رفتن به محتوای اصلی

متحد و همبستە علیە فقر، بی‌عدالتی و استبداد؛ برای زندگی شایستە، بە استقبال روز کارگر برویم!

متحد و همبستە علیە فقر، بی‌عدالتی و استبداد؛ برای زندگی شایستە، بە استقبال روز کارگر برویم!

متحد و همبستە علیە فقر، بی‌عدالتی و استبداد؛ برای زندگی شایستە، بە استقبال روز کارگر برویم!

خواهران و برادران و رفقای کارگر و زحمتکش! روز همبستگی جهانی کارگر در راە است. متاسفانە شیوع کرونا برگزاری مراسم روز اول ماە (١١ اردیبهشت) بە صورت سال‌های گذشتە را ناممکن کردە است. با این همە، کارگران و زحمتکشان، اتحادیە های کارگری و نیروهای چپ و مدافع عدالت اجتماعی و حقوق کارگران و مزدبگیران، روز جهانی کارگر را در همە‌ی کشورهای جهان متناسب با شرایط کرونایی برگزار و مطالبات‌شان را از طریق رسانە‌های مختلف طرح خواهند کرد. شما هم مراسم ویژە روز کارگر را برگزار کنید و با استفادە از رسانە های اجتماعی مطالبات و مشکلات تان را طرح و بە بحث بگذارید.

رژیم جمهوری اسلامی، بە رغم اینکە تعطیلی روز جهانی کارگر در قانون کار و حق آزادی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها در قانون اساسی بە رسمیت شناختە شدە است، اما بە کارگران اجازە نمی‌دهد کە در روز جهانی کارگر تجمع و تظاهرات کنند و مطالبات خودشان را طرح نمایند.

در سال گذشتە تجمع کارگران به‌مناسبت روز جهانی کارگر با یورش وحشیانە‌ی نیروهای امنیتی و پاسداران سرمایە سرکوب شد. دە‌ها تن از افراد شرکت کنندە در آن بازداشت و عدەای از آنها بە زندان محکوم شدند کە هنوز در زندان هستند. روز کارگر روز ما و دستآورد مبارزاتی نسل های پیشین جنبش جهانی کارگری و ایران است، اجازە ندهید استثمارگران حاکم این روز را از ما بگیرند، ما را از تجمع و اعتراض باز دارند و رفقای عزیز ما را در زندان نگاە دارند!

امسال اهمیت روز جهانی کارگر بە مراتب بیشتر از سال‌های گذشتە است. زیرا کە وضعیت کنونی موجب نیرو گرفتن جریانات ملی‌گرای افراطی و شبە فاشیستی شده و خطر جنگ و تنش در جهان را بالا بردە است. این نیروها کە در تعدادی از کشورها بە قدرت رسیدەاند در تلاش‌اند زیر پرچم ناسیونالیسم، دست‌آوردهای جنبش جهانی کارگری، نیروهای ضد جنگ و مدافع صلح و جریاناتی را کە علیە بی‌عدالتی، نابرابری و تبعیض هستند، را سرکوب و عرصە را بر آنان تنگ کنند و برای رسیدن بە اهداف شان جهان را بسوی جنگ جهانی دیگری برانند.

در این شرایط همبستگی جنبش جهانی کارگری کە اول ماە مە نماد آن است، برای خنثی نمودن این تلاش‌های ارتجاعی و خطرناک اهمیت اساسی دارد.

از سوی دیگر در سال گذشتە تعرض نیروهای دست راستی افراطی و جریانات نئولیبرالی برای از میان برداشتن دست آوردە های جنبش کارگری و در جمهوری اسلامی شدت کم سابقەای یافت و بە دلیل مقاومت کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر گروە‌های زحمتکش در مقابل نئولیبرال‌ها و محافظە‌کاران، صدها نفر از سازمان‌گران اعتصابات کارگری و رهبران و فعالین سندیکایی اخراج یا بە زندان و شلاق محکوم شدند، کە هم اکنون عدەای از آنها در زندان و یا در انتظار نوبت زندان قرار دارند. با این همە مبارزات جنبش کارگری بە‌رغم همە‌ی سرکوب‌ها متوقف نشد. شماری تشکل مستقل توسط معلمان و فرهنگیان و بازنشستگان تشکیل شدند و با پشتوانە‌ی تودەای کە پیدا کردند توانستند پا برجا بمانند، بە مبارزات حق‌طلبانە‌شان ادامە دهند و سیاست‌های استثمارگرانە‌ی حکومت را بە چالش بکشانند.

رفقا، خواهران و برادران زحمتکش کە در رژیم استبدادی، فاسد و ناکارآمد جمهوری اسلامی تحت استثمار و ستم شدید قرار دارید و بە زیر خط فقر راندە شدەاید! بە این تشکل‌ها بپیوندید، از آنها حمایت و برای رهایی کارگران و معلمان زندانی تلاش و مبارزە کنید، رهایی از فقر و استبداد و برخوردار شدن از زندگی شایستە، هم حق شماست و هم با وجود تشکل مستقل ممکن است.

کارگران و زحمتکشان یدی و فکری!
امسال در آستانە‌ی روز جهانی کارگر، فشار بیماری کرونا نیز بر حجم فشارهای سنگین تحمیل شدە توسط حکومت بە شما افزودە شدە و زندگی را بر شما کارگران و مزدبگیران و دیگر اقشار زحمتکش دوچندان دشوارتر نمودە است. متاسفانە کرونا موجب کشتە شدن هزاران نفر از مردم کشور کە عمدتاً از محروم نگاە داشتە شده‌ترین گروە‌های اجتماعی و کارگران هستند گردیدە است و همچنان در حال گرفتن قربانی است.

شمار زیادی از کارگران، پرستاران، پزشکان و کارکنان بیمارستان‌ها تاکنون در هنگام کار به‌واسطە‌ی در اختیار نداشتن وسایل حفاظتی و بهداشتی کافی و با کیفیت و همچنین رعایت نشدن شرایط بهداشتی در محل‌های کار جان عزیزشان را از دست دادەاند. ما جان باختن همە‌ی این عزیزان خاصە پرستاران، پزشکان و کارکنان بیمارستانی را بە خانوادە‌ها و مردم تسلیت می‌گوییم و یاد عزیز و فداکاری‌ها و ازجان‌گذشتگی‌شان را گرامی می‌داریم.

بی‌شک پنهان کردن شیوع ویروس و اطلاع‌رسانی دیرهنگام آن کە با مقاصد سیاسی رهبران حکومت صورت گرفت و همچنین اقدامات بازدارندە و ارتجاعی بخشی از روحانیون مرتجع و همراهان آن‌ها کە امام‌زادە‌ها را تبدیل بە محل کسب کار و مال اندوزی نمودەاند، با مقاومت‌های ارتجاعی و سودطلبانە‌شان و شکست قرنطیە و تبلیغات نادرست علیە اقدامات مسئولان بخش درمان، پزشکان و کارشناسان عمل نمودند در گسترش خسارات جانی و مالی نقش غیر قابل انکاری داشتە و دارد. برای خنثی نمودن اثرات این تلاش‌های مخرب و خطرناک کە جان انسان‌ها را وسیلە کسب سود و اشاعە‌ی خرافە و اوهام قرار می‌دهد تلاش کنید. مردم را بە رعایت اصول بهداشتی تشویق کنید و بە دولت و کارفرمایان فشار بیاورید تا اصول بهداشتی و ایمنی را در محل‌های کار رعایت کنند. در مقابل آلودە شدن همکاران‌تان ساکت نمانید، خواهان تعطیل شدن محل‌های کاری آلودە تا رفع آلودگی شوید.

تضعیف زیرساخت‌های بهداشتی - درمانی در اثر سیاست خصوصی‌سازی و گران کردن هزینە‌های درمان از یک‌سو و گسترش سوتغذیە در اثر فریز کردن دستمزدها طی بیش از سە دهە و بە حداقل رساندن خدمات تامین اجتماعی، از سوی دیگر کە باعث تحلیل رفتن سلامت مردم و امکانات بیمارستانی شدەاند نیز در بالا رفتن شمار جانباختگان نقش غیر قابل کتمانی داشتە و دارند. همچنین ادامە تحریم‌های ظالمانە اقتصادی کە دود آن بە چشم مردم می‌رود و پافشاری دولت ترامپ برای ادامە‌ی تحریم‌ها کە حتی حاضر نشدە در شرایط کرونایی تعدیلی در تحریم‌ها به‌وجود آورد و دسترسی بە دارو و وسایل پزشکی برای معالجە مبتلایان بە کرونا را دشوار و پرهزینە نمودە، سهمی در خسارات انسانی کرونا دارد. با این همە رژیم جمهوری اسلامی با رفتارهای ماجراجویانە، پر هزینە و دخالتگرانەاش در کشورهای منطقە کە بهانە برای توجیە تحریم‌ها و ادامە آن بە دست دولت امریکا و هم پیمانان آن دادە است بخشی از تقصیر تحریم‌ها را بە عهدە دارد. تحریم‌ها و دخالت‌های رژیم دو روی یک سکە هستند کە خسارات هنگفتی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌کنند، علیە هر دوی این رویکردها اعتراض کنید. خواستار پایان دادن بە تحریم های اقتصادی و قطع مداخلات جمهوری اسلامی در امور داخلی دیگر کشورها شوید. رفع یکی از آن‌ها با ماندن دیگری ممکن نیست.

خواهران و برادران گرامی!
با خصوصی‌سازی‌ها کە گوشە هایی از عواقب مخرب آن در ماه‌های کرونایی از پردە بیرون افتاد و با سیاست‌ها و عوامل خصوصی‌سازی و نئولیبرال‌هایی کە سود را ورای جان، سلامت، رفاە و امنیت انسان‌ها می‌خواهند، از اقتصاددانان حامی خصوصی‌سازی و مشاور دولت مستقر تا مجریان فاسد دولتی این خصوصی‌سازی‌ها که بخشی از آن‌ها حتی با معیار جمهوری اسلامی هم فاسد اقتصادی شناخته شده‌اند، مبارزە و مانع ادامە آنها شوید. سیاست خصوصی‌سازی تاکنون بە فقر، بی‌عدالتی، بی‌کاری و از میان برداشتن حقوق سندیکایی شما دامن زدە است و بە غارت اموال عمومی و فربە شدن مشتی سرمایەدار عموماً رانتی و حریص منجر شدە است. توقف خصوصی‌سازی کافی نیست، خواهان اعادە واحدهای کلان خصوصی شدە بە بخش عمومی شوید. با خصوصی سازی غیر قانونی موسسات اقتصادی تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی "شیستا" مخالفت و مانع از انجام آن شوید. این موسسات متعلق بە شماست و سود و درآمد آن باید در اختیار صندوق تامین اجتماعی قرار گیرند.

دوستان و رفقای کارگر!
صدها هزار نفر از شما کە در کارخانە‌ها و موسسات مختلف کار می‌کردید، با آمدن ویروس کرونا بیکار و درآمدتان را از دست دادەاید. بخشی از شما تحت پوشش قانون کار و بسیاری از شما حتی تحت پوشش هیچ بیمەای قرار ندارید. دولت مرتب بە شما وعدە‌ی حمایت معیشتی ناچیز می‌دهد، اما آنها را بە بهانە‌های مختلف اجرا نمی‌کند. با آنهایی هم کە قانوناً می توانند از بیمە بیکاری استفادە کنند، رفتار دولت مشابە است. بە شما بایستی حقوق بیکاری بدهند و باید تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی باشید. اینکە الان بدون هر حمایتی و معطل نان شب‌تان ماندەاید، بخاطر حذف غیر قانونی شما از قانون کار و محروم کردن‌تان از حقوق سندیکایی و حق تشکل است. خواستار قرار گرفتن در پوشش قانون کار و تامین اجتماعی و داشتن حق تشکل شوید. از حقوق سندیکایی‌تان کە متضمن دستمزد و شرایط کاری بهتر در دوران کار و بیکاری است، دفاع کنید. این‌ها همە حقوق پایەای شما هستند.

متاسفانە شرایط معیشتی و کاری شما با آمدن کرونا بدتر و فشار بە شما بیشتر خواهد شد. بیکاری حداقل یک میلیون افزایش خواهد یافت. خودتان را از همین حالا برای مقابلە با بیکاری و دیگر پیامدهای ناخوشایند دوران بعد از کرونا سازمان دهید. مبارزە علیە بیکاری اینک اهمیت بە مراتب بیشتری نسبت بە پیش از فاجعە کرونا دارد و بخشی از مبارزە برای افزایش واقعی دستمزدها نیز هست.

رفقا، خواهران و برادران زحمتکش!
در شرایطی کە اكثریت شما در زیر خط فقر و فقر مطلق بە سر می‌برید، قوانین حمایتی و اجتماعی کە نتیجە مبارزات بیش از یک قرن شما و نسل‌های پیشین است، توسط حکومت و با هدف افزودن بر سودهای سرمایەداران، از میان برداشتە شدە، شما را از حق تشکل و اعتصاب محروم نمودە و رهبران مبارز و حق طلب شما را مانند جنایتکاران زندانی می‌کنند و شلاق می‌زنند و اعتصابات و اعتراضات حق‌طلبانە‌ی شما را سرکوب می‌کنند. شیوع ویروس کرونا هم مستمسکی گردیدە برای افزود فشار، تحمیل فقر و بی‌حقوق کردن هر چە بیشتر شما.

افزایش اسمی ٢١ درصد دستمزد کە در واقع بنا بە آمارهای دستکاری شدە نهادهای دولتی ٢٠ درصد کمتر از تورم ٤١ درصدی و یک سوم سبد هزینە خواروبار، دست پخت شورای عالی کار سرمایە داران است، نشان داد کە حکومت ناکارآمد و فاسد کە قادر بە رفع بحران‌ها و سروسامان دادن بە اوضاع اقتصادی نیست، این بار نیز می‌خواهد هزینە کرونا را روی دوش شما قرار دهد تا سرمایە‌داران را راضی نگاە دارد. در مقابل این فشار فزایندە کە سە چهارم جمعیت کشور را بە زیر خط فقر راندە و هنوز هم قانع بە آن نیستند، متحدانە ایستادگی و آن‌ را متوقف کنید. این تنها و کوتاه‌ترین راه موثری است کە برای نجات از فقر و بی‌عدالتی مقابل شما قرار دارد. مبارزە متحدانە و سازمان یافتە حتماً نتیجە خواهد داد. از تفرقە بپرهیزید و متحد شوید کە راە دیگری بە جز همبستگی، تشکل یابی و گسترش مبارزە علیە حکومت و سرمایە داران در مقابل شما قرار ندارد.

زندە و پایندە باد اول ماە مە روز همبستگی جهانی کارگر!

گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

٥ اردیبهشت ۱۳۹۹

 

دیدگاه‌ها

مراد

مرتضی جان حزب نه بانک است نه بنگاه خیریه تمام کسانی که دراین حزب جمع شده اندافرادی مثل خودت هستندکه چاره این فقرونکبت رادرنوشته هایشان میتوانی بخوانی وباورکن اگرپولش راداشتندواگرفقروبیکاری اینگونه حل میشد دریغ نداشتند.وقتی ازجان خودشان برای ملت دریغ نکردندپول ومال دنیا که اگرداشته باشند هیچ است .فکرکن چگونه این نکبت بوجودآمدوچگونه میتوان ازآن خلاصی یافت این حزب حرفش همین است .وافرادی هستندمثل خودت کارمیکنندوقسمتی ازپولشان رابرای همین حزب میگذارندتاتوبتوانی این مقاله ها رابخوانی .به هرصورت امیدوارم نه تنهامشکلات تو بلکه مشکلات همه مردم باهمین راه حل هایی که حزب پیش پایت میگذاردحل شود.برقرارباشی

ش., 25.04.2020 - 15:43 پیوند ثابت
مرتضی

اگر شما مثل این حکومت دزد و  ریاکار نیستید کمکم کنیدواجاره های عقب افتاده و بدهی های بانکی.برای خرید ی نان باید در روز التماس شیطان را بکنیم.اگر شما هم مثل این حکومتید که مطمئنم جوابی نمیدهید .امیدوارم هنور انسان باشد.09057721460.

جمعه, 24.04.2020 - 18:13 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید