Direkt zum Inhalt

کنگره دوم

حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، به عنوان یک حزب چپ با آرمان سوسیالیسم دموکراتیک، در شرایط کنونی برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دموکرات مبارزه می‌کند. ما همه‌ی نيروهای دموکرات، چپ و آزادی‌خواه، همه‌ی فعالان جنبش‌های اجتماعی و مدنی، شخصيت‌ها، جريانات و احزاب ملی را به همکاری و اتحاد برای ايجاد يک نظام متکی بر اراده‌ی آزاد جمهور مردم ايران، فرا می‌خوانيم. احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائی کامل دين از دولت، پاسخگو بودن حکومت در برابر مردم، تأمین مطالبات اقتصادی و اجتماعی آنان، توسعه‌ی پایدار، رفع هر گونه تبعيض...
جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)
در چنین شرایطی تبیین شفاف و واقعگرایانه برنامه عملیاتی، حضور در کنار مردم، مشارکت عملی در سازماندهی مبارزات صنفی و طبقاتی کارگران و زحمتکشان، حمایت و مشارکت در خیزش‌های اجتماعی و مبارزات دمکراتیک اقشار مختلف مردم به وظیفه عاجل نیروهای چــپ از جمله حزب شما تبدیل شده است. این امر میسر نخواهد بود مگر آن که حزب چپ ایران(فدائیان خلق) به عنوان بخشی از نیروی چپ که در این مدت کوتاه توانسته است جایگاه در خور توجهی در بین نیروهای چپ و ترقیخواه کشور کسب کند، مواضع خود را به شکل شفاف و به دور از هر گونه کلی‌گویی به اطلاع مردم ایران و دوستداران حزب برساند.
جمهوری اسلامی با بحران های انباشته و درهم تنيده از جمله بحران مشروعیت، بحران مديريت و ناکارآمدی، بحران اقتصادی، بحران زیست محیطی، بحران مشارکت، بحران اعتماد اجتماعی، بحران فساد سیستماتیک و ساختارمند، بحران اخلاقی و بحران سیاست خارجی روبرو است. اين بحران ها آینده‌ی کشور را تهدید می‌کند. برای غلبه بر اين بحران ها و خروج از بن بست‌ها، جامعه‌ی ما نيازمند گذار از جمهوری اسلامی و استقرار نظام متکی بر اراده‌‌ی آزاد مردم است.
حزب چپ ایران
نهاد «رشد» برای رسیدگی و داوری پیرامون شكایات اعضای حزب از یكدیگر، اعضاء از ارگا‌ن‌های حزبی و بالعكس تشكیل می‌شود و مبنای دعاوی و شكایات در آن، فقط امور ناشی از فعالیت و زندگی حزبی است. این نهاد به اختصار «رشد» خوانده خواهد شد.
حزب چپ ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از وحدت «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)»، «کنشگران چپ» و «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ» در ۱۲ فروردين ۱۳۹۷ بنیان گذاری شد. حزب تشکل داوطلبانهٔ افرادی است که کلیات سند «راستاهای عمومی برنامه» را پذیرفته و موازین اساس‌نامه را پایهٔ مناسبات حزبی قرار می دهند.
هیئت رئیسه کنگره دوم حزب چپ ایران
کنگره چه پیش از شروع و چه حین کار، پیشنهادهایی در شکل قرار از اعضای خود دریافت کرده بود که آنها را به شکل یک مجموعه جهت اخذ تصمیم‌ ضرور در دستور کار خود داشت. کنگره در جریان رسیدگی به این قرارها و در حالیکه به دو مورد از آنها رسیدگی کرده بود، به این نتیجه رسید که نظر به تنگی وقت، امکان رسیدگی دقیق به آنها وجود ندارد. لذا با صدور قراری ویژه، وظیفه بررسی تفصیلی و کارشناسانه قرارهای ارایه شده به کنگره را به شورای مرکزی منتخب خود سپرد تا با به اجرا گذاشتن هر کدام از موارد پیشنهادی که اجرایی تشخیص می‌دهد کارسازی کند و گزارش کل رویکردش در قبال مجموعه قرارها را تقدیم کنگره آتی کند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
نياز به شکل‌گيری يک ثقل نيرومند از نيروهای سياسی چپ بيش از هر زمان ديگری احساس می‌شود و اين بر عهده همه ما است که در اين راه گام برداريم؛ طبعاً راه ساده ای نيست؛ ما و شما خود تجربه طولانی در اين مورد داريم.
هیئت سیاسی - اجرائی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران
اکنون رنج ها و دردهای مردم بدل به فریاد شده است؛ حال نوبت ماست که بر آن روشنی بتابانیم و در مسیر ارتقا به یک ابرجنبش اجتماعی مهارناپذیر تقویتش کنیم. این فرصت مهم برای عبور از تهدیدها، مسئولیت نیروهای سیاسی آزادیخواه و باورمند به حقوق شهروندی و برابری سیاسی برای فعالیت هدفمند جهت ایجاد یک اپوزیسیون ملی توانمند را دو چندان ساخته است.
کمیته رهبری حزب دمکرات کردستان خارج از کشور
در چنین شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی در گرداب بحران‌های شدید سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مشروعیتی گیر کرده و توان برون‌رفت از این بحران‌ها را ندارد، همگرائی و اتحاد بین نیروهای سیاسی اپوزیسیون، خصوصاً نیروهای دمکرات و چپ و تحول‌خواه، بیش از هر زمان دیگری ضرورتی است اجتناب ناپذیر.
هیئت سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران
حاد جمهوریخواهان ایران، در عین استقبال از هر تحولی در جهت بهبود اوضاع کشور، همواره در جهت اتحاد در صفوف نیروهای جمهوریخواه و دموکرات تلاش نموده‌است و از هر گامی در این راستا پشتیبانی کرده‌است. هدف ما در وهله‌ی نخست، ایجاد یک ثقل جمهوری خواهی تاثیرگذار در سپهر سیاسی کشور است. ماهم چنین، آمادگی خود را برای گسترش مناسبات با همه‌ی نیروهای پایبند به گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی اعلام کرده‌ایم.
حزب دمکرات کردستان ایران
کنگره حزب شما به عنوان یک حزب پیشرو و چپ می تواند راهگشا و نقطه عطفی برای دست گذاشتن روی این آسیب و تلاش برای گشودن دریچه‌ی نوینی در مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز ملیت‌های گروه های هویتی مختلف و دمکراسی و برابر حقوقی در آینده ایران باشد.
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
باعث خوشوقتی است که امروز نیروهای جمهوریخواه ایران بر سر مهمترین مضامین مبارزه مانند دموکراسی، جدائی دین از حکومت، لزوم رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون های حقوق بشری، استقلال، عدالت اجتماعی، حفظ تمامیت ارضی ایران، تمرکز زدایی و مخالفت با هرگونه تبعیض در جامعه، نظراتی نزدیک به هم دارند. نظراتی که آنها را از جریانهای پوپولیستی و مخالفان دموکراسی متمایز میکند.
حزب کومه‌له کردستان ایران
 بپذیریم که ضعیف و پراکندەایم و شعار وحدت مبارزاتی هم اگر دادەایم بیشنر در حرف باقی مانده است و در عمل، هنوز از آن دوریم. ما برای اینکە بتوانیم بە حاکمیت جمهوری اسلامی خاتمە دهیم، همگی ‌باید بە توهم خود بزرگ‌بینانە و در همان حال عظمت طلبانە براندازی جمهوری اسلامی صرفاً متکی بە خود، خاتمە دهیم. تنها با تلاش همگانی آزادیخواهان و جریان‌های دمکرات برای جوش زدن جنبش‌های مردمی و تبدیل آن بە یک نیروی آلترناتیو است که می‌توان از پیروزی سخن بە میان آورد.
حزب دموکراتیک مردم ایران
در این شرایط ما باید پرچم دار مبارزه در راه برپایی جامعه ای آزاد و دوستدار محیط زیست و بیانگر خواستهای دمکراتیک و عدالت خواهانه مردم باشیم. ما باید با انتقاد از سیاست تعدیل اقتصادی در دهه های گذشته، به شرایط کار و زندگی بی چیزان و مزدبگیران حساسیت هر چه بیشتری نشان بدهیم و برای گره گشایی مشکلات شان راه حل عملی نشان بدهیم و زمینه ی جلب اعتماد آنها را فراهم آوریم. مردم باید ما را همدرد و همسنگر خود بدانند.
کمیته مرکزی کومه‌له زحمتکشان کردستان
توجه ویژه کنگره شما به این امر و حقوق دیگر خلقهای ایران از مسائل و مباحث مهم پیش روی شماست. ما معتدقیم که اتحاد فراگیر جریانات سیاسی و جنبشهای مدنی و صنفی میتواند مبارزات آتی مردم ایران را برای به زیر کشیدن رژیم ج.ا. به نتیجه برساند. بار دیگر خواهان همبستگی و موفقیت کنگره شما در امور و وظایف فوق هستیم.
حزب توده ایران
حزب تودۀ ایران به‌رغم تفاوت‌های جدی نظری با رهبری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، معتقد است که نیروهای آزادی‌خواه و دموکرات کشور باید بتوانند پیرامون کارپایه‌ای مشترک برای گذار از حکومت دیکتاتوری و تحقق آزادی و دموکراسی و حرکت به سمت برقراری عدالت اجتماعی با هم حرکت مشترکی را سازمان‌دهی کنند. ما امیدواریم که دومین کنگره شما بتواند در این راه گام‌هایی مثبت بردارد.
هیئت اجرایی جبهه ملی ایران – اروپا - سامان ششم
ما یقین داریم که اکثریت ملت ایران نیز شما و ما را در نبرد نهایی خود با حاکمیت مستبد و فاسد جمهوری اسلامی همراه خود بشمار می آورد. پس چه بهتر که از هم اکنون فعالیتهای خود را در پشتیبانی از جنبشهای مدنی و اجتماعی درایران همگام نماییم. ما این امر را یک نیاز مبرم مبارزات صنفی، سیاسی و دموکراسی خواهی در ایران می دانیم و به پیروزی این مبارزات و آینده روشن کشورمان بسیار امید داریم.
کنگره دوم حزب چپ ایران
این حزب متکی بر پیوند‌ها و همپیوندی‌هایش است که می تواند در برابر تهاجم همه جانبه استبداد و طیفی از بدخواهان خود دوام ‌آورد، قد بکشد و در روندهای تحولی کشور مؤثر ‌افتد. حزب در وجود تک تک شما یاران است که حزب می‌شود. حزب، همه ‌ی ما هستیم. حزب، با حضوری شاداب‌ بر بستر تحولات شتابناک جنبش دمکراتیک کشور است که رو به فردا خواهد داشت و از گذشته قابل تکیه و پر ارج برخوردار خواهد شد. حلقه‌ی تجارب گذشته و آرزوهای آینده، فعالیت جمعی و حزبی ما در همین امروز است.
کنگره دوم حزب چپ ایران
کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر عزم و اراده‌ی شما برای گذار از نظام مبتنی بر تبعیض، فساد و غارت درود می ‌فرستد. حزب ما صدای شما در اقصی نقاط کشور مبنی بر خواست بر چیدن بساط حکومت سرکوب و کشتار را با همه وجود می‌شنود. صدایی بلند، که بسی بلندتر از آن است که با تهدید، بازداشت، زندان و کشتار در خیابان خاموشی گیرد. شرکت کنندگان در کنگره همبستگی عمیق‌ خود با مبارزات غرور انگیز شما و پشتیبانی‌‌شان از خواست های بر حق مردمی در مقابله با جمهوری اسلامی را اعلام می دارند.
جبهه متحد چپ اسپانیا
امیدوارم هستیم در این کنگره بحث های سازنده ای داشته باشید بنحوی که شما را برای دست یابی به اهدافتان یاری رسان باشند. و شما می‌دانید که در این راه میتوانید روی همبستگی جبهه متحد چپ حساب کنید، در مبارزه تان برای ساختمان‌ آینده ای برای ایران که در آن زنان و مردان بتوانند در آزادی برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند بدون آن که برای آنان قیمومیتی وجود داشته باشد و بدون آنکه استقلالشان تهدید شود.
حزب اتحاد مردمی سوسیالیست (مصر)
ما همکاری موثر بین حزب خود و حزب چپ ایران را بسیار ثمر بخش میدانیم و به دنبال تقویت روابط بین دو طرف در آینده هستیم. ما مطمئن هستیم که همبستگی ما برای پرداختن به تهدیدات منطقه ای و جهانی از طرف نیروهای امپریالیستی که به گسترش تجاوز وتخریب در مقیاس جهانی ادامه می دهند از اهمیت بالایی برخوردار است. اکنون حزب ما با همکاری تعدادی از دیگر نیروهای سیاسی همفکر در سرتاسر جهان شکل جدیدی از وحدت چپ را بنیان می گذارند.
حزب چپ آلمان
اما نه تنها حکومت استبدادی از نظر سیاسی در ایران جای نگرانی دارد، بلکه وضعیت اقتصادی همچنان رو به وخامت است. از طرف دیگر حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان نگرانی‌ها را در مورد بی‌ثباتی در منطقه افزایش می‌دهد و بدنبال آن وقتی پناهجویان افغان به ایران می‌آیند، باید از آنها مراقبت شود که این خود مزید بر دیگر مشکلات است.
عبدالله حجازی
احداث بیش از ۶۰۰ پُست ایست بازرسی خودسرانه در گذرگاه های فلسطینی ها، گسترش بی وقفه سیاست آپارتاید اسرائیل، ادامه شهرک سازی اسرائیل در سرزمین های فلسطین، تقسیم و تکه تکه شدن کشور توسط دیوار آپارتاید، تحکیم هر چه بیشتر رژیم اشغالگر، سیاست آوارگی مستقیم و غیرمستقیم مردم به ویژه در بیت المقدس شرقی، مصادره و تخریب منازل توسط مهاجمان و مدعیان دوغین به عنوان مجازات دسته جمعی کل خانواده ها، تخریب مزارع و کشتزارها، ظلم و تحقیر بی وقفه توسط اشغالگران، کشتار هدفمند غیرنظامیان فلسطینی از جمله زنان و کودکان، که ناقض قوانین بین المللی و در تضاد با حاکمیت قانون و دموکراسی است، آنچیزی که اسرائیل به اصطلاح خودش را به آن پایبند میداند.
کمیته روابط بین الملل حزب کمونیست عراق
ما بر این باوریم که مقابله با این توطئه‌ها و تلاش برای برقراری صلح با مبارزه برای حقوق دموکراتیک و حقوق بشر مردم خاورمیانه که تحت رژیم‌های دیکتاتوری و ارتجاعی به شدت آسیب دیده‌اند، در ارتباط است. این امر مستلزم تقویت همبستگی بین المللی با تمام نیروهای چپ، پیشرو و سوسیالیستی است.
گرگور گیزی
طبيعتا تلاش و مبارزه بر حق شما برای آزادی بیشتر، دمکراسی بیشتر، عدالت اجتماعی بیشتر و برابری جنسیتی در همه عرصه ها، گام به گام ایران را به کشوری مدرن تبدیل می کند. این کشور دارای ظرفیت ها، فرصت ها، استعداد ها و مواد خام فراوانی است. وقت آن رسیده است، که از این همه ثروت بدرستی استفاده شود. به استفاده ابزاری از دین در تمام جهان باید پایان داده شود، همچنین در ایران.
چپ مارکسیستی
ایران، عربستان سعودی و امارات متحد عربی، برای اثبات نقش اول خود در منطقه، وارد یک مسابقه تسلیحاتی ویرانگری شده‌اند. اسرائیل اهداف ایران و نیروهای شبه‌نظامی زیر کنترل ایران در سوریه را بمباران می‌کند و و شهروندان ایرانی را مشخصاً مورد هدف قرار می‌دهد. وضعیتی که هر آن ممکن است از کنترل خارج شود و نتایج فاجعه باری برای منطقه و جهان در بر داشته باشد.
کورنلیا ارنست
بطور کلی، رژیم خوب و بد وجود ندارد. هر رژیمی ارزشهای خوب و بد دارد. رفتارهای دوگانه برخی کشورهای اروپایی با ایران، اعتماد به اتحادیه اروپا را از بین می‌برد، رفتارهای برخی کشورهای اروپایی با ایران در مورد سیاست تحریم، با در پیش گرفتن روشهای خودسرانه برای پیشبرد منافع ملی خود، غیرقابل قبول است.
وقتی تحریمها تمام جمعیت کشوری را مورد هدف قرار میدهد، دیگر این ربطی به عدالت ندارد، و این چیزی نیست جز سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن.
هانس بیربام
مردم ایران با مشکلات زیادی روبرو هستند و این خود کنگره شما را بسیار چالش برانگیز می کند. چپ ایران با پیشروی به جایگاهی تأثیرگذار در عرصه سیاسی کشور، نقش مؤثری در رهبری جنبش‌های دموکراتیک و گذار به دموکراسی و تحقق مطالبات کارگران و اقشار متوسط و فرودست جامعه ایفا می‌کند. در شرایط کنونی، همبستگی بین نیروهای چپ و مترقی و اتحاد طبقه کارگر برای به چالش کشیدن استبداد محوری است.
جمیل محمود ابوسادا
رفقای گرامی، ما در مبارزه برای فمنیسم، عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق بشر کنار هم هستیم و همچنین مبارزه مشترکمان علیه تمامیت گرایی، علیه فاشیسم و بخاطر همزیستی، مدارا و احترام به دیگران ما را بیشتر و بیشتر بهم پیوند می‌دهد.
حزب کمونیست اسپانیا
در شرایط بسیار تعیین کننده و بحرانی که بخاطر شیوع پاندمی کوید ۱۹ در جهان بوجود آمده است، برگزاری کنگره شما اهمیت ویژه ای پیدا میکند برای ادامه حرکت در راستای دستیابی به صلح، برابری و دمکراسی. راستاهایی که در کنگره اول برای خود مشخص کرده بودید.
حزب کمونیست فرانسه
مردم ایران همزمان باید با سیاست‌های تجاوزکارانه امریکا مقابله نمایند، سیاستی که تحریم‌های ظالمانه را به مردم شما تحمیل کرده و عامل درد و رنج مظاعف آنها شده است و این در حالی است که کووید -۱۹ موجب مرگ بسیاری انسان ها گشته است؛ تحریم‌های نا عادلانه امریکا علیه مردم شما باید بلافاصله لغو شوند. کل این منطقه الان نیاز مبرم به صلح دارد و این چکیده تعهدات ما و شما است .
کمیسیون اساسنامه
 نسحه نهائی اساسنامه در اختيار اعضا و دوستداران حزب قرار می گيرد. در اين نسخه در فصل پنجم ماده ۱۱ در وظائف وظيفه کميسيون معرفی کانديداها ("کمک") تغييراتی داده شده است.کميسيون اساسنامه
کمیسیون اساسنامه
ما واقف بودیم که این اساسنامه کامل نیست و باید کار بیشتری روی آن انجام شود تا در خور حزبی باشد که هم چپ است و هم در دوران امروزین به کنشگری سیاسی پا گذاشته است و می خواهد برپايه پرنسيپ های دموکراتيک ساختار و مناسبات درونی خود را تنظيم کند. پیش نویس اساسنامه دربرگيرنده نکات مهمی بود، رابطه میان اعضا و نهادهای حزب را در شکلی پویا تدوین کرده و علیرغم کمبود های موجود در آن، کارپایه نسبتأ مطلوبی را در آن لحظه در اختیار حزب گذاشت که به تصویب کنگره بنیانگذار رسيد
نیروهای چپ بخش بزرگی از نحله‌ی جمهوریخواهان ایران را تشکیل می دهند و از تنوع درونی گسترده‌ای برخوردارند؛ در احزاب، سازمان‌ها و نهادهای مدنی متشکل هستند و يا به‌صورت کنشگر چپ برآمد می کنند و گرایشات نظری، برنامه ای و سیاسی متفاوتی را در عرصه‌ی عمومی دنبال می‌کنند. نقطه اشتراک اصلی این نیروها، با تمام تنوع و تکثر آن‌ها، رفع تبعيض، دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، منافع مزد و حقوق بگیران، جنبش‌های اجتماعی و جامعه مدنی ایران است. این نیروها مؤلفه های بالقوه، پراکنده و اما پیگیر یک ثقل وسیع چپ را تشکیل می‌دهند، اما از تبدیل شدن به یک نیروی متحد فاصله‌ دارند