جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

ردپای مافیای پتروشیمی در کشتار مردم ماهشهر

یادداشت

۲۹ آذر ۱۳۹۸

سرمایە دار زمانی کە پای حفظ منافع در میان باشد بخصوص اگر سرمایە دار و صاحب مقام دولتی و سردمدار نظامی هم باشد، دیگر همشهری و غیر همشهری نمی شناسد. این منافع هرچە زیادتر و نامشروعتر باشد سرکوب کسانی کە حفظ آنرا بە مخاطر بیندازد خشونت بارتر است. این دلیل آن کشتار وحشتناک و انتقامجویانە ای است کە در ماهشهر انجام شدە است

علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی و یکی از سرداران سوپر میلیاردر سپاە کە بە برکت وجود حکومت باندهای مافیایی اسلامی بر کشور ثروتهای کلانی بهم زدە و گفتە می شود صاحب و سهامدار تعدادی از واحدهای پتروشیمی در بندر امام و شرکت کشتی رانی و ویلاهای لوکس چند صد میلیاردی است، در اوایل هفتە ظاهرا برای دلجویی بە دیدار خانوادە یکی از جانباختگان خیزش مردمی آبان رفت.

شمخانی در این دیدار از قبل تدارک دیدە شدە در حضور این خانوادە داغدار ادعا کرد کە ٨٥ درصد از جانباختە گان با سلاح های غیر سازمانی و توسط افراد غیر نظامی کشتە شدەاند. او البتە نگفت کە اگر ٨٥ درصد از مردم توسط غیر حکومتی ها کشتە شدەاند، دیگر بە چە دلیل خامنەای او را برای دلجویی بە خانە یکی از کسانی فرستادە کە توسط "دیگران" کشتە شدە است و چرا حکومت این همە دست و دلباز شدە و می خواهند با پرداخت دیە از خانوادە قربانیانی کە بە گفتە وی توسط "دیگران" کشتە شدەاند، رضایت آنان برای گذشتن از خون عزیزان شان را بگیرد؟

ادعای ابلهانە شمخانی با تمسخر و استهزا عدەای و خشم و انزجار عدە دیگر روبرو و باعث مفتضح شدن گویندە آن شد و کسی آنرا جدی نگرفت. حتا عدەای از وابستگان بە حکومت هم وقعی بە این گفتەهای احمقانە ننهادند و تعبیر های دیگری از علل کشتار مردم را ارائە دادند، کە با ادعاهای شمخانی مغایر و متضاد هستند. یکی از خبرنگاران نزدیک بە حکومت کلیپی از مصاحبە هایی کە بعد از اظهارات شمخانی با مردم تهیە کرد، بی پایە بودن چنین اتهاماتی را از زبان مردم ماهشهر در شبکەهای اجتماعی قرار داد.

سایت انتخاب کە نظرات و تمایلات یکی از طیف های حاکمیت را منتشر می کند نیز با انتشار یک گزارش ویدئویی افشاگرانە با عنوان، "بزرگترین رانت خوار ایران را بشناسید" از مافیای حاکم بر منطقە و سودهای نجومی کە از طریق رانت و نفوذ سیاسی نصیب آن می شود پردە برداری کرد. این سایت در گزارش خود آمار و ارقامی کە از سواستفادە های صاحبان پتروشیمی ها کە همگی حکومتی و تعدادی از آنها از سرداران سپاە هستند، بدست دادە است؛ براستی تکان دهندە و فاجعە آمیز هستند. با وجود این درآمدها اکثر مردم شهر از لحاظ معیشتی در شرایط دشواری بە سر می برند و این جماعت حاضر نیستند بخشی از درآمدهای نجومی شان را کە از درآمد های کشور و بە قیمت محرومیت مردم از آن خود می کنند صرف بهبود وضعیت مردم شهر کنند.

مدتی قبل از شروع خیزش آبان نیز افشاگری هایی راجع بە ثروت و خانەهای لاکچری شمخانی و بستگان نزدیک اش منتشر شدە بود کە وی با خشم و تهدید نمودن افشاگران نسبت بە آن واکنش نشآن دادە بود.

سردار مافیایی سپاە قبل از آن نیز چند مرتبە دیگر شرکت کنندگان در خیزش آبان را بە انواع اتهامات متهم کردە بود. در یک مورد نیز مردم همشهری خودش در ماهشهر را بە سنگر بندی و جنگ مسلحانە در ماهشهر متهم کردە بود. اتهاماتی کە در یک ویدئو کلیپ تهیە شدە توسط یکی از خودی های حکومتی از طرف مردم تکذیب شد و اثری از آن در شهر یافت نشد!

مسئولین ارشد دولتی در مورد خیزش مردم و سرپوش نهادن بر انگیزە مردم شرکت کنندە در آن و توجیە سرکوب کشتار داعش گونە مردم بی پناە و بی گناە تهمت های ناروای مختلفی بە مردم وارد کردەاند. در این میان زدن اتهامات دروغین بە مردم ماهشهر و کشتاری کە در آنجا صورت گرفتە از سایر مناطق بیشتر بودە است.

یکی از دلایل کشتار مردم ماهشهر یقینا موقعیت اقتصادی منطقە، وجود شرکتهای پتروشیمی پرسود و منافع سرشاری است کە شماری از سرداران سپاە و ایل و تبارشان کە مالک و سهامدار تعدادی از این شرکت ها هستند، می برند.

در این منطقە کە اکثر شرکتهای پتروشیمی در آن قرار دارند در واقع یک مافیای حکومتی و با روابط مافیایی حکمرانی می کند کە چند سویە سودهای نجومی می برد. در این منطقە آنها علاوە بر استثمار مضاعف کارگران کە سودهای کلانی از این راە بە جیب می زنند، بنا بە نوشتە روزنامە انتخاب از طریق رانت هم سودهای حیرت انگیزی نصیب مافیای حاکم بر پتروشیمی ها می شود کە بالغ بر صدهزار میلیارد تومان در سال می شود. این مبلغ بە نوشتە این روزنامە معادل سە برابر یارانە ناشی از گران کردن بنزین است! بە نوشتە انتخاب، یارانە های کە از بنزین و دارو از مردم گرفتە می شود بە جیب مافیای پتروشیمی میرود! لابد سهم بزرگی از این رانتها و یارانە ها کە با حذف سوبسید کالاهای اساسی و بە قیمت خالی کردن سفرەهای مردم از نان صورت می گیرد نصیب شمخانی ها و دیگر مالکان سپاهی و حکومتی می شود. این اتهاماتی کە بە مردم فقیر و بی کار و بی چیز منطقە وارد و بە مستمسکی در دست پاسداران استبداد و سرمایە برای کشتار و خاموش کردن اعتراضات بە حق آنان تبدیل می شود، یقینا ریشە در منافع نا مشروع امثال شمخانی ها دارد. سرمایە دار زمانی کە پای حفظ منافع در میان باشد بخصوص اگر سرمایە دار و صاحب مقام دولتی و سردمدار نظامی هم باشد، دیگر همشهری و غیر همشهری نمی شناسد. این منافع هرچە زیادتر و نامشروعتر باشد سرکوب کسانی کە حفظ آنرا بە مخاطر بیندازد خشونت بارتر است. این دلیل آن کشتار وحشتناک و انتقامجویانە ای است کە در ماهشهر انجام شدە است و خواب سرداران سپاە و سردمداران حکومت و باندهای جنایتکار مافیایی را کە چنگ بر سرمایەهای کشور انداختەاند آشفتە و آنها را بە جنایت و دروغگویی وا داشتە است!

افزودن دیدگاه جدید