رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای مهم کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای مهم کارگری هفتە

اعتصاب کارگران چادر ملو، اعتصاب در پتروشیمی بندر امام، ادامە اعتراضات در هپکو، بازگشت ماشین سازی تبریز بە بخش دولتی، اعتراض کارگران ابنیه فنی قم، مرگ ١٨ معدنچی در فصل پائیز، ادامە اعتراضات کارگران شهرداریها، و تداوم فشار بە فعالین سندیکایی مهمترین رویدادهای گزارش شدە کارگری هفتە بودند.

اعتصاب و تجمع در اعتراض بە اخراج ٢٠ نفر در چادر ملو
کارگران شرکت پیمانکاری "بهاباد باراد" یزد در این هفتە در اعتراض بە تصمیم کارفرما بە اخراج از کار ٢٠ نفر از همکاران شان کە در معدن سنگ آهن مشغول کار بودند اعتصاب و مبادرت بە تجمع در محل کارشان نمودند. علت اخراج این عدە از کارگران در ظاهر از سوی کارفرما عدم نیاز ذکر گردیدە، ولی کارگران می گویند دلیل اصلی این تصمیم کارفرما واکنش نسبت بە تشکیل انجمن صنفی در شرکت است. گفتنی است کە اخیرا در این شرکت کارگران جهت پیگیری مطالبات شان مبادرت بە تشکیل انجمن صنفی نمودند. تشکیل انجمن صنفی با اینکە در قانون کار پذیرفتە شدە، معهذا تشکیل انجمن های صنفی مستقل کارگری با موانع فراقانونی بسیاری از سوی کارفرمایان و وزارت کار مواجە است و در اكثر موارد با اخراج کارگرانی کە در تاسیس انجمن ها نقش داشتە و دارند نسبت بە آن واکنش نشان دادە می شود. کارگران شرکت چادر ملو در سالهای اخیر تلاش زیادی برای تشکیل انجمن نمودەاند و توانستەاند بە کمک آن شرایط مزدی و کاری خودشان را بهتر کنند. همین تجربە خوشایند موجب حمایت محکم کارگران این شرکت از انجمن صنفی شدە است. قبلا نیز ١٢ تن از کارگران چادر ملو بە دلیل شرکت در اعتصاب و عضویت در انجمن صنفی بازداشت شدە بودند. ادارە کار کە بایستی حامی قانون کار باشد و بر اجرای آن نظارت کند و مانع اخراج کارگران شود، در این میان مانند موارد مشابە رویە حمایت از کارفرما را در پیش گرفتە است! در هر حال وقتی کە کارگر بە اهمیت تشکل در زندگی اش واقف شود، دیگر بە آسانی حاضر بە تسلیم شدن و دست برداشتن از مهمترین و موثرترین ابزار قدرت اش نمی شود. این آن تحول مهمی است کە در درون طبقە کارگر بوجود آمدە و اسباب نگرانی ستمگران و استثمارگران و واکنش های آنها شدە است.

اعتصاب بسیار مهم و معنی دار در پتروشیمی بندر امام
اعتصاب این هفتە پتروشیمی در بندر امام کە کوشش بسیاری برای جلوگیری از انتشار اخبار آن بە عمل می آید، بی شک بە لحاظ مطالبات آن یکی از مهمترین اعتصابات کارگری سال جاری است. علت مهم بودن این اعتصاب تنها بە خاطر نقش اقتصادی ویژە شرکت های پیمانکاری کە اکثرا بصورت مافیایی ادارە می شوند نیست. اهمیت این اعتصاب بە ماهیت تعرضی مطالبات مطڕح شدە در آن و در شرایطی کە هنوز اکثر اعتصابات کارگری تدافعی هستند بر می گردد. کارگران در این اعتصاب کە از ٣٠ دی شروع شد علاوە بر افزایش دستمزد و مزایا خواستار، "رفع تبعیض شغلی و یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی کارگران" شدەاند. مطالبە مهمتر کارگران اما، داشتن اتحادیە و اجرای " مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار" است. "ماده ۲۲ مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار (ILO)، آزادی سندیکایی و اتحادیه‌ای و حمایت از حقوق سندیکایی را به عنوان یک حق بشری و لازم‌الاجرا به رسمیت شناخته است.
این در حالی است که حدود یک ماه است کارگران درخواستی مبنی بر تشکیل اتحادیه کارگری در بندر امام را به اداره کار منطقه ارسال کرده‌اند اما پاسخی نگرفته‌اند". این گزارش نیز بە نوبە خود تائید دیگری است بر افزایش تمایل کارگران برای تشکل یابی. نکتە دیگر در این گزارش قانون شکنی ادارە کار است کە بجای اجرای قوانین هر گاە قوانین اندکی بە سود بهبود حق و حقوق کارگر باشد مانع اجرای آن می شود. این گونە برخوردها حکایت از سر سپردگی مسئولین این وزارتخانە بە سرمایە داران و مشارکت در سرکوب کارگران دارد.

ادامە اعتراضات نسبت بە عدم تعیین تکلیف مالکیت "هپکو"و بازنشستە کردن کادرهای تخصصی کارخانە
اعتراضات کارگران هپکو در این هفتە نیز کماکان ادامە یافت. کارگران در این هفتە نسبت بە بلاتکلیف ماندن وضعیت مالکیت کارخانە، تصمیم بە بازنشستە کردن ٢٠٠ نفر از کادر فنی و تخصصی کارخانە و تعویق در پرداخت دستمزد شان اعتراض نمودند. کارگران بازنشستە کردن ٢٠٠ نفر از کادر تخصصی کارخانە را ترفندی جهت فلج کردن کارخانە و گامی در جهت انحلال و تغییر کاربری و فروش آن و از دست رفتن محل های شغلی شان می دانند. بهمین جهت با آن مخالفند. عدم اجرای وعدەهای تا کنونی مسئولین دولتی و اظهارات ضد و نقیضی کە در مورد وضعیت و آیندە کارخانە زدە می شود، بر نگرانی کارگران افزودە است. در این میان آنچە قطعی بە نظر می رسد تصمیم دولت بە واگذاری کارخانە پس از خستە کردن کارگران و خاموش کردن اعتراضات آنان با ترفندهای تازە است.

بازگرداندن مالکیت ماشین سازی بە دولت
سر انجام بدنبال اعتراضات کارگران ماشین سازی تبریز بە واگذاری این مجتمع بزرگ صنعتی و افشای فسادهای بزرگی کە در پس صحنە واگذاری این مجتمع و دیگر واحدهای خصوصی شدە صورت گرفتە است، در این هفتە کمیتە تفحص و تحقیق مجلس بازگشت مالکیت ماشین سازی بە دولت را تصویب و ابلاغ نمود. بە نوشتە خبرگزاری "مهر" احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس دلیل بازگرداندن ماشین سازی را فساد انجام شدە در هنگام واگذاری اعلام نمودە.

همچنین بنا بر همین گزارش، هئیت تحقیق و تفحص مجلس، "واگذاری کشت و صنعت مغان نیز به دلیل ایرادات و ابهاماتی که از سوی مراجع نظارتی و امنیتی اعلام شده بود، به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ارسال شد تا هیئت داوری در مورد آن نظر دهد. "بە گفتە نمایندە تبریز پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه و تولید برق شاهرود و شرکت ایران ایرتور نیز به هیئت داوری ارجاع داده شدەاند. با وجود این بە نظر نمی رسد کە تغییری در سیاست خصوصی سازی حکومت بوجود آمدە باشد و انجام تحقیق و تفحص در موارد ذکر شدە نیز بە دلیل اعتراضات کارگری و همچنین اختلافات میان وابستگان بە جناح های حکومتی بر سر تصاحب شرکت ها باید باشد. گفتنی است کە تا کنون بیش از ١٠٠٠ واحد تولیدی و خدماتی عمومی کە در اختیار دولت قرار داشتند واگذار شدەاند.

اعتصاب کارگران راە آهن "ابنیه فنی تراورس" در قم
بە دنبال اعتراض و اعتصاب ٧ هزار نفر از کارگران شرکت "ابنیه فنی تراورس"قم کارفرما بخشی از دستمزدهای معوقە کارگران را پرداخت نمود. با این حال هنوز کارگران علاوە بر چند ماە دستمزد معوقە کە طلبکارند، حق بیمە چندین ماە گذشتە شان نیز پرداخت نشدە است. پرداخت حق بیمە و دستمزدهای معوقە ، پرداخت سختی کار و افزایش دستمزد، از مطالبات اصلی کارگران و دلیل اعتراض آنهاست. به هر جهت اعتصاب آنها موجب شد تا کارفرما حداقل بخشی از طلب کارگران را بپردازد. چنان کە کارگران اعتصاب نمی کردند کارفرما همین مقدار از بدهی اش را پرداخت نمی کرد.

مرگ ١٨ معدنچی طی فصل پائیز
بە گزارش "ایلنا" ١٨ کارگر معدن در اثر حوادث کاری در معادن جداگانە تنها ظرف ٣ ماە اخیر جان باختەاند. علل اصلی افزایش پیوستە حوادث کار و شمار قربانیان آن، عدم اجرا و قوانین ایمنی، چشم بستن ادارات کار بر امتناع کارفرمایان از رعایت قوانین، نبود تشکلهای کارگری و زیادە خواهی کارفرمایان و نداشتن نگرانی از مجازات است. مسئولین وزارت کار و تامین اجتماعی کە شاهد رشد شتابندە حوادث کار و بیماری های شغلی هستند، در این میان هیچ اقدام موثری برای کاهش آنها نمی کنند و با دادن آمارهای نادرست سعی می کنند این کشتار و درماندگی شان در انجام وظیفە را از اذهان پنهان کنند. در رژیمی کە هیچ حق و حقوقی برای کارگر قائل نیست و با کارگر مانند بردە رفتار می کند، از دستگاە های حکومتی اش هم نباید انتظار برخورد انسانی با سلامت و زندگی کارگر را داشت. تنها خود کارگران هستند کە بایستی با سازماندهی و مبارزات شان بە این فجایع خاتمە دهند.

اعتراضات کارگران شهرداری ها در شهرهای مختلف
اعتراضات کارگران شهرداری ها در شهرهای مختلف همچنان ادامە دارند. علت عمدە اعتراضات کارگران شهرداری ها پرداخت نشدن منظم و بە موقع دستمزدهای زیر خط فقر آنهاست. در برخی شهرداری ها کارگران تا ٩ ماە دستمزد عقب افتادە طلب دارند. پرداخت دستمزد ها کە درقانون کار از اولویت های کارفرمایان است، از نظر مدیران شهرداری ها در اولویت بدهی های شهرداری ها قرار ندارند. بی مسئولیتی مدیران شهرداری ها و فشارهای فزایندە معیشتی در ماە های اخیر موجب افزایش اعتصاب و اعتراضات متعددی در میان کارگران شهرداری ها در شهرهای مختلف شدە اند. در هفتە های گذشتە بە چند نمونە آنها اشارە داشتیم. در این هفتە نیز در شهرهای بندر لنگە و سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد کارگران شهرداری ها بە اعتراض برخاستند.

افزایش فشار بە فعالین سندیکایی و کارگری
در این هفتە نیز فشارهای فزایندە بر فعالین سندیکایی تداوم یافت، حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران واحد و بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر کە بە دلیل شرکت در یک تظاهرات کارگری در روز کارگر در یک بیدادگاە فقاهتی بە پنج سال زندان محکوم شدە بود، با ابلاغیه شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین برای تحمل پنج سال حبس، به زندان فراخوانده شد.
دادستان تهران با وجود گذشت بیش از ٤ سال از زندان اسماعیل عبدی از رهبران اصلی کانون صنفی معلمان ایران با آزادی مشروط این رهبر سندیکایی مخالفت نمود و تقاضای "حسن تاج " وکیل آقای عبدی برا دادن مرخصی بە وی را موکول بە بررسی نمود، در این میان مسئولین آموزش و پرورش نیز از قافلە عقب نیفتادند و با احتساب دوران زندان عبدی بعنوان مرخصی بدون حقوق مخالفت کردند.
در همین حال یک بیددادگاە حکم بازداشت جعفر ابراهیمی یکی دیگر از فعالین نهادهای صنفی معلمان را تمدید نمود. افزون بر اینها سە تن از حامیان کارگران کە در تظاهرات مقابل دادگاە کارگران هفت تپە شرکت کردە بودند بە نام های، رهام یگانە"، "فرید لطف آبادی" و "هیراد پوربداقی" نیز از طرف شعبە ٢٤ بیدادگاە انقلاب جهت محاکمە بە صرف شرکت در یک اعتراض احضار شدند.

افزایش فشار بە فعالین زندانی و سختگیری در مورد آنها نشان می دهند کە زندانبانان فقاهتی پاسدار سرمایە در بزانو درآوردن آنان ناکام ماندەاند. تلاشها برای تشکیل اتحادیە های کارگری مستقل و طرد تشکلات فرمایشی حکومت ساختە و تحت کنترل دولت ادامە دارند. در همین هفتە پرستاران نیز از یک تشکل وابستە پرستاری کە بە گفتە آنها نمی تواند حقوق پرستاران را مورد حمایت قرار دهد و سخنگو و مطالبە گر خواستهای پرستاران باشد، اعلام برائت نمودند و نخستین گام را برای تشکیل یک اتحادیە واقعی مستقل برداشتند. سندیکا کە در فرهنگ سیاسی رژیم و طرفدارانش کفر محسوب و تشکیل آن مستوجب مجازات است، اینک دوبارە در پرتو مبارزات کارگران در حال جا بازکردن در جامعە و رسانە هاست!

دیدگاه‌ها

راد

عیب ازخودماست به دلیل نگاه یکسویه به کاروکارگری مثلا اگرمنابع یک کشوربه تاراج رودچندان عکس العمل نشان نمی دهیم تمام هم وغم ما کارخانه است.اگرسرمایه ازطریق بانک وبهره بانکی تاراج کندبازنگاه ما به کارخانه است.ماسرمایه رانشانه نمی گیریم ازکارگرحمایت میکنیم درصورتیکه سرمایه ازهمین راه چاق ترمیشودوتوان سرکوب کارگرراپیدامیکند.وقتی نفت ما مس ما المنیوم ماراتاراج میبرداینقدرعکسالعمل نشان نمی دهیم تاوقتی که درب کارخانه ای بسته میشودگویی منابع یک کشوربه کارگرمربوط نمی شود.وقتی درعراق سیتم پارلمانی قومیتی درست میشودبازهم نمی بینیم که طبقه کارگرازهمان قومیتی بودن پارلمان لطمه میخوردواستثمارمیشودوایضا درلبنان گویا کارخانه چشم وگوش مارانسبت به بقیه موارداستثماربسته است چراچون طبقه کارگرمیخواهدمعجزه کندآنهم وقتی ازدرودیواردارداستثمارمیشود.وبازنگاه مابه داخل کارخانه است تمام جوابهارا ازداخل کارخانه میخواهیم وتازه گورپدرکارگران فکری 

د., 27.01.2020 - 12:00 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید