رفتن به محتوای اصلی

صادق کار

تصویر بالای صفحه
راە کار مقابلە با گروگان گیران تسلیم نیست، فشار است
کارگران نە در انتصابات ریاست جمهوری شرکت می کنند و نە بە بانیان فقر و بی حقوقی خود رای خواهند داد!
این دیگر فریبکاری و حمایت از جنایات رژیم است!
آب سرد احمد جنتی روی دست "غیر خودی ها"!
رژیم هفت درصدی ها رفتنی است!
بوی کباب و وسوسە بازگشت راندە شدگان بە قدرت
حمایت از رئیسی حمایت از جنایت و فقر و سرکوب است!
کسی برای مرگ جلاد ناراحت نیست!
چرا وابستگان بە قدرت بعد از عزل و طرد (دمکرات) می شوند؟
حماسە را مردم با تحریم بیشتر خلق خواهند کرد!
تفرقە و اتحاد گریزی چپ تا کی؟
تنش آفرینی برای منحرف کردن افکار عمومی از جنایات خیابانی
گفتگو با صادق کار به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
انگشتر برای کارگر، هدایای هزار میلیاردی برای صدوقی ها
مبارزە علیە بی حقوق سازی نیروی کار از مبارزە علیە جنگ جدا نیست
رژیم از جنازە جانباختگان هم وحشت دارد!
زنان در سنگر نخست مقاومت
در ایران کسی برای جنگ جشن نمیگیرد!
حجاب هم هدف هم وسیلە
فرمان تشدید سرکوب خامنەای محکوم بە شکست است
مردم تهران مسجد نمی خواهند، پارک و بوستان می خواهند
آغاز رنسانس فرهنگی- سیاسی در مراسم های نوروزی امسال
اعتصاب چرا در آلمان جواب می دهد، در ایران کمتر جواب می دهد!
مردم خلاق و مبتکر راە های مبارزە با استبداد راپیدا می کنند
سال ١٤٠٢ سال مبارزە و مقاومت در مقابل استبداد و سرکوب
دستمزد امسال نیز ٥٠ درصد کمتر از تورم تعیین شد!
ملک هزار میلیاردی پاداش حمایت امام جمعە تهران از رژیم تبهکار!
تصمیم افزایش دستمزد گرفتە شدە، زمان ابلاغ آن باقی ماندە!
پیام معنی دار درگیری مادر قمی با یک روحانی
انتخابات، نتایج و پیامدهای آن