گزارش‌ها

همکاران شاغل بیشتری از پالایشگاهها و شرکت های پیمانکاری مختلف در حال پیوستن به اعتصاب داربست بندان هستند.
بنا بر اخبار رسیده همکاران داربست بند شاغل در پتروشیمی صدف، پتروشیمی آپادانا، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی کیان، سایت یک و دو پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی آرین، پتروشیمی مرجان و پتروپالایش کنگان به اعتصاب ملحق شده اند
به پیش
محل های تجمع ها بە اشغال ماموران سرکوبگر و حافظان رژیم استبدادی و فاسد و عدالت ستیز ولایی درآمدە است. همە این اعمال در حالی انجام گرفتە است، کە رهبران اصلی شورای هماهنگی در سلول های انفرادی محبوس اند. با این همە
نە برقراری حکومت نظامی اعلام نشدە و نە زندانی کردن رهبران تشکلهای صنفی معلمان، نتوانست مانع اجرای تظاهرات معلمان شوند!
گزارشهای اولیە از تظاهرات سراسری ٢٦ خرداد حاکی از انجام تظاهرات از پیش اعلام شدە در شهرهای مختلف دارند
به پیش
افزایش مالیتها در واقع شیوە ی غیر مستقیمی برای بالا بردن قیمتها نیز هست. اهل کسب و کار بهر حال افزایش مالیات شان را با بالا بردن قیمت کالاها و خدماتی کە عرضە می کنند، جبران خواهند کرد، اما این مردم مزد و حقوق بگیر هستند کە در واقع تاوان افزایش مالیات کسبە و تولید کنندگان را باید بپردازند.
تظاهرات علیە گرانی
همچنین حداقل دو تظاهرات خیابانی دیگر در تهران و اهواز امروز همزمان با تظاهرات سراسری و کوبندە بازنشستگان در دەها شهر علیە گرانی برگزار شد.
اعتراضات بازنشستگان در تبریز با شعار قسم به ستارخان، ما می آییم تا تهران
به پیش
بازنشستگان با تظاهرات خشمگینانە روز گذشتە شان کە برای اولین بار شعار مرگ بر رئیسی را هم بە شعارهای مطالباتی شان افزودند جواب دندان شکنی بە مصوبە تبعیض آمیز، غیر قانونی و جبارانە مقامات دولتی و نمایندگان مجلس فرمایشی دادند. خلاصە کلام اینکە مبارزە علیە سیاست دستمزدی دولت و دستمزدهای زیر خط فقر، گسترش پیدا خواهد کرد و رادیکالیزە خواهد شد. اگر تردیدی در این خصوص وجود داشت کمیت و کیفیت و روحیە غالب در شرکت کنندگان اعتراضات روز گذشتە بازنشستگان آن را از میان برداشت.
تجمع و راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان، اهواز دوشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، که با شعار وزیز بی لیاقت ،استعفا، استعفا در مقابل اداره کل سازمان تامین اجتماعی خوزستان گرد آمدند
به پیش
ده ها تن از ایرانیان ساکن برلین روز جمعه ۳ ژوئن در پاسخ به فراخوان آب، آبان، آبادان در منطقه کرویتسبرگ برلین گرد آمدند تا همبستگی و همدردی خود را با مردم عزادار و معترض آبادان اعلام و ابراز نمایند. این گردهمایی به دعوت چند تن از جوانان و دانشجویان ایرانی و استقبال تعداد زیادی از جوانان و فعالین سیاسی ساکن برلین برگزار شد.
به پیش
بعضی خبرهای رسیدە از آبادان حکایت ازافتادن کنترل شهر بە دست مردم دارد. ماموران سرکوبگر امنیتی دقیقا معلوم نیست بە چە دلیل در مقابل انبوهی از مردم کە خیابانهای شهر را پر کردەاند و بە اعتراض و عزاداری عزیزان شان مشغول اند در حال عقب نشینی هستند.
در عین حال خبر می رسد کە بعضی از فرمانداران و استانداران شهرها بە اتفاق خانوادە هایشان شهر را ترک کردەاند.
پس ای سپاهی، بسیجی، سرباز، بە توصیە هنرمندانە، سینماگران هنرمند هم وطن ات گوش بدە، تفنگت را زمین بگذار، دست ات را برای پاسداری از این رژیم فاسد و یک مشت دزد و غارتگر بە خون برادران و خواهران ات آلودە نکن. بە سرنوشت امروز جانبازان و معلولین جنگ بنگر، نمی بینی کە حتی دارو و وسایل کمک پزشکی را هم از آنان دریغ می دارند؟ وضع دەها هزار معلول جنگی و خودتان را با شمخانی، رضایی، رفیق دوست و امثالهم کە آنقدر ثروت اندوختەاند کە حساب و اندازەاش از دست شان در رفتە است مقایسە کن.
دامنە اعتراضات امشب نیز مانند روزهای گذشتە بە چند شهر دیگر از جملە بە شهرهای مسجد سلیمان، شاهین شهر ، اهواز و مینو دشت امتداد پیدا کردە است. "دیکتاتور سپاهی داعش ما شمائید" یکی از شعارهایی است کە مستقیما ماهیت داعشی - سپاهی حکومت فقاهتی را نشانە رفتە است. با گذشت هر روز از اعتراضاتی کە دیگر در شرف تبدیل شدن بە یک خیزش مردمی رادیکال است گروە های بیشتری از مردم بطور علنی بە حمایت از آن بر می خیزند.
طبق اخبار دریافتی دیروز با وجود جو شدید امنیتی در شهرهای ایذه، اندیمشک، تهران، شیراز، شاهین شهر، بهبهان، بوشهر، بهشهر و شهر ری، اعتراض علیه حکومت و همدردی با داغ دیدگان آبادان در اشکال مختلف انجام شد
با توجه به این که بخشی از کارگران شاغل در مجتمع متروپل از ساکنان جزیره مینو بودند، و بر اثر فروریختن این برج جان خود را از دست دادند، تجمع و اعتراض های مردمی درجزیره مینو لز شدت بیشتری برخوردار بود
اعتراضات خیابانی ضد حکومتی کە جمعە شب بە انگیزە حمایت و همبستگی و همراهی با مردم آبادان پس از شروع اعتراض پرشور و خروش شب گذشتە مردم آبادان در شهرهای خرمشهر، اهواز، سوسنگرد، بهبهان، اندیمشک. بندر عباس، اصفهان، شاهین شهر... شروع شدە چنان وحشت و زلزلەای در مراکز قدرت بر پا کردە است کە سرکردگان حکومت را بە تقلا و تکاپو واداشتە است. بعد از اینکە علی خامنەای پس از چهار روز سکوت نسبت بە فاجعە مجبور بە دادن یک پیام تسلیت آبکی شد، دولت رئیسی نیز امروز شنبە ٧ خرداد بعد از ٥روز سکوت روز یکشنبە ٨ خرداد را روز عزای ملی اعلام کرد بلکە بتواند از گسترش دامنە اعتراضات بە شهرهای دیگر جلوگیری کند.
مقاومت مردمی
در برابر مزدوران حکومت اسلامی ایران
با گسترش اعتراض های مردمی علیه حکومت اسلامی در شهر های، اهواز، آبادان، شاهین شهر، ماهشهر، یزد، خرمشهر و  ... خبر از پیوستن شهر های دیگر به حمایت از مردم آبادان دارد.
خشم انباشتە شدە مردم آبادان در غروب روز سوم فاجعە منفجر و تبدیل بە اعتراض ضد حکومتی گستردەای در شهرشد. مردم فریادهایی را کە بە احترام جان باختگان شهرشان در این سە روز غمبار در سینە ها ی خود حبس کردە بودند بە صورت شعارهای ضد حکومتی فریاد کردند و از خامنەای و رئیسی گرفتە تا کارگزاران محلی حکومتی را آز آن بی نصیب نگذاشتند.
شامگاه چهارم خرداد ماه صدها تن از مردم در آبادان تجمع کرده و خشم و اعتراض خود را نسبت به فاجعه‌ای که رخ داده است، نشان دادند. ویديوهائی که از این تظاهرات منتشر شده‌است مردم علیه حکومت و دستگاه‌های فاسد آن شعار می دهند.

از روز گذشتە تا کنون در حالی کە تلاش برای نجات مصدومین توسط امداد گران در جریان است و شمار قربانیان و مصدومینی کە از زیر آور بیرون آوردە می شوند رو بە فزونی است، نیروهای ضد شورش در حوالی محل فاجعە و نقاط حساس آبادان برای مقابلە با اعتراض مردم خشمگین و داغدار مستقر شدەاند. 

صادق

متاسفانە این فاجعە نە اولین نوع است کە رخ می دهد و عدەای از مردم را بە کام خود می کشد و نە آخرین خواهد بود. تا وقتی کە مناسبات فاسد و رانتی حکومتی بر کشور حاکم است باید انتظار چنین فجایعی و بلکە بدتر از آن را داشت!

نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران که با پرونده سازی کذایی برای فعالان کارگری، در تلاش هستند تا شوی تلویزیونی نخ نمایی را در قالب اعترافات اجباری به خورد مردم ایران دهند

صادق

تورم ایران ۱۷ برابر عربستان و ۶ برابر عراق

از سوی دیگر شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در اسفندماه ۱۴۰۰ بیانگر این موضوع است که در سطح جهانی، ایران از لحاظ تورم بعد از ترکیه و آرژانتین با ۷/۳۴ درصد در رتبه سوم قرار گرفته و میزان تورمش ۱۷ برابر عربستان، ۷/۶ برابر عراق و ۷/۲ برابر پاکستان است.

خانواده رضا شهابی نسبت به بی خبری از او  اعلام نگرانی کرده است، رضا شهابی پیش از این نیز بارها بازداشت و به اتهام‌ دفاع از حقوق همکاران خود و دیگر کارگران سال‌های طولانی زندانی شده است.

صادق

دیدبان حقوق بشر نیز روز جمعه، هشدار داد که جمهوری اسلامی بار دیگر در دو هفته گذشته با بازداشت ده‌ها تن از جمله شماری از فعالان سرشناس صنفی، مدنی و استفاده از نیروی قهری به‌ویژه سلاح‌های مرگبار در ده‌ها شهر کوچک، سعی در سرکوب مخالفان و جنبش‌های مردمی را در ایران دارد

به نوشته هرانا، «در ۹ شهر از گازاشک آور و در ۱۴ شهر نیز از تیراندازی هوایی برای متفرق کردن معترضان استفاده شده است.

 در ۸ شهر از جمله اندیمشک، ایذه، پردنجان فارسان، چلیچه، سورشجان، شهرکرد، فارسان و هفشجان نیروهای انتظامی‌امنیتی به صورت مستقیم به سمت معترضان تیراندازی کرده‌اند».

این اتحاد وهمبستگی، فرصت هر نوع فریب کاری و وعده های دروغین را از زاکانی و نکاحی گرفت و به اجبار چهل درصد بطور موقت وعلی الحساب درفیش حقوقی رانندگان منظور گردید و این موفقیت یادآور اتحاد و یکپارچگی اعتصابات دی وبهمن ۸۴ است. 

اعتصاب پیک‌های موتوری اسنپ‌فود

در دو روز گذشته فیلم‌هایی از اعتصاب رانندگان پیک موتوری اسنپ‌فود منتشر شده است. بعد از گرانی‌های گسترده، پیک‌های موتوری اسنپ‌فود که هم اقلام مورد نیاز زندگی‌شان و هم قیمت‌های لوازم یدکی موتور و سایر هزینه‌هایشان به طور سرسام‌آوری گران شده است، انتظار داشتند که شرکت اسنپ‌فود به کرایه‌های آنها اضافه کند. انتظاری که با ناامیدی از اقدام مناسب شرکت روبرو شد و شرکت اسنپ‌فود اعلام کرد در تمامی فواصل تنها 3 هزار تومان افزایش کرایه اعمال خواهد شد (پایه کرایه 13 هزار تومان) و هزینه‌ی سفارشات سوپرمارکت تا اطلاع ثانوی به صورت قبل خواهد ماند.

تظاهرات ایرانیان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین

ده ها تن از ایرانیان در اعتراض به دستگیری و کشتن دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در ایران، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران د ر برلین گرد آمدند و ضمن محکوم کردن سرکوب و دستگیری معترضین با دستگیرشدگان و با معلمان و کارگران اعتصاب کننده، همبستگی خود را اعلام نمودند. تظاهرات کنندگان با در دست داشتن عکس دستگیر شدگان و یا کشته شدگان اعتراضات اخیر و با دادن شعار خشم خود را نسبت به برخورد وحشیانه رژیم نسبت به معترضین، ابراز نمودند. 
 

صادق

ناکامی حکومت در پایان دادن بە اعتراضات موجب تشدید جو امنیتی در شهرهای مختلف و هجوم بە فعالین مدنی و سیاسی در روزهای اخیر و توسل بە خشونت عریان علیە معترضین شدە است. کشتە شدن یکی از معترضین در فارسان در ٢٩ اردیبهشت از پیامدهای تشدید سرکوب معترضان و در عین حال تداوم اعتراضات مردمی است.

صادق

روز گذشتە (٢٧اردیبهشت) شهر کلپایگان نیز بە شهرهای معترض پیوست. شمار بزرگی از مردم شهر از گروەهای اجتماعی مختلف کە حضور جوانان در میان آنان چشمگیرتر بود در خیابانهای این شهر بە تظاهرات پرداختند. تظاهر کنندگان خشمگین در جریان تظاهرات خود علاوە بر گرانی علیە خامنەای و رئیسی نیز شعار دادند و خواهان کنار رفتن آنان شدند. 

امید اقدمی

پنج تشکل فدراسیون اروپرس، انجمن فرهنگی – اجتماعی پرسپولیس، انجمن دوستی ایران – بلژیک، جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک و حزب چپ ایران (فدائیان خلق)-بلژیک، پیشتر با صدور اطلاعیه‌ای حمایت خود را از این تجمع و لغو بی‌قیدوشرط حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی اعلام کرده بودند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد:
اعتصاب با قدرت ادامه دارد

امروز سه شنبه۲۷ اردیبهشت، دومین روز اعتصاب رانندگان شرکت واحد خطوط بی آرتی در جریان است.

به پیش

اعتراضات مردم که جرقه آن از نیمه‌ی اردیبهشت ماه بعد از اعلام رسمی گران شدن نان و در واکنش به افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم آغاز شد، سرریز نارضایتی عمومی تلنبار شده در اعماق جامعه علیه جمهوری اسلامی است که هم‌چنان ادامه دارد و به سراسر کشور گسترش می‌یابد.

به پیش

در اکثر شهرها نوعی حکومت نظامی برقرار گردیدە و نیروهای امنیتی و سرکوبگر در خیابانها و میادین اصلی شهرها مستقر شدەاند تا هم مانع اعتراضات شوند و هم اعتراضات را سرکوب کنند. با این همە مقاومت و اعتراض مردم همچنان جریان دارد. تا کنون تعدادی در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی بە مردم کشتە شدەاند

تظاهرات مردم در چهارمحال و بختیاری

 مراکز آموزشی و ادارات در تهران، امروز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت به "بهانه" آلودگی هوا تعطیل شد.

عابد ملکی، معاون استاندار تهران، اظهار داشت از آنجا که آلودگی هوا در روز سه‌شنبه تشدید "خواهد شد"، مدارس تهران در همه مقاطع همراه دانشگاه‌ها و ادارات سراسر شهر در این روز تعطیل خواهد بود.

به پیش

اتحادیە نانواها علت کمبود نان در مشهد را خرید زیاد نان توسط مردم عنوان کردە است. گزارش دیگری علت کمبود نان را ندادن آرد کافی بە نانوایی ها دانستە است. بە نظر می رسد نظر دوم با واقعیت بیشتر انطباق داشتە باشد.

به پیش

تشدید سرکوب ها مانع تداوم مبارزە نخواهد شد. بە وسیلە سانسور هم نمی شود واقعیت را از نظر مردم وارونە و پنهان کرد!

مردم زیر بار زور و سیاستهای ضد مردمی شوک درمانی و منجمد کردن دستمزدها نخواهند رفت.

 با تمام قوا از اعتراضات مردم علیه گرانی و سیاست‌های ضد مردمی جمهوری اسلامی پشتیبانی کنیم. باید صدای اعتراضات مردم را پژواک بیشتری داد و نیروهای سیاسی و نهادهای مردمی را به همبستگی با مردم در مبارزات خود علیه حکومت و سیاست‌های اقتصادی آن فراخوند و با  اقدامات مشترک و گسترده و بسیج افکارعمومی دستگاه سرکوب حکومت را وادار به عقب نشینی نمود.