دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 73

۱۰ تير ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* با اتحاد و مبارزە مشترک پروژە سرکوب رژیم را ناکام بگذاریم! - یادداشت -صادق کار

* از پشت بام خوابی تا هم‌خانگی دو خانوار در یک واحد - مراد رضایی

حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش نهم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت دانشگاه هاوایی زمستان 2020

* طرح کلی تاریخ کار - بخش پایانی- یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

* چرا جنبش کارگری باید حداکثر خواە شود؟ - صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید