يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨۱

۰۷ شهريور ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*بورس نفت؛ پیوند اقتصاد رانتی و انگلی – یادداشت – مراد رضایی

* سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" بخش هشتم - میشله فورد

* مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 6 - دنیس آرنولد – ترجمه گودرز

* کارگران لازم است خودشان صندوق اعتصاب تشکیل دهند – صادق کار


* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید