رفتن به محتوای اصلی

صادق

تصویر بالای صفحه
جاسازی عجولانە نیروها وابستە در پست های مدیریتی وزارت کار
حکم پشت حکم علیە کارگران، بسود سرمایە داران حاکم!
ادامە ابهام در همسان سازی حقوق بازنشستگان
سرمایە داری سال بە سال استثمارگر تر و خشنتر می شود
با جعل آمار واقعیت را نمی توان کتمان کرد
غلبە بر ممنوعیت روز کارگر با ابتکارات تازە
عبادت برای بازنشستگان نان و آب نمی شود
جنگ برندەای جز جنگ افروزان و دیکتاتورها ندارد
تداوم بلاتکلیفی طرح ساماندهی پس از ٣٠ سال تاخیر و طفرە رفتن
بنام کارگر، بە کام حکومت!
درخواست"تقویت تشکل کارگری" از حکومت، فریبکاری است
پیرامون جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر کار در مجلس ارتجاع
از "سەجانبە گرایی" تا سە جانبە گرایی
از فراکسیون "کارگری" بدون کارگر و نمایندە بی پشتوانە کارگری کاری ساختە نیست!
آخر عاقبت نمایندەگان تشکلهای وابستە!
تداوم کشاکش بر سر دستمزد سال آیندە و عوامل تاثیر گذار در آن
ادامە ابهام در دستمزد سال آیندە کارگران
راە رهایی از بیگاری و فقر و استبداد انقلاب است
نوع تازەای از فضا سازی برای کاهش دستمزدها
شعار کارگران شفاف وقاطع است (ما رای نمی دهیم)!
زمینە چینی برای حذف یارانە آرد و شکر
چالش دستمزد و معیشت مهمترین چالش نیروی کار با حکومت است
چارە کار در تلفیق مطالبات صنفی با سیاسی است
مانع تازە مجلس بر سر راە بیمە شدن کارگران ساختمانی
پیرامون کشاکش نهادهای حکومتی و کارفرمایی بر سر سیاست مزدی
ادامە سنگ اندازی بر سر راە بیمە کارگران ساختمانی
ذوب آهن اگر بجای اعتراض اعتصاب کند، موفق می شود!
طومار نویسی جوابگو نیست، راە کار اعتصاب است!
مبارزە برای آزادی معلمان زندانی یک وظیفە انسانی است!
تکرار رویە سال گذشتە در مورد افزایش دستمزد!