رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
جمعه, 10. سپتامبر 2021 - 21:33

گسترش دامنە اعتصاب و اعتراضات کارگران پیمانی نفت

اعتصاب و اعتراضات در میان کارگران شرکتهای پیمانکاری در این هفتە نیز استمرار و افزایش پیدا کرد. کارگران چند شرکت کە پس از توافق کارفرمایان با خواستە های اصلی و عاجل شان بە سر کار بازگشتە بودند، بە دلیل خلف وعدە کارفرمایان و نقض قرارهایشان دوبارە بە صف اعتصابیون پیوستند. پیوستن دوبارە آنها بە اعتصاب از عزم کارگران برای ادامە مبارزە تا رسیدن بە خواستە هایشان دارد.

شورای رهبری اعتراضات در گزارشی کە در خصوص خلف وعدە و پیمان شکنی های کارفرمایان منتشر کرد نوشت:

در برابر خلف وعده های پیمانکاران همکاران ما ایستاده اند

"هر روز اخبار جدیدی از اعتراض همکارانی که با وعده و وعید پیمانکاران به کار بازگشته اند بخاطر خلف وعده های پیمانکاران به دستمان میرسد. از جمله بنا بر خبری دریافتی هفته گذشته ۱۳۰ نفر از همکاران ما در شرکت pomc فاز ۱۳ پیمانکار مجتمع گاز به دلیل عدم شفافیت قرارداد و کمبود امکانات خدمات رفاهی و تردد ۱۴،۱۴ مقابل ساختمان اداری تجمع شرکت کردند. همچنین طبق خبر دیگری کارگران شاغل در فاز ١٤ شرکت تناوب در ونیت ١٤٧ بخاطر زدن زیر وعده های داده شده توسط پیمانکار در رابطه سطح مزد توافق شده تصمیم به تعطیل کار و بازگشت به اعتصاب را گرفته اند"

و در گزارش دیگری شورای سازماندهی می نویسد:

"بنا بر خبرهای دریافتی کارگران پتروشیمی کاویان عسلویه بخاطر خلف وعده های پیمانکاران بعد از دو هفته بازگشت به سرکار دوباره دست به اعتصاب زدند. بنا بر خبر مدیریت کاویان عسلویه علاوه بر عملی نکردن وعده ها ٥ نفر از کارگران اعتصابی را به اداره اطلاعات معرفی کرده است. در پاسخ به این توطئه گری این کارگران دوباره به اعتصاب برگشته و اعلام کرده اند که تا زمان بازگشت به کار کارگران بازداشتی و تحقق مطالبات خود به اعتصاب ادامه میدهند. قلدری های پیمانکاران از جمله معرفی همکاران ما به اطلاعات و یا اخراج آنها نباید بی پاسخ بماند. تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده باید بسته شوند و بازگشت به کار همکاران اخراجی باید در لیست اول مطالباتمان قرار بگیرد".

در این گزارش مصمم بودن کارگران روی خواستە هایشان و ادامە اعتصاب تا رسیدن بە آنها آشکارتر از آن است کە نیاز بە تعبیر و تفسیر داشتە باشد. .

در یک واکنش دیگر در برابر تصمیم وزیر کار دولت رئیسی برای تعدیل دستمزدها و مزایای شغلی عموم کارگران، کارگران اعتصابی در چهارشنبە هفتە جاری با تجمع گستردە در برابر مجلس اعتراض شان را نسبت بە سیاستهای دولت دست راستی و ضد کارگری رئیسی، مجلس ارتجاع و کارفرمایان هم دست آنها اعلام و خواستار افزایش دستمزد و سایر مطالبات خود شدند.

کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در گزارشی کە از این تجمع اعتراضی منتشر کرد نوشت:

امروز ۱۷ شهریور جمعی از همکاران پروژه ای ما ‌.

با در دست داشتن دستنوشته هایی با مضمون افزایش مزد به میزان تورم و سختی کار و ٢٠ روز کار -١٠ روز مرخصی و خواستهایمان و شعار کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات تاکید کردند.

هشتاد و‌یک روز از اعتصاب سراسری ما میگذرد و هنوز پاسخ نگرفته ایم. ما خواستار افزایش حقوق بر اساس بالاترین توافقات مزدی که توسط همکاران ما با پیمانکاران در رده های مختلف شغلی شده هستیم و میگوییم مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٢ میلیون باشد. ما خواستار بهبود وضع کمپها و غذا در حد قابل قبول هستیم. مطالبه اصلی ما حذف پیمانکاران و لغو قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی است. ما مطالبات خود را با ادامه اعتصاب و تجمعات اعتراضی مان پیگیر هستیم. شورای سازماندهی بر برپایی مجمع عمومی و تصمیم گیری متحدانه و انتخاب نمایندگان واقعی و آماده بودن برای مذاکره جمعی با پیمانکاران تاکید دارد.

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی در بندر امام

بنا بە گزارشات دیگری کە در همین کانال از تداوم اعتراضات در شرکتهای نفتی منتشر شدە، کارگران پتروشیمی بندر امام در ١٦ شهریور با خواستە های مشابە سایر اعتصابیون در مقابل شرکت تجمع نمودند.

بە نوشتە این کانال کە گزارشات موثق و سانسور نشدەای از اعتراضات کارگران صنعت نفت را منتشر می کند خواستە های اصلی کارگران پیمانی و قراردادی در نفت:

"جمع شدن بساط پیمانکاران و قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی و بهبود شرایط کاری، ایمنی محیط کار و وضع معیشتی مان است".

سندیکای کارگران واحد خواستار بازنگری و اجرای فوری طرح طبقە بندی مشاغل شد

این سندیکا در بیانیەی اخطار گونەای کە در میانە هفتە جاری منتشر کرد ضمن اعتراض بە تعلل هایی کە در بازنگری و اجرای طرح طبقە بندی مشاغل در شرکت اتوبوسرانی تا کنون انجام گرفتە از مدیران شرکت واحد خواست کە هرچە زودتر بازنگری در طرح طبقە بندی را بە اتمام برساند و آن را بە اجرا درآورد. بە نوشتە بیانیە:

" اجرای این طرح در این وضعیت بحرانی نه تنها درحقوق بازنشستگی کارگران و رانندگان شاغل تاثیر گذار است، بلکه در شرایط سخت معیشتی و گرانی افسار گسیخته میتواند گوشه ای از مشکلات معیشتی، درمانی و آموزشی رانندگان و کارگران زحمت کش و بازنشستگان را تامین کند".

ادامە سرگردانی ٧ سالە کارگران سامان کاشی بروجرد

پرداخت حق سنوات و دیون مزدی کارگران سامان کاشی کە قرار بود یک هفتە بعد از آخرین تجمع آنها انجام شود، این بار نیز با خلف وعدە مسئولین انجام نشد. بە گفتە کارگران با وجود گذشت ٧ سال از تعطیل کردن کارخانە هنوز بخشی از مطالبات مزدی کارگران پرداخت نشدە اند. کارفرما برای شانە خالی کردن از پرداخت دیون خود بە ٣٥٠ کارگر اعلام ورشکستگی کردە است. دولت نیز تا کنون اقدامی برای پرداخت طلب های مزدی کارگران نکردە است کە البتە رویە دولت مقابل کارگران همیشە چنین بودە است.

تجمع اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات

کارگران شرکتی مخابرات در این هفتە بار دیگر در اعتراض بە امتناع شرکت مخابرات از تبدیل قراردادهای شغلی و قانون گریزی مدیران این شرکت دست بە اعتراض زدند. بە گفتە معترضین بە رغم تصویب تغییر وضعیت استخدامی مدیران مخابرات حتی از اجرای قانون مصوب مجلس نیز امتناع می ورزند.

خبرنگار خبرگزاری ایلنا در خصوص علت تجمع کارگران معترض نوشت: " کارکنان شرکتی مخابرات صبح امروز مقابل ستاد اجرایی فرمان امام دست به تجمع صنفی زدند.

اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب در اسکله مجیدیه و یک خبر دریافتی دیگر

- بنا بر خبرهای منتشر شده روز سیزدهم شهریور ماه کاربران کریپتولند شرکت تهران جنوب در اسکله مجیدیه با مطالبه تعیین تکلیف وضعیت نابسامان شغلی و معیشتی و در اعتراض به عدم پاسخ مسئولین به خواستهایشان تجمع کردند و بر ادامه اعتراضات خود تا رسیدن به مطالباتشان تاکید کردند. در تجمع این روز کارگران اعتصابی در محل رسیدگی به حسابرسی کاربران جمع شدند و خواستار حضور نماینده دادستانی برای پاسخگویی گردیدند.

-همانطور که تاکید کردیم یک مطالبه فوری کارگرا ن نفت واکسیناسیون رایگان و همگانی است. در عسلویه زیر فشار اعتراضات همکاران ما واکسیناسیون آغاز شد و بنا بر خبر ها سنین بالای ٤٠ سال واکسیناسیون شده اند. همینطور در برخی دیگر از مراکز نفتی واکسیناسیون در جریان است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی ضمن اعتراض بر عدم اجرایی شدن پروتکل های سازمان بهداشت جهانی حمایت خود را از وکلایی که بخاطر اعتراضشان به همین مساله بازداشت شده اند، اعلام نمود

منبع:شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

کار از طومار نویسی گذشتە است، راە کار موثر اعتصاب است و پیوستن بە اعتصاب سراسری!

بە نوشتە خبرگزاری ایلنا بالغ بر ١٩٠٠ نفر از کارگران پیمانی نفت با جمع آوری طوماری خواستار افزایش حقوق ها و حذف پیمانکاران شدەاند. واقعیت این است کە طومار نویسی ها و مراجعات و شکایات کارگران بە مسئولین و نهادهای دولتی تا کنون کوچکترین اثری در رویە دولت و کارفرمایان نسبت بە حقوق و مطالبات کارگران نداشتەاند. هرچە کە کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و سایر زحمت کشان بە دست آوردەاند، بی برو برگرد از نتایج اعتصابات بودەاند. هم از این رو طومار نویسی در وسط اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز ، علاوە بر اینکە ایجاد انحراف و تضعیف اعتصاب و توهم پراکنی است، خاصیت دیگری ندارد. هم اکنون عقب نشینی هایی از طرف کارفرمایان اگر صورت گرفتە، نتیجە همین اعتصاب سراسری است کە نزدیک بە ٣ ماە است جریان دارد.

اولین اقدام رسمی برای کاهش دستمزدها و عیدی کارگران توسط توسط سازمان برنامە دولت رئیسی انجام شد!.

همانطور کە پیشبینی شدە بود سازمان برنامە و بودجە دولت رئیسی اولین گام برای تعدیل دستمزدها کە وعدە آن را بە اتاق های بازرگانی دادە بود برداشت.

این سازمان در ابلاغیە خود کە متن آن در رسانە ها منتشر شد، عیدی کارگران را بیش از ٥٠ درصد کاهش داد و در ظاهر با افزایش ١٠ درصد بەدستمزد ها در سال آیندە موافقت کرد. کە در واقع نظر بە تورم ٥٠ درصدی کاهش ٤٠ درصدی در دستمزدها محسوب می شود!

این ابلاغیە مخالف قانون کار هم هست. زیرا تعیین دستمزد سالیانە را اولا تابع میزان تورم و سبد هزینە ها نمودە، ثانیا آنرا بە شورای عالی کار واگذار کردە است. یعنی اینکە سازمان برنامە حق این کار را مطابق قوانین موجود ندارد.

بهمین جهت این اقدام را باید نخستین قدم برای امحاء تە ماندە قانون کار هم تلقی کرد.

من از پیش از انتصابات ریاست جمهوری بر اساس ارزیابی و تجربەای کە از ترکیب حامیان دولت رئیسی و کارکرد آنها داشتم این اقدامات را پیشبینی کردە بودم. الان هم معتقدم کە اگر از هم اکنون مبارزە جدی و عملی با این اقدامات دولت ضد کارگری و صد درصد کارفرمایی و عدالت ستیز و سرکوبگر انجام نگیرد، آنها اقدامات فقر آور تری را علیە کارگران و مزد بگیران بە اجرا خواهند نهاد!

اولین اقدام رسمی برای کاهش دستمزدها و عیدی کارگران توسط توسط سازمان برنامە دولت رئیسی انجام شد!.

همانطور کە پیشبینی شدە بود سازمان برنامە و بودجە دولت رئیسی اولین گام برای تعدیل دستمزدها کە وعدە آن را بە اتاق های بازرگانی دادە بود برداشت.

این سازمان در ابلاغیە خود کە متن آن در رسانە ها منتشر شد، عیدی کارگران را بیش از ٥٠ درصد کاهش داد و در ظاهر با افزایش ١٠ درصد بەدستمزد ها در سال آیندە موافقت کرد. کە در واقع نظر بە تورم ٥٠ درصدی کاهش ٤٠ درصدی در دستمزدها محسوب می شود!

این ابلاغیە مخالف قانون کار هم هست. زیرا تعیین دستمزد سالیانە را اولا تابع میزان تورم و سبد هزینە ها نمودە، ثانیا آنرا بە شورای عالی کار واگذار کردە است. یعنی اینکە سازمان برنامە حق این کار را مطابق قوانین موجود ندارد.

بهمین جهت این اقدام را باید نخستین قدم برای امحاء تە ماندە قانون کار هم تلقی کرد.

ما پیش از انتصابات ریاست جمهوری بر اساس ارزیابی و تجربەای کە از ترکیب حامیان دولت رئیسی و کارکرد آنها داشتم این اقدامات را پیشبینی کردە بودم. الان هم معتقدیم کە اگر از هم اکنون مبارزە جدی و عملی با این اقدامات دولت ضد کارگری و صد درصد کارفرمایی و عدالت ستیز و سرکوبگر انجام نگیرد، آنها اقدامات فقر آور تری را علیە کارگران و مزد بگیران بە اجرا خواهند نهاد!

تجمع آموزشیاران اخراجی نهضتت سواد آموزی مقابل مجلس

جمع کثیری از آموزشیاران نهضت سواد آموز کە بخاطر قبول نشدن در آزمون استخدامی با وجود داشتن ١٠ تا ١٥ سال سابقە آموزشی از کار اخراج شدەاند، در ١٣ شهریور در اعتراض بە اخراج خود در مقابل مجلس تجمع کردند. معترضین بیکار شدە کە تعدادشان ٣ هزار نفر ذکر شدە از شهرهای مختلف بە تهران آمدە بودند.

.خبر گزاری ایلنا بە نقل از یکی از معترضین تجمع کنندە نوشت:"

او با ناعادلانه خواندن آزمون آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی و ادغام معلمان قرآن و امور فرهنگی و پرورشی (طرح امین) افزود: معلمان قرآنی و امور فرهنگی و پرورشی (طرح امین) با حد نصاب نمره ۲۰ همگی در این آزمون قبول شدند اما با قرار دادن حد نصاب نمره ۳۵ برای شش هزار آموزشیاران نهضت سوادآموزی جا مانده از آزمون سال گذشته حدود سه هزار نفر دیگر مجددا از آزمون جا ماندند".

تجمع اعتراضی کارنامە سبز ها بە روز پنجم کشیدە شد

تجمع اعتراضی قبول شدگان در آزمون سراسری سال ٩٩ کە پنج روز پیش شروع شد در روز چهارشنبە ١٧ شهریور نیز ادامە یافت و پنج روزە شد. این گروە از قبول شدگان کە بە "کارنامە سبزها" موسوم هستند در پنجمین روز مقابل آموزش و پرورش تجمع خود را برگزار کردند. خواست اصلی معترضین استخدام در آموزش و پرورش است و قرار بودە کە پس از قبولی در آزمون استخدام شوند ولی آموزش و پرورش از استخدام آنها با وجود کمبود کادر آموزشی تا کنون خودداری نمودە است.

.

فشار بە فعالین کانون های صنفی معلمان دم بە دم بیشتر می شود

تقریبا هفتەای نیست کە یک یا چند معلم حق طلب بە دلیل فعالیت های سندیکایی بە شکلی تحت پیگرد قرار نگیرند و عدە ی زیادتری از طرف پاسداران ارتجاع و بی عدالتی هدف انواع تهدیدها قرا نگیرند. احصار جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران توسط ظلم سرای ناحیە ٢ کرج و بازداشت غلامرضا غلامی دبیر شیمی آموزش و پرورش شیراز، در این هفتە حاکی از تشدید فشار علیە تشکلهای صنفی فرهنگیان است. با این همە این بگیر و ببند ها و تحمیل هزینە های سنگین بە فعالین فرهنگی خوشبختانە نتوانستە اند مانع تلاشهای حق طلبانە آنها شوند. این تشکلها در دل فرهنگیان آگاە کشور چنان نفوذ کردەاند کە بر کندن آنها را برای سرکردگان استبداد و بی عدالتی ناممکن کردە است. دوستان، آزادگان، هم میهنان عدالتخواە، ما هم دینی نسبت بە این عزیزان داریم. ساکت ننشینید، اگر امروز واکنش نشان ندهیم فردا نوبت بە خود ما خواهد رسید. هر طور کە می توانید دئین خودتان بە این انسانهای فرهیختە و آزادیخواە کە برای آزادی و عدالت کمر همت بستەاند و از جان و رفاە خود و خانوادە های شان مایە می گذارند حمایت کنیم. هر تلاشی ولو کوچک در این راە مطمعن باشید موثر است. قطرە قطرە جمع گردد وانگهی دریا شود!

تاکید دوبارە سندیکای هفت تپە بر تشکل، همبستگی و ادامە مبارزە بعد از پیروزی اولیە!

سندیکای کارگران هفت تپە بمناسبت موفقیعت نخستین کارگران در برگرداندن کارخانە بە دولت بیانیەی تازەای منتشر کرد.

متن بیانیە بە نقل از کانال تلگرامی سندیکا:

بیانیە سندیکای کارگران هفت تپە

پیش روی کارگران هفت تپه در گروی متشکل شدن هر چه بیشتر است!

صاحبان سرمایه و حاکمان کاملا متشکل اند.

کارگران بدون تشکل یابی، فعالیت جمعی و تصمیات جمعی نمیتوانند در مقابل سرمایه داران متشکل مقابله کنند و دوام زیادی بیاورند.

سازماندهی هر چه بهتر کارگران، شرایط بهتر، دخالت بیشتر و تاثیر گذاری موثرتردر تمامی عرصه های زندگی و مبارزه را بهمراه خواهد داشت.

گام اول را با موفقیت به اتمام رسانده ایم، گامهای بیشماری در مقابل ما قرار دارد.

موفقیت تاکنونی ما درهفت تپه مدیون اتحاد و همبستگی کارگران و حمایت دیگر هم طبقه ای هایمان میباشد.

صاحبان سرمایه و حاکمان کاملا متشکل اند.

کارگران بدون تشکل یابی، فعالیت جمعی و تصمیات جمعی نمیتوانند در مقابل سرمایه داران متشکل مقابله کنند و دوام زیادی بیاورند.

از بدو تاسیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سرمایه داران ، نمایندگان و حاکمان ریز و درشت برعلیه آن از هر ابزار و حربه ای استفاده کردند تا آنرا لکه دار و یا از میدان بدر کنند و یا منحل نماینند. اما موفق نشدند و موفق هم نخواهند شد که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به زانو در آورند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواب راحت را از سرمایه داران گرفته است، آنچنان وحشتی در میان آنان به راه انداخته است که دیوانه وار با تهدید، با ابزارهای نظامی و امنیتی، با دستگیری و حکم صادر کردن، با استفاده ازجاسوسان، با استفاده از دوستان نادان کمر به مقابله علیه تشکل کارگران، سندیکای کارگران هفت تپه بسته اند.

سرمایه داران، کارفرمایان، دولتشان و تمامی حامیانشان به وحشت افتاده اند، چون شبح سندیکای کارگران هفت تپه در آسمانهای هفت تپه، در آسمان ایران در گشت و گذار است.

کارگران هفت تپه!

به سندیکای خود، تشکل مستقل خود، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بپیوندید تا متحد و متشکل با تصمیات جمعی، مبارزه را تا پیروزی نهایی علیه ستمگران، استثمارگران برای منافع جمعی مان به بهترین شکل ادامه دهیم.

کارگران ایران!

با همبستگی و حمایت و ادامه راه کارگران هفت تپه، در هر محل کار، کارخانه و کارگاه، تضمینی برای آلترناتیو کارگران که چیزی جز رفع فقر، بیکاری، بی خانمانی، بی امکاناتی و یک زندگی تامین و انسانی برای تمامی کارگران و تمامی مردم در ایران است، یاری رسانید.

پیروزی ما در گروی تشکل یابی هر چه بیشتر کارگران و سازماندهی هر چه بهتر جمعی ما کارگران است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.