انتخاب مردم خیابان است!
آنچە را مجلس و حکومت از مردم گرفتەاند، مردم در خیابان پس خواهند ستاند

صادق کار…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
دفاع از "کار آفرین"ها نقض برنامە و متضاد با اهداف حزب چپ ایران است!
حزب چپ ایران مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان است!

صادق کار
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تبدیل محل های کار بە قتلگاە کارگران
صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش پانزدهم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
در ضرورت تشکیل جبهە عدالت و دمکراسی توسط نیروهای چپ!
صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش چهاردهم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
پرستاران اضافە کاری اجبا ری با اعمال شاقە نمی کنند! - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش سیزدهم - گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
نکاتی پیرامون افزایش سن بازنشستگی - صادق کارگر
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش دوازدهم - گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
جنبش آبان و جانباختگان آن در تاریخ این سرزمین ماندگار هستند
ایران سرزمین جنبش های پیاپی - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش یازدهم…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
سفرەهای مردم، تاکتیک یا نیاز رژیم برای بقا؟ - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش دهم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تشدید سرکوبها مانع ادامە مبارزە مردم و نجات رژیم از سقوط نخواهد شد! - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش نهم
گزارش مشترک سازمان بین…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
حساب مردم فلسطین با رژیم ایران را یکی نگیرید - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش هشتم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
با وجود این حکومت بهبودی متصور نیست - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش هفتم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
نسل کشی فلسطینی ها در غزە را متوقف کنید!
سربازان صلح بان سازمان ملل را برای توقف نسل کشی بە غزە بفرستید! - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
شادباش بە نرگس محمدی و همە ی زنان چون او - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش پنجم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
یاوە نگوئید، دشمن در خانە است! - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش چهارم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف بخش چهارم…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
نقش بی بدلیل تشکلها در پیروزی جنبش های انقلابی - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش سوم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تشدید سرکوب نشانە پویایی جنبش و استیصال حکومت است - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش دوم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
تصویب طرح ارتجاعی استاد شاگردی، گام دیگری بسوی بردە سازی - صادق کار
نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش اول
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
انقلاب ژینا، با اتحاد و همبستگی ما پیروز می شود! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش هفدهم و پایانی
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک -…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مردم در راە انقلاب، اصلاح طلبان حکومتی در فکر نجات رژیم! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش شانزدهم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک -…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
بازداشت زنان گیلانی نشانە اقتدار نیست، نشانە استیصال است! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک بخش پانزدهم
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:

"طرد شدگان" در توهم بازگشت بە قدرت! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش چهاردهم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک - ژان…
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شماره جنگ کارگری:
راە کار اعتصاب عمومی است! - صادق کار
کار کودک: علل و عواقب تداوم فقر بخش سیزدهم
برنامۀ بین المللی برای محو کار کودک - ژان مانینات
مبارزە با فقر…