مقصر اصلی دولت است، فرافکنی نکنید!

جمعه, 10. سپتامبر 2021 - 21:49

این گونە برخورد اثر القائات تفرقە افکنانە رهبران تشکلهای حکومتی است کە تلاش کردە و می کنند با فرافکنی خشم و اعتراض کارگران را بسوی گروەهای دیگر مزد بگیر منحرف و آنها را رودروی هم قرار دهند. آنها بارها این کار را کردەاند. ...این گونە برخورد کردن ها تنها بە سود دولت و کارفرمایان تمام می شود و بە زیان مبارزە مشترک زحمتکشان است. کارگران خود باید برای افزایش دستمزد ها و حقوق بازنشستگی و دیگر مطالبات شان با متشکل شدن در تشکلهای مستقل کارگری بطور جدی مبارزە کنند.

بە نوشتە خبرگزاری ایلنا محمد علی براتی کە ایلنا از او او با عنوان فعال کارگری در قروە کردستان نام بردە، گفتە است:

"اگر بخواهند با هر طرح یا برنامه‌ای، ورودی‌ها و منابع سازمان را به خطر بیندازند، معاش بازنشستگان کارگری بیش از قبل بحرانی خواهد شد".

صحبت این کارگر بازنشستە بە نظر می رسد واکنشی باشد نسبت بە برنامە دولت رئیسی جهت کاهش حق بیمە کارفرمایان و امتناع دولت و مجلس از تصویب لایحە همسان سازی حقوق بازنشستگان. در هفتە های اخیر سخنان و واکنشهای کم و بیش مشابە ای از طرف عناصر وابستە بە شوراهای اسلامی، انجمن های صنفی و برخی از مسئولین خانە کار در معلوماجتماعی. بخشی از معترضین بە سخنان و تصمیمات وزیر کار همان هایی هستند کە قبل از رای مجلس بە عبدلملکی با نوشتن نامە از نمایندگان مجلس فرمایشی و انتشار آن در خبرگزاری ایلنا خواستند بە وی رای و وزارت او را تصویب نمایند. حال شاید کمی عجیب بە نظر برسد کە آنها هنوز چند هفتە از انتخاب او بە وزارت بە گلایە و شکوائیە از وی روی آوردەاند، اما این رفتار آنها مسبوق بە سابقە است و بە کرات چنین کردەاند.

محمد علی براتی در ادامە گلایە خود از وزیر جدید کار گفت: امروز مستمری بازنشستگان به اندازه یک هفته از هر ماه کفاف می‌دهد؛ دولت بدهی خود به سازمان را نپرداخته و تامین اجتماعی نتواسته مستمری بازنشستگان را به آن اندازه که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید افزایش دهد یا یک همسان‌سازی مطلوب و قابل قبول به اجرا دربیاورد. اگر بخواهند منابع سازمان را مورد تهدید قرار دهند، همین حداقل‌ها نیز به خطر خواهد افتاد.

تا اینجا هیچ کدام از حرفهای این کارگر بازنشستە نادرست نیستند، اما عجیب آن است کە او بجای گرفتن انگشت اتهام بسوی مقصر اصلی کە کسی جز دولت و وزیر کار نیست، انگشت خود را بسوی کارمندان و کارکنان دولت می گیرد و اندک دستمزد بیشتر آنها نسبت بە کارگران را ظاهرا مقصر می داند و بە درست یا غلط خبرگزاری ایلنا از قول او می نویسد:" به گفته وی، فاصله دستمزد بازنشستگان کارگری و حقوق بازنشستگان زیرمجموعه دولت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، دلیل آن نیز سیاست‌های تبعیض‌آمیز و افزایش حقوق کارمندان شاغل به طرق مختلف از جمله پرداخت فوق العاده ویژه است که به بازنشستگان نیز تعلق می‌گیرد؛ این در حالیست که هیچ کدام از این مزایا به کارگران پرداخت نمی‌شود."

این گونە برخورد اثر القائات تفرقە افکنانە رهبران تشکلهای حکومتی است کە تلاش کردە و می کنند با فرافکنی خشم و اعتراض کارگران را بسوی گروەهای دیگر مزد بگیر منحرف و آنها را رودروی هم قرار دهند. آنها بارها این کار را کردەاند. تازە ترین نمونە های این نوع برخورد تلاشی بود کە آنها چندین بار برای ایجاد تفرقە در میان کارگران رسمی نفت و کارگران پیمانکاری ها کە در اعتصاب هستند کردند. خوشبختانە بە دلیل هوشیاریو درایت رهبران اعتصاب نفت این تلاشها بی نتیجە ماند. این گونە برخورد کردن ها تنها بە سود دولت و کارفرمایان تمام می شود و بە زیان مبارزە مشترک زحمتکشان است. کارگران خود باید برای افزایش دستمزد ها و حقوق بازنشستگی و دیگر مطالبات شان با متشکل شدن در تشکلهای مستقل کارگری بطور جدی مبارزە کنند.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.