رفتن به محتوای اصلی

(تشکل رسمی) چماق سرکوب کارفرما و حکومت هستند!

(تشکل رسمی) چماق سرکوب کارفرما و حکومت هستند!
شنبه, 30. ژوئیه 2022 - 11:45

کارگران فولاد اهواز طی دو هفتە اخیر چندین اعتراض دستە جمعی مقابل استانداری و دفتر نمایندە اهواز در مجلس برگزار کردەاند. علت این اعتراضات بطوری کە از طرف کارگران اعلام شدە است بخاطر انجام چند خواستە کارگران است. این خواستە ها عبارتند از، راە اندازی خطوط تولید، باز گرداندان کارت تردد کارگران، پردداخت حق بدی آب وهوا و اجرای طبقە بندی مشاغل ذکر شدە. واکنش مدیریت شرکت نسبت بە خواستە ها و اعتراض کارگرانی کە خواستار افزایش دستمزد، پرداخت مزایای قطع شدە، قطع حقوق اضافە کاری و نداشتن امنیت شغلی، تعطیلی برخی از خطوط تولید ... هستند، جلوگیری از ورود عدەای از کارگران بە شرکت، تهدید بە اخراج و فشارهای دیگری از این دست بودە است. کارگران در اعتراض بە این اقدامات مدیریت در ٤ مرداد در مقابل استانداری خوزستان و مقابل دفتر نمایندە اهواز در مجلس تجمع کردند. در تجمع چهارم مرداد کارگران ناراضی و خشمگین از رفتار مدیریت شعارهای علیە مدیریت و نمایندە اهواز کە کارگران وی را در این خصوص سهیم می دانند دادند و خواستار پایان دادن بە اقدامات ضد کارگری و عملی کردن خواستە های خود شدند.

مدیریت شرکت و رئیس ادارە کار خوزستان در دو واکنش جداگانە بدون اظهار نظر در مورد مجموعە خواستە های کارگران از آنان خواستند برای اجرای طرح طبقە بندی مشاغل کە تنها یکی از مطالبات کارگران است شورای اسلامی کار تشکیل دهند. این درخواست یا در واقع فرمان در حالی از طرف نمایندە دولت و کار فرمای فولاد ارائە شدە کە تلاش آنان برای تشکیل شورای اسلامی بە دلیل عدم استقبال کارگران قبلا در دو نوبت بی نتیجە ماندە است.

کارگران در عوض در کانال تلگرامی خود شوراهای اسلامی کار را جاسوس و عامل حکومت و کارفرما و خائن بە حقوق کار خواندە و گفتەاند خواست و قصد شان ایجاد تشکل مستقل کارگری است.

از نظر کارگران تلاش برای تشکیل شورای اسلامی همچنین ترفندی است از طرف مدیریت و ادارە کار خوزستان، برای ایجاد تفرقە میان کارگران و تن ندادن بە خواستە های کارگران. چرا کە عدەای از کارگران تنها بە امید رفع بهانە مدیریت برای امتناع از اجرای طبقە بندی حاضرند تشکیل شورای اسلامی را موقتا بپذیرند، بلکە طبقە بندی اجرا شود و دستمزد و مزایای شان از این بابت بهبود پیدا کند. در این صورت ولو بطور موقت هم کە شدە بین کارگران اختلاف ایجاد خواهد شد و امکان رسیدن کارگران مبتلا بە تفرقە تقریبا بە حد صفر خواهد رسید و امکان اجرای طبقە بندی نیز از بین خواهد رفت تا چە برسد بە سایر مطالبات. مسلم بدانیم آن چیزی را کە مدیریت و دولت با وجود همبستگی و اتحاد مثال زدنی کارگران مبارز و حق طلب فولاد حاضر بە دادن آن نیستند، بە وقت تفرقە غیر ممکن است آن را بە کارگر بدهند.

این ترفند شورای اسلامی انتخاب کنید تا حق تان را بدهیم، البتە تا کنون در چند واحد تولیدی از جملە در مجتمع هفت تپە با دخالت ادارە کار و مسئولین دولتی و و امنیتی عملی شدە اما بعد از تشکیل شورای مطلوب نظر مسئولین هیچ کدام از وعدەهایی کە عملی کردن شان منوط بە تشکیل شورای اسلامی بود عملی نشدند و دروغ بودن و شکست فاحش آن برای کارگران ثابت شدە است. عجیب نیست کە در اوج اعتراضات متحدانە کارگران در فولاد پس از بی نتیجە ماندن انواع فشارها و تهدیدها برای بر هم زدن اتحاد و همبستگی کارگران با علم کردن شورای اسلامی قصد دارند در میان کارگران کە بخاط همبستگی، اتحاد و مبارزات شان نمونە محسوب می شوند تفرقە ایجاد کنند تا بتوانند مطالبات کارگران را بی پاسخ بگذارند. طبقە بندی مشاغل را می توان با تشکیل کمیتە ویژە بدون شورای اسلامی هم پیشبرد. وجود و دخالت شورای اسلامی اتفاقا برای این است کە طرح باب نظر کارفرما و دولت بە کارگران حقنە شود. یعنی زمانی کە نمی توانند بواسطە اتحاد و همبستگی کارگران یک واحد تولیدی و غیرە حول یک خواستە معین از انجام آن امتناع بورزند تلاش می کنند کالیکاتوری از آن را اجرا کنند. درسال گذشتە هنگام اجرای طرح طبقە بندی در شرکتهای پیمانکاری فعال در صنعت نفت و پتروشیمی این قضیە تجربە شد. امسال اما همان کارگران فهمیدەاند سران کلاە گذاشتەاند و حالا برای اجرای طبقە بندی صحیح کارزار بە راە انداختە اند.

در شرکت اتوبوسرانی رانندگان و کارگران بە خوبی نقش منفی و مخرب شورای اسلامی بفرمودە توسط مقامات حکومتی علیە خود و حقوق شان را بە خوبی تجربە کردەاند و با تشکیل سندیکا اعتراض و مخالفت خود را با شورای اسلامی عیان کردەاند.

شوراهای اسلامی در واقع وسیلە تفرقە و چماق سرکوب کارفرمایان و حکومت در واحدهای تولیدی و خدماتی بودە و هستند و روز بە روز با دست رد زدن کارگران بە سینە شان نقش مخربتری در سرکوب جنبش کارگری بە عهدە می گیرند. این واقعیت را کارگران در تجربە چند دە سالە فعالیت شوراهای اسلامی در یافتە اند. توصیە کارفرمایان و رئیس ادارە کار خوزستان بە تشکیل شورای اسلامی در کارخانە فولاد دقیقا ناشی از نقش همین تشکلهای بە اصطلاح رسمی و برای سرکوب کارگران حق طلب فولاد و از بین بردن حقوق آنان است و گر نە اجرای طبقە بندی نیازی بە شورای اسلامی ندارد. وانگهی ادارە کار خوزستان کە تظاهر بە دفاع از حق تشکل می کند چرا، بجای کارگران می خواهد برای آنها تصمیم بگیرد و بجای آزاد گذاشتن کارگران و احترام بە حق انتخاب آنان از میان همە نوع تشکل بە کارگران امر می کند شورای اسلامی تشکیل دهند تا رخست اجرای طبقە بندی بە آنان دادە شود.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.