جُنگ کارگری

تامین بودجە با کیفیتی کە ذکر شد اگر هم واقعیت داشتە باشد نە تنها هنری محسوب نمی شود بلکە عین بی لیاقتی و شارلاتاریسم است. وضعیت خیابانهای مملو از معترضین بهترین گواە این امر است. بە قول و قرارهای دولتی کە نتوانستە بە هیچ یک از وعدەهایی کە بە مردم دادە عمل کند و اصولا رویکرد ها و برنامە های سیاسی و اقتصادی اش بحران آفرین است، نباید اعتماد کرد.
ریشۀ این انتقاد که تضمین اشتغال پیامدهای تورمی خواهد داشت، همانا این ادعاست که برنامۀ تضمین اشتغال چیزی جز سیاست کینزی برای تقویت تقاضای کل از طریق پمپاژ پول نیست. اما، این انتقاد در نظر نمی گیرد که با وجود برنامه ای برای تضمین اشتغال، اشتغال کامل بدون توجه به سطح تقاضای کل حاصل می شود. علاوه بر این، این برنامه باید مانند سایر برنامه‌های دولتی، از طریق اعتبار دادن به حسابهای بانکی، و نه با "قرض گرفتن" یا "چاپ پول" علمی شود (و مالیاتها هم با برداشت از حسابهای بانکی جمع آوری شوند). به این ترتیب هزینه‌های برنامه صرفاً موجب افزایش ذخایر بانکی می گردد.
شورای سازماندهی اگر از این تجربە آموختە باشد، برای اینکە سردار بی سرباز نشود باید از نفوذ و اعتبار خود برای چنین مدلی از سازماندهی تحت هر نامی کە بیشتر می پسندد الی مجمع عمومی بهرە بگیرد.
تا روز دوم تیر کارگران داربست بند در ٢٢ شرکت پیمانکاری و پتروشیمی بە اعتصابی پیوستەاند کە از اول تیر با خواست افزایش، دستمزد، ١٠ روز استراحت ماهانە در ازای ٢٠ روز کار شروع شد. اکثر شرکت کنندە گان در این اعتصاب کارگران داربست بندها هستند. احتمال اینکە تعداد بیشتری از کارگران و گروە های شغلی دیگر شاغل در شرکتهای پتروشیمی و نفتی بە این اعتصاب ملحق شوند بسیار است زیرا مشکلات و مطالبات اکثر آنان مشابە است.
مطالب این شماره جنگ کارگری:

با تغییر یک یا چند وزیر هیچ چیز از اساس تغییر نمی کند! - صادق کار
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش هشتم - فاضل کبوب
تشکل قانونی"وسیلە ای برای نفی و سرکوب تشکلهای واقعی! - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
با این وصف اما فارغ از اینکە چە علت و عللی در پس "استعفای" عبدالملکی نهفتە است، با رفتن و آمدن یک یا چند وزیر در فاسد ترین، ناکارآمد ترین و دست راستی ترین دولتی کە طی ٤٣ سال گذشتە با حمایت کامل علی خامنەای تشکیل شدە است هیچ چیز بە نفع کارگران و زحمتکشان تغییر نخواهد کرد. چنان کە تا کنون هیچ وزیر کاری کە بهتر از سلف خود باشد در هیچ یک از دولتهای پیشین بە وزارت نرسیدە است. مشکل صرفا میزان توانایی و ناتوانی وزیر نیست، بە سیستم و برنامە کار دولتها در حکومت مطلقە و استبدای علی خامنەای و شرکا بر می گردد.
برآوردهای انجام شده در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا نشان داده اند که هزینۀ تأمین مالی برنامۀ تضمین اشتغال بین حدود 1 درصد از تولید ناخالص داخلی (در ایالات متحده) تا حدود 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی (در استرالیا) متغیر بوده است. با این حال، این تخمینها هزینۀ واقعی تأمین مالی برنامه را بیش از مقدار واقعی نشان می دهند، زیرا اثرات مضاعف ایجاد شده در اثر درآمد حاصله برای کارگرانبرنامه را به حساب نمی آورند. به علاوه طرفداران برنامه استدلال می کنند که این برنامه هزینۀ خود را از طریق کاهش سایر هزینه های اجتماعی مرتبط
زمان انتشار این گزارش هم کمی بو دار است، زیرا همزمان است با اجلاس سالانە سازمان بین المللی کار و اعزام همین نمایندگان تشکلهای "قانونی" بە این اجلاس و فرستادن نمایندگان تشکلهای واقعی بە زندان و اعتراضی کە در جمعە گذشتە توسط ٦ اتحادیە فرانسوی و سوئیسی با درخواست آزادی رهبران سندیکایی از زندان و فشار بە دولت ایران برای برسمیت شناختن حق تشکل بر مبنای مقاولە نامە های این سازمان بین المللی کارانجام گرفت.
دولت رئیسی با چند برابر کردن مالیات کسبە، گران کردن دلار، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و خدمات، کاهش حق مسکن کارگران و امتناع از رتبە بندی حقوق معلمان و همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان با زور و قلدری می خواهد کسری بودجە خود و هزینە های سرسام آور دستگاە های سرکوب و تبلیغاتی حکومت را جبران کند. امری کە از توش و توان و تحمل مردم خارج است و نمی توانند در مقابل آن سکوت کنند. تردید نباید داشت کە اعتراضات هر روز کە بگذرد وسیعتر، عمومی تر، رادیکالتر و مقاومتر خواهد شد.
مطالب این شماره جنگ کارگری:
اعتراض های مردمی کارگران، معلمان و بازنشستگان سیل بنیان کن‌ جمهوری اسلامی ایران است - تورج ابوذرخانی
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش هفتم - فاضل کبوب
بردن شکایت برە نزد سردستە گرگها - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
در دوره های رکود ظرفیت برنامه افزایش خواهد یافت تا بتوان کارگران بیشتری را که از بخش خصوصی رانده شده اند، جذب کرد. این ظرفیت، هنگامی که اقتصاد رونق دارد و کارگران مجدداً به استخدام بخش خصوصی درمی آیند، خودبخود کاهش می یابد. بنابراین این مدل به صورت یک برنامۀ استخدامی ضربه گیر عمل می کند. در این مدل دستمزدها ثابت اند، در حالی که کیفیت کار در آن افت و خیز دارد. کارفرمایان بخش خصوصی می توانند نیروی کار را با دستمزدی بیش از دستمزد ثابت تضمین اشتغال استخدام کنند. همین کیفیت است که به برنامه ویژگی تثبیت قیمتها را می بخشد.
محجوب برای اعتراض و متوقف کردن اقدامات ضد قانونی دولت مورد عنایت ولی فقیە خودش هم بە رهبری کە خود بزرگترین قانون شکن است رجوع می کند. تامین اجتماعی اگر بواسطە دولتی نبودن اش دولت حق دخالت در امورات آن را ندار، بە کدام دلیل بە "رهبر و مراجع"ربط دارد کە محجوب می خواهد سرنوشت تامین اجتماعی را بە "استفتاء" رهبر موکول کند؟ حالا اگر "رهبر" موضعی مخالف نظر محجوب گرفت، او با آن چە خواهد کرد؟آیا جرات می کند آنرا نپذیرد؟شکایت از دولت دست نشاندە و گوش بفرمان خامنەای مصداق بردن شکایت برە نزد سر دستە گرگان را دارد و نتیجە اش هم از پیش روشن است.
بدعت دولت در دورزدن شورای عالی کار و قانون کار در خصوص افزایش دستمزد با موج گستردە ای از اعتراضات کارگران و همچنین کارکنان دولت و بازنشستگان تابع تامین اجتماعی روبرو شدە است. اعتراضات بە قدری گستردە است کە همە دست اندرکان اقدام خلاف قانون دولت و مجلس را بە تقلا انداختە است و هر یک بە نحوی از انحا تلاش می کنند کار خلاف و توجیح نشدنی خود را توجیح نمایند. توجیحات آنان اما بە خشم و اعتراض بیشتر همە کسانی منجر شدە و می شود کە سفرە های شان در اثر اقدام دولت و مجلس بر خلاف وعدەهایی کە بە آنان دادە بودند بجای بزرگتر شدن کوچکتر شدە است.
مطالب این شماره جنگ کارگری:
ساختار استبدادی فاسد ولایی عامل اصلی فجایع و بحران هاست! - صادق کار
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش ششم - فاضل کبوب
اعتراضات برای افزایش دستمزد در حال ثمر دادن است - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
اشکال اصلی خود سیستم است کە مرکز و آفرینندە فساد و آلودگی و بحران و فجایع است. اصولا افراد درستکار و توانا را بە درون سیستم راە نمی دهند زیرا کە گردانندگان اصلی حکومت ولایی خود ام الفساد هستند. در چنین ساختاری بفرض اینکە کسی بتواند رخنە کند یا بعد از مدتی آلودە و بە جزئی از سیستم تبدیل می شود و یا بە نحوی دفع می شود.
هیئت ملی بازار کار (AMS) نقشی کلیدی در اجرای سیاستهای عملی ناظر بر بازار کار در سوئد ایفا کرده است. این هیئت یک نهاد سه جانبه (اکثریت کارگران، کارفرمایان و دولت) است که بودجۀ سالانۀ آن از طریق تخصیص بودجه توسط پارلمان تأمین می شود. هیئت ملی بازار کار دو بار در ماه برای تصمیم گیری در مورد مبادلات نیروی کار، برنامه های آموزشی و یارانۀ دستمزدی کارگرانی که ظرف شش ماه استخدام نشده اند، تشکیل جلسه می دهد. کارگران بیکار تنها در صورتی که تمامی گزینه‌های استخدامی و آموزشی "ته کشیده باشند"، مشمول دریافت مزایای بیکاری خواهند شد، و پس از به سرآمدن دورۀ این مزایا، کارگر بیکار طبق قانون حق دارد تا شش ماه در استخدام دولت، که به عنوان آخرین کارفرما عمل می‌کند، کار کند.
عمر افزایش مزد ١٠ درصدی دولت ظاهرا قرار نیست بیش از سە ماە طول بکشد. این البتە نظر بە گرانی دم افزون قیمتها موفقیعت بزرگی برای مزد و حقوق بگیران نیست و زودتر از آنکە انتظار می رود توسط اژدهای گرانیها بلعیدە خواهد شد، ولی در هر صورت یک موفقیعت هر چقدر هم کوچک باشد، بهر حال موفقیعت محسوب می شود و گامی است بە سوی موفقیعت های بیشتر و اساسی تر و یادآور این واقعیت کە هر موفقیعتی ثمرە مبارزە است و مبارزە همیشە سودمند است و نتیجە بخش!
پیکر ١٤ کارگر جان باختە تا روز دوشنبە این هفتە از زیر آور برج متروپل آبادان بیرون کشیدە شدند. از سرنوشت بقیە ٥٠ کارگری کە هنگام ریزش گفتە می شود در داخل ساختمان مشغول بە کار بودەاند، هنوز خبری منتشر نشدە است. اکثر کارگران جان باختە از اهالی جزیرە مینو بودند.
مطالب این شماره جنگ کارگری:

مردم نە تحمل سختی های بیشتر را دارند و نە تحمل حکومت شما را! - صادق کار
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش پنجم - فاضل کبوب
مبارزە برای آزادی معلمان و کارگران و زندانیان سیاسی ادامە خواهد یافت! - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
آن نیرویی کە می تواند راە را بر این روند ارتجاعی و ضد مردمی ببندد و کشور را بسوی تحول دمکراتیک و مردمی کم هزینە هدایت کند جنبشها و نهادهای مدنی سازمانیافتە، با برنامە و قابل مدیریت هستند، بهمین جهت تلاش باید کرد راە کارهای عملی و کارآمدی برای سازماندهی اعتراضات مختلف و هم راستا کردن آنها پیدا کرد. 
دل سوئد نشان داد راهی وجود دارد که بتوان به ثبات قیمتها دست یافت بی آن که بیکاری را به عنوان یک اقدام اصولی علیه کار، مورد استفاده قرار داد. این مدل پس از جنگ جهانی دوم توسط دو اقتصاددان اتحادیه ای، رن (Rehn) و میدنر (Meidner)، تدبیر شد. آنها بر دو عنصر اساسی به عنوان شاخصهای اقتصاد سوئد در بیشتر از 4 دهه انگشت می گذاشتند: 1) چانه زنی فوق العاده متمرکز روی دستمزدها، و 2) سیاستهای فعال [دولت] ناظر بر بازار کار. مدل سوئدی بر "سوسیالیزه کردن سرمایه داری" تمرکز داشت و با تأکید بر "حق کار" به جای "حق درآمد"، بدیلی عملی برای رفاه گرائی ارائه می داد.
جنبش معلمان یک جنبش دمکراتیک اجتماعی ریشە دار مردمی، عدالتخواە و محبوب در جامعە است. جنبشی با خواستە هایی بە حق وعادلانە و مشی مبارزاتی مدنی و بر خوردار از رهبری مبارز و مقاوم و معقول و پیگیرحقوق اعضای خود و دانش آموزان کە با اعمال سرکوبگرانە کسی قادر بە از بین بردن آن نیست. رهبران آن را می توانید در زندان نگاە دارید، ولی خود جنبش را نمی توانید بە بند بکشید و مانع فعالیت و پویایی آن شوید. مبارزە برای آزادی معلمان و کارگران زندانی تا آزادی ...
در شب سوم حادثە خشم و غضب مردم کە بخاطر احترام بە قربانیان فاجعە و خانوادە های عزادار در سینە ها حبس شدە بود بیرون ریخت و بە اعتراضی ضد دولتی با شعارهای تند علیە خامنەای، رئیسی و دیگر کارگزاران حکومتی تبدیل شد. اعتراضی چنان بزرک و کوبندە کە ماموران ضد شورش هم جرات در گیر شدن با مردم خشمگین را پیدا نکردند. لحظاتی بعد از آن مردم شهرهای خرمشهر، بهبهان، بندر عباس، شاهین شهر و اصفهان نیز با بر پایی تظاهرات خیابانی همبستگی و حمایت خود از مردم آبادان را اعلام کردند.
مطالب این شماره جنگ کارگری:
نان و آزادی، هستند خواست ملی!
دیکتاتوری و استبداد دشمن ملی - صادق کار
برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش چهارم - فاضل کبوب
دولت متقلب و نحوە پرداخت یارانە - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
نان و آزادی شعارهای هستند کە بیشترین جمعیت کشور را می شود حول آن متحد و بە حرکت درآورد و در واقع خواستە هایی ملی هستند. اعتراض دیگر فقط مخالفت با رژیم استبدادی ستمگر و ارتجاعی و فاسد فقاهتی حاکم بر کشور نیست. مردم علاوە بر حکومت دمکراتیک و سکولار غیر موروثی نان و عدالت هم می خواهند. بهمین جهت زیر بار بعضی القات از طرف منسوبین رژیم های دیکتاتوری کە می خواهند با تقسیم دیکتاتورها و دیکتاتوری بە خوب وبد مقدمات جلوس دیکتاتور دیگری بە قدرت را فراهم کنند نخواهند رفت
ورنت اعتقاد داشت که حکومت فدرال مسئولیت نهائی تضمین شرایط برای اشتغال کامل را به عهده دارد. پیشنهاد "استاندارد تضمین اشتغال" ورنت، همچون پیشنهاد پیرسون و دیگر مدافعان "دولت به عنوان کارفرمای آخرین راه حل"، با دقت تمام برای یک اقتصاد تحت سلطۀ بازار طراحی شده بود. او تصریح می کند که "جوهر پیشنهادش زنده نگه داشتن شرکتهای خصوصی از طریق استقرار و تثبیت یک بازار بزرگ برای کالاها و خدماتی است که این بخش قادر به تولید آنهاست.
اما حالا معلوم شدە است همان دوماە یارانە نقدی ٤٠٠ و ٣٠٠ هزار تومانی وعد دادە شدە را نیز بە نیمی از جمعیتی کە مشمول دریافت آن می شدەاند ندادەاند. علت اش هر چە باشد مهم نیست نتیجە و تاثیر آن مهم است کە بیشتر از همە روی معیشت فقیرترین لایحە های اجتماعی یا همان ٢٧ تا ٣٠ درصد از جامعە کە بنا بە دادەهای دستکاری شدە رسمی در زیر خط مطلق فقر زندگی می کنند.
اعتصاب این هفتە کارگران شرکت واحد و اعتصابات متعدد در شرکتهای پیمانکاری نفت نە اولین و نە آخرین نمونە از اعتصاب در این خصوص نبودە و نیست.

حالت انفجاری هم جا آشکارا است و تبدیل اعتصابات بە طغیان و شورش دور از انتظار نیست. حکومت با سرکوب تشکلهای صنفی و مدنی و زندانی کردن رهبران تشکلها ابلهانە تصور می کند با سرکوب می تواند زحمت کشان را از خواستە های بە حق شان منصرف کند، اما باید بداند دارد بنزین روی آتش خشم و نفرت و نارضایتی های زحمتکشان می ریزد و اعتصابات را بسوی شورش و طغیان می راند.
مطالب این شماره جنگ کارگری:

چارە کار ایستادن در صف نیست! - صادق کار

برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش سوم - فاضل کبوب

خامنەای و چرایی دیدار با کارگران - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
چارە را مردم خوزستان و معلمان در اعتراض مشترک خیابانی یافتەاند و درست هم تشخیص دادەاند. هموطن، شهروند، انسان، در هر جای دنیا اگر می بینی مردم از رفاە و آسایش و آزادی برخوردارند، بدان آنها را بدون زحمت و مبارزە و اتحاد و همبستگی با تک روی بە دست نیاوردەاند. البتە کە آزادی و رفاە هزینە دارد، اما هزینە اش بسیار کمتر از تحمل ٤ دهە زندگی زیر شمشیر استبداد، فقر و انواع ستمگری است. صف را رها کن با مردم خوزستان و معلمان، همراە شو آنان را تنها نگذار بپیوند. خواستە های همە ما یکی است، آزادی و عدالت و رفاە.
فرض اصلی پیشنهاد او برای آنچه او بیمۀ عملکرد اقتصادی نام داد، این بود که حکومت باید سیاست تضمین اشتغال کامل را پیش گیرد. به عبارت دیگر، حکومت باید "آماده باشد که به عنوان کارفرمای آخرین راه حل و در صورت لزوم به عنوان اولین فسخ کنندۀ قرارداد" عمل کند. مکانیسمی که این امکان را فراهم می آورد، "گنجینۀ رزروی از خدمات و کارهای عمومی مزید در سطح ملی" است.

اما این فقط یک سوی معادلۀ مورد نظر پیرسون بود. سوی دیگر معادله، که در واقع برای حفظ اشتغال کامل بسیار هم با اهمیت است، همانا سطح بالای تقاضا برای مصرف است.
خامنەای بە کارگران وعدە ایجاد اشتغال، تنظیم عادلانە رابطە کار و سرمایە، و تامین امنیت شغلی، یعنی بخشی از همان چیزهایی را کە رژیم او از کارگران گرفتە است را بە آنان داد و در عوض رندانە از کارگران خواست از رژیم او حمایت کنند و از پیوستن بە نیروهای تحولخواە اجتناب کنند.
همچنان کە سرکوب سعبانە سازمانهای معلمان و محکومیت رهبران آنها بە حبس های طولانی، تبعید و اخراج نتوانست بە جنبش و مطالبات معلمان پایان دهد، سرکوبهای ٢٢ اردیبهشت و ربط دادن جنبش مستقل و سرافراز معلمان و رهبران آن بە بیگانە توسط نیروهای امنیتی تبهکار و اتهامات نخ نما و پوسیدە مشابە نخواهد توانست، جنبش قائم بە ذات و مدنی معلمان را کە از اعتبار ملی برخوردار است و در قلوب معلمان و عدالت طلبانە جای دارد از حرکت و پویایی و جهتی کە برگزیدە باز دارد.
مطالب این شماره جنگ کارگری:
مردم زیر بار این همە گرانی و ستم نخواهند رفت! - صادق کار
برنامه های تضمین اشتغال بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش دوم - فاضل کبوب
اول ماە مە از پاریس تا تهران - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگری
در جواب فرا افکنان باید گفت، افزایش جهشی قیمت نان و سایر کالاها و بحران ها و فجایع موجود مسائلی نیستند کە با تغییر و جابجایی چند وزیر بشود آن را رفع و رجوع نمود. این یک سیاست و نتیجە دیدگاە و عملکرد حکومت و مدافعان سیاست های تعدیلی و شوک درمانی، طی چند دهە گذشتە هستند. حکومت نشان دادە نە راە حلی برای آنان دارد نە قادر بەتامین نیازهای مردم است، و نە حاضر بە تغییر سیاستها خود است. در این مدت ٩ دولت آمدەاند و رفتەاند، ولی هیچکدام نتوانستەاند جلوی این روند رابگیرند.