سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

«کار داخل»، دور دوم - شماره ۱

۳۱ تير ۱۴۰۰

...

تجربه چندین سال انتشار نشریه «کار داخل کشور» به ما نشان داد که نشریات مکتوب در کشور ما، کماکان کارآیی، پایداری و توان سازمانگری خود را حفظ کرده اند. بویژه آنکه، کافی نبودن پوشش شبکه اینترنتی در کشور، نداشتن توان مالی اکثریت اقشار فرودست و زحمتکش جامعه برای بهره مندی از اینترنت، فیلتراسیون گسترده سایت های اپوزیسیون، بویژه چپ و ...

افزودن دیدگاه جدید