نیم‌نگاه

بهروز فدائی
آزادی هفت میلیارد از طلب ایران کە مدتها در کرە جنوبی بولوکە شدە بود در مقطع کنونی در ازای آزادی دو تن از گروگانهای ایرانی تبار امریکایی کمک چندانی بە رفع بحران های متعددی کە حکومت با آنها دست بە گریبان است نخواهد کرد اما انجام این معاملە در وضعیت کنونی بە بازسازی روحیە متززل اعوان و انصار حکومت کە در دو هفتە گذشتە ضربە سختی خوردە است کمک…
ص‌. عکاس
امروز نسل جوان و شجاع، با اراده و امید و ایستادگی جانانه به خیابان آمده است.به من که برف روزگار بر سرم نشسته است، درس می دهد،می گوید:
کار تمام نشده است، دستت را به من بده، برخیز! بیا باهم تمامش کنیم!
صادق کار
الان زمان آن است کە کارگران و سایر مزدبگیران نیز مبادرت بە اعتصاب نمودە و از اعتصابهای معلمان و دانشجویان و همچنین جنبش مردمی و آزادیخواهانە "زن، زندگی، آزادی"حمایت کنند. فرصتی از این حساستر و مناسبتر برای پیوستن هر چە بیشتر بە جنبشی کە عمومی ترین مطالبات سرکوب شدە جامعە را پیش روی خود قرار دادە وجود ندارد.
ص‌. عکاس
علت ها هر چه باشد، علت اصلی ترس است!
یا ترجیح می دهند که با سکوت، خشم فزاینده مردم را متوجه خودشان نکنند، و یا به آنها گفته شده که با اظهارات نسنجیده،
آتش جنبش اعتراضی مردم را شعله ورتر نکنند
ص‌. عکاس
ماموران یگان ویژه و همه نیروهای سرکوب:

شک نکنید که دختران و پسران جوان، مردان و زنان معترض در خیابان، که برای نان، زندگی و آزادی یعنی حقوق اولیه یک انسان به خیابان ها آمده اند، خواهران، دختران، پدران ،برادران و پسران خود شما هستند!
هیچ انسانی خانواده خود را به گلوله نمی بندد
اسماعیل صفرزاده
برداشت من این است که در حاکمیت اسلامی تغییرات اساسی به نفع بانوان ایران امکان پذیر نیست، ممکن است تحت تاثیر مقاومت زنان کمی عقب نشینی کنند اما همانطور که تاکنون دیدیم پس از تثبیت خود مجددا همه دستاوردهای زنان را پایمال خواهند کرد.
مقاومت و پیروزی زنان شجاع ایرانی با کمک جوانان و مردان هموطن بی شک باعث تغییرات عمده و عمیق در…
صادق کار
در شرایطی کە فضا سازی برای اعمال خشونت حکومتی علیە مردم و مبارزان در بند دم بە دم فزونی می گیرد. دفاع از زندانیان سیاسی اهمیت بە مراتب بیشتری پیدا کردە است و ضرورت اکید دارد کە خواست آزادی زندانیان سیاسی را بە مطالبە ملی تبدیل کرد. تنها در این صورت است کە می شود با تهدیدات مستبدین حاکم و خطرات ناشی از آن در زندان و خیابان مقابلە موثر کرد…
ص‌. عکاس
باید از همه گروه های اپوزیسیون در خواست شود که جمع شوند و با حفظ نگاه و عقیده سیاسی خود، بر محور خواست ها و شعارهای عام مورد توافق، اقدامات عملی را شروع کنند.با اولین گام رسانه های فعال ماهواره ای ،این آلترناتیو فراگیرتر را جدی تر خواهند گرفت و ناگزیر از بازتاب بیانیه ها و رهنمودهای آنان خواهند بود.
صادق کار
باید با ادامە و گسترش اعتراضات توطئە های متحجرین حاکم را نقش بر آب کرد و از دست آوردهای تاکنونی جنبش دفاع کرد. تجربە خیزش جاری نشان داد کە با اتحاد و همبستگی و تداوم مبارزە می توان در هر زمینەای پیروز شد.
ص‌. عکاس
حالا اما در نیویورک می توانی پاسخ مردم را که در شهرها و خیابان ها و دانشگاه های ایران، به همدلی و خشم و اعتراض به این جنایت هولناک برخاسته اند، از طریق ویدئوهای دریافتی ببینی!
کمترین خواسته مردم آزادی نوع پوشش زنان به انتخاب خودشان و انحلال گشت کشتار است!
و خواسته و هدف بزرگ آنان عبور از حکومت جور و جهل و جنایت و آزادی کش…
صادق کار
باد کاشتند توفان درو کردند. می خواستند جلوی عقب رفتن روسری را بگیرند، زنان در مراسم خاک سپاری مهسا جلوی دوربینهای رسانە ها با برداشتن روسری های خود علیە روسری و حجاب اجباری شورش و کشف حجاب کردند تا نشان دهند بە هیچ قیمتی زیر بار حجاب اجباری نمی روند. پیام کشف حجاب در سقز را زنان گرفتند و این پیام از این پس راهنمای برخورد آنها با حجاب…
فرزانه عظیمی
مهسا را خانواده اش ژینا می نامیدند. ژینا در زبان کردی به معنای «زندگی بخش» است. زندگی ژینا قربانی مرگ آفرینان و سیاست های حکومت اسلامی و تبعیض و ددمنشی علیه زنان کشورمان شد. مرگ دردناک مهسا، اما بی‌صدا نماند و موجی از خشم و نفرت علیه حکومت آدم‌کش جمهوری اسلامی را در سراسر کشور به همراه آورد. چه بسا که این ابراز انزجارها، روزی بتواند به…
ص‌. عکاس
اگر من زنده بودم و ما زنده بودیم، مهسا زنده بود و داشت در خیابان قدم می زد و هوای آخرین روزهای تابستان را آزادانه از ریه های جوانش، عبور می داد.
در جایی می میریم که هیچ چیز نمی تواند مرگ مان را به عقب بیاندازد،مگر دست های شاید زنده مان را بهم گره بزنیم و یک مشت شویم
صادق کار
پلیس گشت ارشاد و جنایات آن تنها یک قطعە از پازل تشدید سرکوب هاست. برخورد با فعالین مدنی و زندانیان سیاسی و وسیع کردن دامنە اجتماعی سرکوب کە دامنە آن بە میان هنرمندان و ورزشکاران رسیدە است، تکە های دیگری از پازل هستند. سرداران سپاە دارند خود را برای دوران بعد مرگ خامنەای آمادە میکنند. مدل حکومتی شان هم همین است کە شمعەای از آن را از هم…
ص‌. عکاس
اجلاس اخیر خبرگان‌رهبری ، بر خلاف سالهای گذشته بدون کمترین تبلیغ و بازتاب رسانه ای بویژه در داخل در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه برگزار شد. مطابق سنت معمول این نهاد قدرتمند راستگرا و وابسته به باندهای بیت رهبری و نهادهای سرکوبگر امنیتی، بجز تاکیدات و اشارات کلی در مورد جایگاه ولی فقیه و موضوعات عمومی کشور،هیچ گزارش واقعی یی از مباحث این…
صادق کار
مبارزە با فساد در این رژیم از درون نظام ممکن نیست چرا کە حکم تیشە بر ریشە زدن را دارد. علت افشای برخی فساد ها هم چیزی غیر از رقابت باندهای حکومتی بر سر قدرت و ثروت نیست. مبارزە با فساد بایستی توسط مردم و خارج از رژیم انجام شود تا بە نتیجە برسد.
صادق کار
ریشە عمدە ی مشکلات و بحرانها از جملە گسترش تبهکاری های بقول خودشان خشن و گسترش فزایندە خشونت خود اینها هستند و گروە های تبهکار خشن نیز بازتابی است از خشونت دولتی و سیطرە فساد و حکومتی کە خود بیشتر بە یک باند مافیایی می ماند تا دولت و حکومت.
تورج ابوذرخانی
اکنون رئیسی جلاد به دنبال ویزا برای شرکت در اجلاس سازمان ملل است، حقیقتا با چه رویی می تواند در مجمع سازمان ملل شرکت کند وقتی همه ی حضار او را به چشم جلاد می بینند.در خارج از کشور هم که بسیاری از هموطنان ایرانی قصد تجمع و برگزاری اعتراض های گسترده ای را دارند

یداله بلدی
ملای روستا قران در دست به استقبال سپاهیان رفت و از آنان امان خواست که خود اولین نفری بود که بقتل رسید. در این شبیخون 68 نفر ازساکنین روستا قتل عام شدند. چند روز بعد از این جنایات در روستاهای" قلاتان " و" ایندر قاش" نیز تکرار شد ودهها انسان زحمتکش دیگر قربانی جاه طلبی و خونخواری خمینی شدند.
زندگی مردم کردستان…
خسرو میرمالک
بیچاره وزیر راه با شنیدن جلب معاونش غش کرد افتاد تو مریض خونه... آخه این خادمین و پاک دستان نظام اسلامی مگه چقدر تحمل شنیدن این خبرای ناگوار را دارن...دل سگ براشون کباب میشه
صادق کار
مردم عراق را بە حال خود بگذارید تا خود آنطور کە می خواهند در مورد کشورشان تصمیم بگیرند. نە عراق و نە هیچ ملت دیگری خواهان استقرار سیستمی مشابە آنچە در ایران برقرار کردەاید نیست. بیزاری از حکومت ایران تنها مختص مردم ایران نیست. حالا حتی اکثر شیعیان عراق نیز از سیستم و رفتار حکومت ایران بیزارند و دخالتهای خارجی را مانع استقرار حکومت…
خسرو میرمالک
حاج اصغر... حتما اینو هم شنیدی که بعضی از اونایی که تو این جور کارا کارکشته هستند... گفته اند که بی تجربگی کار دستش داده... حتی از ما هم مشاوره نگرفته تا کمی راه و چاه را نشونش بدیم که اینجوری راحت تو تله نیفته... روزگار بدی شده... خدا وکیلی...
خسرو میرمالک
راستش خبر به خودی خودش خوبه اما نه برای این آقایون...رئیس بزرگ دستور داده که جل و پلاستونو جمع کنید و خونه رو بدین دست صاحبش... دیگه دارید برای ما هم دردسر میشید... البته اینو رک نگفته ولی خب ته حرفش یعنی این.
صادق کار
یورش وحشیانە ماموران امنیتی ویژە سرکوب، نشان داد کە رژیم دیگر تاب تحمل این گونە تجمعات را ندارد و جواب معترضین را با سرکوب و زندان و اخراج می دهد. در چنین اوضاع احوالی چارە کار مطمعن تر و امن تر و موثرتر اعتصاب در محل کار است. پاسخ درخور بە سرکوب و بازداشت دەها کارگر حق طلب اعتصاب است
تورج ابوذرخانی
هم غارت می کنید و هم فساد را از مردم می دانید، ای کاش حداقل اندازه سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه منصوب از طرف خامنه ای بودید که اعلام کرده بود: "فساد درون حاکمیت است".
شما حتی در حد و اندازه او هم نیستید
خسرو میرمالک
اش این یارو سردار حسین همدانی که یه مشت لات و لوت بی همه چیز رو سال ۸۸ انداخت به جون مردم و عده ای را کشتند... حالا آقا زاده این بی همه چیز شده رئیس هيئت رئیسه یکی از این بانک ها... دستخوشی که بخاطر آدم کشی باباش بهش دادن.
یداله بلدی
اعدامهای تابستان سال 67 خونبارترین جنایتی بوده که در آن هزاران سرو آزاده میهن مان بە خاک افتادند. خمینی و شاگردانش با این جنایت کینه عمیق خود نسبت به آزادیخواهان و عدالت جویان را نشان دادند وپس از این اقدام سبعانه آنان را در منطقه خاوران بخاک سپردند.
خسرو میرمالک
لابد قضیه برجامه که کلافت کرده آق اکبر!؟ فرض هم بگیر که دعوای اینا با اونا تموم بشه... خب ... چیش به این مردوم میرسه؟ یه پول قلمبه میاد دستشون و از این پول هم یه چیزی میدن دست مردم تا کمی صداها بخوابه... بعدش چی؟ همین حالا میگن نداریم ولی هی خبر از دزدی میاد... خودشون هم میگن دلخوش به برجام نباشید.
تورج ابوذرخانی
در هر کجا که شاهد تعرض ماموران حکومتی به زنان، کارگران و زحمتکشان هستیم در اصل یک فرصت طلایی برای مبارزه مستقيم با ستم و ظلم حاکم در دسترس است، باید از این فرصت نهایت بهره را در گسترش اعتراض ها و سازمان دادن مبارزه مردم کسب کرد
صادق کار
تشدید فشار و ایجاد محدودیت های روز افزون علیە زنان و توسل بە زور و خشونت بی سابقە، در واقع حاکی از شکست سیاستهای زن ستیزانە و راە کارهای متحجرانە حکومت بواسطە مقاومت و مبارزە جانانە زنان و تضاد قوانین و ارتجاعی با سطح پیشرفت و دانش جامعە ایران است. به همین جهت تلاشهای شبە طالبانی محکوم بە شکست است و تنها بە خشم و نفرت و مقاومت و مبارزە…
خسرو میرمالک
سپیده رشنو؛ نویسنده و ویراستار و هنرمند است و به لایه ای از جامعه تعلق دارد که از سوی آخوندهای حاکم بر کشور قابل تحمل نمی باشند. زندان های جمهوری اسلامی انباشته شده از این انسان های شریف که تنها جرم آنها دفاع از حقوق مدنی و شهروندی بوده است.
خسرو میرمالک
البته نباید فراموش کرد که در کشور مرجعی به نام دولت در بافت واقعی یک کشور به نام دولت و ملت وجود ندارد. آنچه که در ظاهر خودنمایی می کند تنها ابزارهایی است در دست حکومت خامنه ای برای رتق و فتق دادن به امور و اوامر وی.
خسرو میرمالک
باز هم تاکید می کنم که نگذارید دشمن چهره های متقین و مومن انقلاب را لکه دار کند. ظاهرا این فرزندان انقلاب نتوانسته بودند سهم خود را قبلا از سفره انقلاب بردارند و حالا فرصتی دست داده بود که این عزیزان مصلح به انقلاب امام سهم ناچیز خود را وصول کنند. من در این باب اشکال شرعی نمی بینم.
یک رفیق
یکبار برنامه که خواست شروع شود آمدند قران بخوانند که مردم با کف زدن های خود آنرا در همان آغاز قطع کردند، ودر هنگام دفن استاد دوباره این عمل باشدت بیشتری ادامه یافت .خیابان های اطراف را جز همان قسمت لاکان کاملا بسته بودن، مسعودی با حال مریض آمد وچند کلام جالبی گفت ورفت.
صادق کار
خریدار خوشبخت طبعا بایستی آقازادە یا کسانی از این قسم باشند کە می توانند برای خرید سوالات یک میلیارد پرداخت کنند. فروشندە نیز نمی تواند از مردم عادی و بی ارتباط با وابستگان بە قدرت باشد. با این وصف البتە با تاثر باید گفت خوشا بە سعادت خریدار و فروشندە و بدا بە حال بیمارانی کە سر و کارشان بە پزشکانی بیفتد کە بدین گونە پزشک خواهند شد و…