مبارزە با چپ زیر عنوان مبارزە با فساد و واگذاری های رانتی

روح الله ایزدخواه رئیس کمیته خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبەای کە اخیرا خبرگزاری تسنیم با او داشتە است گفتە است تنها قیمت زمین های هفت تپە در هنگام واگذاری ١٢٠٠ میلیارد ارزش داشتە ولی هفت تپە بە قیمت ٢٩٨ میلیارد تومان واگذار شدە کە فقط شش میلیارد آن پرداخت شدە. از اظهارات این نمایندە وابستە بە طیف محافظە کاران چنین بر می آید کە ظاهرا قرار بودە بقیە این مبلغ بصورت اقساط بە دولت پرداخت شود ولی پرداخت نشدە است و گویا مالکان خصوصی مجتمع هم قصد پرداخت اقساط بدهی شان بە دولت را نداشتەاند. دولت هم گویا تلاشی برای وصول اقساط نکردە است.

اظهارات این نمایندە محافظە کار منتقد دولت روحانی گذشتە از نیاتی کە پشت افشاگری اش قرار دارد درست بە نظر می رسد و در موارد زیاد دیگری اتفاق افتادە است و اسنادی نیز در مورد مفت فروشی ها و بذل و بخش اموال عمومی بە بستگان حکومت از طرف افراد مختلف منتشر شدە اند کە مسئولین دولتی نیز آنها را رد نکردەاند. کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز، پالایشگاە کرمانشاە تنها نمونەهایی از این حاتم بخشی ها هستند کە ظاهرا بە افراد نزدیک بە دولت واگذار شدەاند. بهمین جهت تمرکز محافظە کاران رقیب دولت بر روی آنها متمرکز گردیدە. اما واقعیت این است کە ابعاد حاتم بخشی از جیب ملت تا آنجا کە مربوط بە واگذاری های رانتی است وسیعتر از آن هستند کە محافظە کاران رقیب روحانی سعی می کنند افشای شان کنند.

واحدهای بسیاری نیز در این میان بە افراد وابستە بە طیف محافظە کاران و نهادهای تحت کنترل آنها ای بسا با شرایط و قیمتهای کمتر و حتی بخشی کلا رایگان بە نهادهای معینی واگذار شدە کە هیچ کدام شان مطابق قوانین خود حکومت نیز قانونی نبودەاند. محافظە کاران افشاگر کە لباس دروغین مبارزە با فساد بر خود پوشاندەاند در بارە این بخش سکوت مطلق اختیار نمودە وجوی بوجود آوردەاند کە کمتر کسی از جناح رقیبی جرات افشاگری در مورد خود آنها را بە خود بدهد.

همین قضایا روشن می کند کە مخالفت این جریان با واگذاری ها و سیاست خصوصی سازی از جنس مخالفتی کە کارگران و نیروهای ترقیخواە دنبال و برای آن تلاش و پیکار می نمایند نیست. دعوای آنها با رقبای دولتی شان بر سر لحاف ملاست.با این همە اینها نبایست مانع از بهرەگیری درست کارگران و مخالفان خصوصی سازی از شکافها و مانورهای میان جناح ها در راستای مطالبات کارگران شود. مهم این است کە تلاشهای آنها برای سوء استفادە از ظرفیت مبارزاتی کارگران و مخالفان خصوصی سازی و مصادرە دست آوردهای آن بی اثر شوند. از سوی دیگر گمان بر این است کە جریان محافظە کار تا چند ماە دیگر کنترل دولت را اگر اتفاق مهمی تا آن موقع روی ندهد بە دست می گیرد و می تواند هر برخوردی با واگذاریها و خصوصی سازی کە مدعی است با آنها مخالف است انجام دهد. در این صورت چە چیزی باعث شدە تا آنها پیشاپیش رخت مبارزە با فساد بر تن کردەاند؟

نگرانی از گسترش دم افزون مخالفت کارگران و مزدبگیران و سایر نیروهای اجتماعی مترقی و مدافع عدالت اجتماعی و رشد و انکشاف غیر قابل لاپوشانی جریان چپ در میان زحمتکشان بە واقع انگیزە اصلی بخشی از این نیروهاست.کە نگران تحولات فکری و سیاسی در جامعە هستند. تحولاتی کە می توانند نیروی اجتماعی بسیج نماید و بساط حکومت را بە صورت ترقی خواهانە بر هم بریزد

بی جهت نیست کە این جریان در عین تظاهر بە عدالتخواهی و فسادستیزی سازمانگران و فعالان مدافع عدالت اجتماعی را دستە دستە روانە زندان می کند و اکثر قریب بە اتفاق فاسدان اقتصادی و غارتگران اموال عمومی را بە حال خود می گذارد تا بە دزدی های شان ادامە و اثری از حقوق کارگران باقی نگذارند

کسی اگر دنبال عدالت باشد دست بە چنین اعمال بی شرمانەای نمی زند. حساب این جماعت از حساب دستگاهای سرکوب حکومتی و اربابان سرمایە تفکیک پذیر نیست. بین آنها تنها یک تقسیم مسئولیت صورت گرفتە است

مقصود اصلی محافظە کاران از این گونە مانورهای تاکتیکی عوام فریبانە جلب نظر و آرای تودەهای زحمتکش روی گرداندە از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب بسوی خود با تظاهر بە مستقل بودن از هر دو جناح بدنام و فاسد بە جهت بیراهە بردن مردم و جلوگیری از گرایش فزایندە زحمتکشان بە نیروهای چپ و ترقیخواە و تضعیف آنهاست و گر نە جریانات اصلاح طلب و اعتدالگرایان و نئولیبرالها حداقل در مقطع کنونی با افتضاحاتی کە بە بار آوردەاند رقیب قدری محسوب نمی شوند.

این مانورهای پیچیدە متاسفانە نظر بە امکانات رسانە ای و مالی عظیمی کە محافظە کاران در اختیار دارند بە رغم شناخت بیشتر جامعە نسبت بە گذشتە ازماهیت آنها اگر برای بی اثر کردن شان از طرف نیروهای چپ و ترقیخواە تلاش جدی نشود می تواند تا حدود و زمان معینی کارکرد داشتە باشد و توهماتی در میان بخشهایی از زحمتکشان بوجود آورد.

فلاکت اقتصادی وحشتناک بیش از سە چهارم جمعیت کشور و نبود اپزوسیون مترقی منسجم و ناامیدی وسیع مردم از چشم انداز روشن نیز بە نوبە خود بە پیشبرد این هدف مساعدت می کند.

از همین روی انسجام در میان نیروهای چپ و ترقیخواە در محتوی تحولات و خود تحولات پیش رو اهمیت اساسی پیدا می کند.

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.