رفتن به محتوای اصلی

با جعل آمار نمی توان واقعیت ها را وارونە نشان داد!

با جعل آمار نمی توان واقعیت ها را وارونە نشان داد!

جعل آمار و اطلاعات در مورد عملکرد دولتها پدیدە تازەای در کشور نیست. دەها سال است کە مسئولین دولتی و حکومتی تلاش کردە و می کنند ناکارآمدی و شکست خود را با دادن آمارهای ساختگی مثبت نشان دهند. در گزارشهای هیچ یک از دولتها و سایر نهادهای حکومتی از صدر تا ذیل هرچە هست مثبت و عالی گزارش می شود. از آمارهای رشد اقتصادی و تورم گرفتە تا اشتغال و عمران والی آخر.

اما دولت رئیسی در جعل آمار و اطلاعات براستی گوی سبقت را از همە ی دولتهای گذشتە ربودە و از آنجا کە در ناکارآمدی و فساد نیز پیشتاز است برای جبران درماندگی خود مجبور است بە جعل بیشتر آمار روی بیاورد و با دادن آمارهای جعلی برای خود کارنامە درست کند.

اما از آنجا کە رقبای راندە شدە از قدرت هم فوت و فن آمار سازی ها را بلدهستند و مرتب تا حدی کە وسعشان ایجاب می کند آنها را افشا می کنند و مردم نیز در زندگی روزمرە خود خلاف آمارهای دولتی را مشاهدە می کنند، آمار سازی ها دیگر نە تنها کسی را گمراە نمی کند، بلکە باعث تمسخر و مضحکە شدن و انزجار روزافزون مردم از جاعلان حکومتی آمار و اطلاعات می شود.

ساخت سالیانە یک میلیون مسکن، ایجاد سالانە یک میلیون شغل، رشد اقتصادی ٨ درصد، نصف کردن نرخ تورم، از زمرە وعدەهای دولت رئیسی هستند کە هیچ کدام شان نە تنها متحقق نشدەاند، بلکە بعضا دچار پسرفت هم شدەاند. دولت اما در واکنش بە آنهایی کە سبب عملی نشدن وعدەهای اش را می پرسند بە جعل آمار روی آوردە است.

رئیسی مدعی ایجاد یک میلیون شغل می شود، وزیر کار از او فراتر می رود و مدعی ایجاد یک میلیون و ٣٦٠ هزار شغل یعنی حدود یک چهارم رقم اعلام شدە توسط رئیس دولت می شود. بیشتر این رقم نیز بە واقع اشتغال پایدار نیست. آمار های قبلی ادارە آمار نیز کە از افزایش نرخ بیکاری خبر دادە بودند، با آمار وزیر کار و رئیسی ناسازگار هستند. اگر آمار ٢٦٢ هزار شغل را در نظر بگیریم، در واقع آن را نیز نمی توان بە حساب افزایش اشتغال تلقی کرد، زیرا کمتر از نصف کسانی است کە هر سالە بە تعداد متقاضیان کار افزودە می شوند. حتی اگر این آمارها هم نبود باز هم مردم بە پوچ بودن آمارهای دولتی اطمینان داشتند.

حالا دیگر مشکل بر سر راە توسعە اقتصادی تنها تحریم های اقتصادی نیست. مشکلات متعدد دیگری نیز بە مشکلات پیشین افزودە شدە کە چشم انداز خروج از رکود و ایجاد اشتغال را از گذشتە سختر کردەاند. کمبود برق و گاز و ناتوانی دولت در تامین آنها و تعطیلی های پیاپی صنایع فولاد و پتروشیمی بە دلیل کمبود انرژی و همچنین افزایش قیمت گاز و خوراک و مواد اولیە کە بە قصد جبران کسر بودجە کلان دولت انجام می شوند و از سوی دیگر افت بازار داخلی بواسطە فقیرتر شدن مرتب مردم چشم انداز بهبود قابل توجە در بهبود اوضاع تولید و اشتغال را تیرە و تار می نمایاند.

وضعیت ایجاد یک میلیون مسکن نیز بە مراتب بدتر است. هدف از ایجاد یک میلیون مسکن کە ظاهرا برای کاهش بحران و هزینە مسکن وعدە دادە شدە بود گفتە می شود کمتر از ١٠ درصد آن بە زحمت متحقق شدە و قیمت آن بە اندازەای گران است کە کمتر کسی از لحاظ مالی قادر بە پرداخت اقساط آن است. افزایش پرشتاب قیمت و هزینە های مسکن ظرف سال گذشتە بە حدی رسیدە کە چنین رشدی در تمام سالهای پس از ٥٧ بی سابقە است. ملیونها خانوادە خاصە در کلان شهرها دیگر استطاعت پرداخت هزینە مسکن خود را هم ندارند و دولت نیز دست روی دست گذاشتە و هیچ اقدامی برای کمک بە آنها نمی کند. اغراق نیست اگر بگویم بحران مسکن در ایران امروز می رود تا همان نقشی را کە در آستانە انقلاب ٥٧ داشت ایفا کند.

زدن چوب حراج بە نفت و خام فروشی باعث افزایش صادرات و درآمد رژیم شدە است، اما افزایش درآمد حکومت نیز نە تنها بهبودی در وضعیت معیشتی و زیستی مردم بوجود نیاوردە بلکە دولت با افزودن بر مالیات ها و گران گردن،گاز، برق، نان، دارو، مواد غذایی و غیرە فشار اقتصادی بر مردم را بیشتر کردە است. بە یک معنی بودجە سنگین دستگاە سرکوب و متعلقات افزایش درآمد ناشی از حراج نفت را چون اژدهایی سیری ناپذیر بە کام خود می کشد و حاصل آن برای مردم چیزی غیر از فقر و فلاکت، بی مسکنی، بیکاری، تخریب محیط زیست و دەها رنج و مشقت و بحران تازە دیگر نیست.

راهکار و نخستین گام برای خلاص شدن از این نابودی تدریجی بازگشت بە خیابان و گسترش اعتصاب و اعتراض و متحد شدن مردم با هم برای برکناری رژیم ارتجاعی، فاسد و ناکارآمد فقاهتی است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید