رفتن به محتوای اصلی

مکثی بر رویدادهای کارگری هفتە

مکثی بر رویدادهای کارگری هفتە

کشتە شدن چهار کارگر دیگر معدن

متاسفانە بە رغم وقوع حوادث منجر بە مرگ کارگران در معادن، کارگاە ها و جادە ها شمار این حوادث بدون اینکە مسئولین وزارت کار و سایر مسئولین تدبیری برای کاهش و جلوگیری حوادث انجام دهند، همچنان از میان کارگران قربانی می گیرند. دریکشنبە  ٢٧ خرداد نیز در اثر ریزش معدن شن و ماسە شمارە ٥، ٤ کارگر دیگر بنام های، محمد بولحسنی، نصرتالە یارمحمدی، مجتبی نجفی و آیت‌الله رضایی کشتە و پیکر های لە ولوردە شان دو تن از قربانیان هنوز با گذشت چند روز از زیر آوار خارج نشدە اند. علت حادثە اگر چو هنوز بطور رسمی اعلام نشدە، ولی بە نظر می رسد مانند موارد پیشین ناشی از بی توجهی کارفرما و دولت بە قوانین و اصول ایمنی و نبود تشکل کارگری در محل کار بودە باشد. کارشناسان ایمنی در گزارشی کە پنجشنبە این هفتە در روزنامە اعتماد منتشر شد گفتتند:

اگر اصول طراحی و ایمنی معادن رعایت می شد هیچ حادثه منجر به مرگی نداشتیم

آغاز دور دیگری از اعتراض کارگران در شرکتهای نفتی

اعتصابات همکاران  پروژه ای کلید خورد

گفته بودیم که اگر تا آخر خرداد جواب نگیریم گسترده تر دست به اعتراض خواهیم زد و اعتراضاتمان آغاز شد.

روز ۳۰ خرداد ماه همکاران پروژه ای پیمانی در شرکتهای دشت عباس و شرکت ثمین و داربست بندان پیمانکاری زمان پور با خواست افزایش دستمزد و ۱۴ روز کار و ۱۴روز استراحت دست به اعتصاب زدند. ما  پروژه ای نفت قبلا اولتیماتوم داده بودیم که اگر تا آخر خرداد ماه به مطالباتمان  پاسخ داده نشود، دست به اعتصاب خواهیم زد و روز گذشته کلیدش زده شد. یک خواست مهم ما  کارگران پروژه ای نفت و در سطح سراسری در نفت حذف پیمانکاران است.

حرف ما اینست که نباید هیچ تفاوتی در شرایط مزدی و معیشتی  کارگرانی که برای شرکت نفت و گاز و پتروشیمی ها کار می کنند، باشد. در برابر کار یکسان، مزد یکسان   و شراط کاری یکسان

حق همه ما کارگران پروژه ای، ارکان ثالث، قرارداد موقت، حجمی، روزمزد و قرارداد معین است که مانند کارگران رسمی از همه مزایای شغلی صنعت نفت برخوردار باشند.

حملە و بازداشت بازنشستگان بانک ملت در تهران

بە گزارش خبرگزاری ایلنا ماموران امنیتی بە تجمع اعتراضی بازنشستگان بانک ملت کە در ٢٩ خرداد در تهران تجمع کردند حملە و پس از ضرب و شتم آنان تعدادی از تجمع کنندگان را بازداشت و بە کلانتری بردند. علت تجمع اعتراض بە حیف و میل صندوق "آتیە کارکنان بانک ملت" ذکر شدە است. با این وصف ماموران کلانتری بجای بازداشت اختلاسگران بازنشستگان شاکی را بازداشت کردند.

مهمترین علت اختلاس در صندوق های تامین اجتماعی گذاشتن مدیران وابستە بە دولت و جلوگیری از فعالیت سندیکاهای کارگری و انتخاب مدیریت صندوق توسط نمایندگان منتخب کارکنان بانک است کە تا تامین نشود اختلاس و حیف و میل ذخیرە بازنشستگان تداوم پیدا خواهد نمود.

ادامە اعتراضات بازنشستگان

اعتراضات هفتگی بازنشستگان در روزهای شنبە، یکشنبە و سە شنبە این هفتە نیز در شهرهای مختلف و بعد از اعتراضات بزرگ سە روزە بازنشستگان آموزش و پرورش در هفتە پیش ادامە پیدا کرد و انگیزە بازنشستگان برای برگزاری تجمعات وسیعتر و متحدانە تر را تقویت کرد. اعتراضات این هفتە بازنشستگان نیز نتوانست نسبت از انتخابات فرمایشی خود را دور نگە دارد و از طرح نظرات بازنشستگان در تجمعات پرهیز کند. برای نمونە می توان بە مخالفت شفاف و صریح بازنشستگان در شهر کرمانشاە کە علیە شرکت در انتخابات فرمایشی شعار دادند اشارە کرد.

کارگران اخراجی فولاد اهواز بار دیگر در اعتراض با وعدە پوچ مسئولین مقابل مجلس تجمع کردند

تعدادی از کارگران فولاد اهواز برای چندمیین بار در اعتراض بە اخراج خود در روز سە شنبە این هفتە تجمع و خواهان بازگشت بە سر کارهای خود شدند. این عدە کە در ماە اسفند سال گذشتە بخاطر شرکت در یک تجمع صنفی با خواست اجرای طبقە بندی مشاغل از کار اخراج شدند، بارها با مراجعە بە نهادهایی کە قول برگرداندن آنان بە سر کار هایشان را دادە بودند خواستار بازگشت بە کار شدند، اما در عمل هیچکدام اقدامی در این جهت نکردەاند.

طبقە بندی یک مطالبە قانونی و اعتراض صنفی نیز حق کارگر است. با این حال مدیریت شرکت کە با امتناع از اجرای طبقە بندی قانون و حق بدیهی کارگران را از بین بردە نە تنها مورد مواخذە قرار نگرفتە بلکە کارگر را بجای آن با اخراج مجازات نمودەاند. کارگران فولاد تا کنون بە کرات برای بدست آوردن مطالبات خود از جملەاجرای طبقە بندی  و باز گرداندن همکاران خود بە سر کار تظاهرات و اعتصاب برگزار کردەاند، اما بە علت نداشتن تشکل پایدار نتوانستەاند بە خواستهای خود برسند و از حقوق خود بطور مستمر حفاظت بنمایند.

تبعیض علیە اشتغال مردم بومی همچنان ادامە دارد

بیکار کردن عدەای از کارگران پتروشیمی "ارغوان گستر" در منطقە محروم ایلام موجب اعتراضات گستردە و پایدار در این منطقە شدە است. کارگران کە بعد از اخراج عملا معطل نان زن و بچە های خود هستند مایلند بعد از اتمام پروژە سهمی از کار در شرکت بە اهالی بومی اختصاص دادە شود یا حداقل زندگی آنان تا زمان یافتن کار بوسیلە بییمە بیکاری تامین شود. اما نە شرکت تازە تاسیس حاضر است سهمی از اشتغال خود را بە اهالی بومی اختصاص دهد و نە صندوق بیمە بیکاری حاضر بە پرداخت حقوق بیکاری و اخراج شدگان هستند و کارگران بیکار شدە هم نمی دانند تکلیف شان با این عدم مسئولیتها چیست. افراد بومی در مناطق مختلف سالهاست کە خواهان اختصاص سهمی از بازار اشتغال در این مناطق هستند. مسئولین نیز هرگاە اعتراض بالا گرفتە بە دادن وعدە سهمیە اکتفا کردە اما در عمل بە وعدەهای خود عمل نکردەاند و حتی سعی کردەاند با ندادن سهمیە بە افراد محلی بین کارگران بومی و غیر بومی اختلاف ایجاد نمودە و از اختلافات بە نفع خود بهرە ببرنند.

اعتراض علیە تشدید سیاستهای جنگی در اروپا بالا می گیرد

از آغاز جنگ اوکراین و ناتوبا روسیە تا کنون بواسطە تحریم طرفین هزینەهای زندگی بقدری جهش نمودە و شرایط چنان دشواری را برای مزد و حقوقبگیران در اروپا وارد آوردە کە باعث نارضایتی و اعتراضات گستردە علیە عواقب جنگ و خود آن شدە است. دولتهای اروپایی با همە ی تلاشهای کە برای کنتترول هزینە های زندگی کردەاند موفق بە پیشگیری از افزایش اعتراضات در بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب اروپا نشدەاند. این در حالی است کە اوکراین  با وجود کمکهای گستردە نظامی و مالی اروپا و امریکا و متحدین آنها نتوانستە مانع از پیشروی روسیە شود. بخشی از اعتراض در این کشورها بصورت رای دادن بە احزاب دست راستی و شبە فاشیستی و تقویت موضع آنها شدە است و بخش دیگری در غالب اعتراضات کارگری در کشورهای مختلف بروز می کند. تازە ترین نمونە آن تظاهرات وسیعی است کە این هفتە در ایتالیا بە دعوت یکی از اتحادیە های کارگری برگزار شد. بخشی از گزارش این تظاهرات بە نقل از ایلنا در ذیل ببینید:

اتحادیه مرکزی کارگران ایتالیا «USB» "در تظاهرات بزرگ علیه دولت ملونی (نخست وزیر) و اختصاص بودجه جنگی وی، به خیابان‌ها آمدند.

تظاهرات علیه دولت ملونی و اقتصاد جنگی وی باعث شد علاوه بر کارگران عضو اتحادیه‌ها، هزاران دانشجو، معلم و بازنشسته نیز به اعتراضات بپیوندند.

اعتراض به اختصاص بودجه برای تداوم جنگ در اوکراین برای گسترش ناتو، اعتراض برای تداوم حمایت از جنگ علیه مردم غزه و اختصاص منابع نظامی و امنیتی ایتالیا به مردم و طبقات فرودست این کشور، از مطالبات کارگران بود.

مبارزه برای دستمزد، افزایش استاندارد ایمنی در محل کار مانند کشورهای اروپای غربی، افزایش استخدام‌های دولتی، و عدالت در پرداخت حقوق، از جمله مطالبات این معترضان بود...".

پیگرد فعالین صنفی معلمان همچنان "انتخابات"

مسعود فرهیخته به شعبه دوم دادگاه کرج  احضار شد

در شرایط برگزاری انتخابات فرمایشی نیز بە رغم تبلیغات فریبکرانە رژیم و اصلاح طلبان پیگرد فعالین صنفی معلمان همچنان ادامە دارد، در تازە ترین نمونە مسعود فرهیختە فعال صنفی فرهنگی استان البرز را بە نوشتە کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان برای  محاکمە بەشعبە دوم دادگاە انقلاب احضار و از او خواستەاند در دوم تیر ماە ١٤٠٣ خود را بە این دادگاە معرفی نماید. راستی مضحک تر از این می شود ادعای انتخابات داشت و در میان تبلیغات کر کنندە یک معلم را بە صرف فعالیت زندان از آزادی محروم کرد؟

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید