جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمار ١١٥

۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری

کارگران مصمم هستند حق شان را بگیرند، اما در خیابان

ویروس نابرابری گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش یکم

انتخاب ناگریز کارگر بین معیشت و کرونا!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید