رفتن به محتوای اصلی

از تئوری رمان تا آگاهی طبقاتی

از تئوری رمان تا آگاهی طبقاتی
نئومارکسیسم؛ یعنی رنسانس هگل گرایی
پنج‌شنبه, 26. مارس 2020 - 11:52

یکی از تعاریف فلسفه آنست که میگوید "فلسفه، شوق و رنج دوری از وطن، و آرزوی دیدار از آنست". گئورگ لوکاچ (1971-1885م.)، فیلسوف، ادیب،زیباشناس،سیاستمدار، و مورخ ادبیات، در سال 1885 میلادی در کشور مجارستان بدنیا آمد و در سال 1971درگذشت. او از موضع چپ، آثار مهمی درباره تئوری و جامعه شناسی ادبیات در قرون 19 و 20 میلادی، و تاریخ ایدئولوژی آلمانی نوشت؛ از آنجمله- تئوری رمان، در باره رئالیسم، روح فرم های ادبی، گوته و زمانش، جامعه شناسی ادبی، منحصربه تک بودن استتیک، تاریخ و آگاهی طبقاتی، هستی شناسی وجود اجتماعی، و تخریب عقل. مجموعه آثار وی به 17 جلد میرسد.

نخستین کتاب لوکاچ پیش از مارکسیست شدن، در سال 1916 "تئوری رمان" است که کوششی است فلسفی تاریخی در باره فرمهای روایتی کلان ادبی،که عبور و گذر اندیشه لوکاچ از کانت بسوی هگل را نشان میدهد. در این کتاب تاثیر فیلسوفانی مانند برگسن، دیلتای، بلوخ، وبر، و زیمل را روی او میتوان دید. در سال 1962 لوکاچ بعد از 42 سال مقدمه ای انتقادی بر این کتاب نوشت و در نظرات پیشین خود قدری تجدید نظر کرد. آدرنو میگفت این کتاب نوعی "استتیک فلسفی" است، و" دفرارن" آنرا مهمترین کتاب "علوم انسانی" نامید. این کتاب پاسخی بود به شرایط ترس و سرگردانی انسان در شرایط پیش از شروع جنگ جهانی اول در اروپا. در آنجا تمایلات علوم انسانی لوکاچ و تضاد رمان و روایت را میتوان دید. او بعدها بعنوان مارکسیست، موضعی انتقادی نسبت به این کتاب گرفت. این کتاب وی همزمان شد با انتشار کتابهای مهم ومشهور دیگری مانند- "نامه های اسپارتاکوس" اثر روزا لوکزامبورگ، کتاب "امپریسم "اثر لنین در تبعید، کتاب" زوال غرب "اثر اسپنگلر، و کتاب "روح اتوپی" اثر بلوخ. در زمان انتشار این کتاب در سال 1920 در برلین، لوکاچ از مجارستان فرار نموده بود چون وزیر فرهنگ دولت سرنگون شده "بلا کونس" بود. لوکاچ بعدها اشاره نمود که یکی از انگیزههای نوشتن این کتاب، ترس وی از پیروزی دولت پروس آلمان در جنگ جهانی اول بود. لوکاچ در این کتاب به انتقاد از سوسیال دمکراتهای آلمان که از جنگ حمایت میکردند نیز پرداخت. او بعد از شروع جنگ وارد حزب کمونیست شد گرچه هیچگاه خط رسمی حزب را کاملا دنبال ننمود.

در این کتاب لوکاچ میکوشد از طریق ایدئولوژی مارکسیسم شرایط اجتماعی هنر و ادبیات مردمی را توضیح دهد. جوانی لوکاچ مصادف شد با رنسانس هگل گرایی پیش از جنگ جهانی اول در اروپا. تاثیر فلسفه و استتیک هگل روی موضوعات هنری و ادبی را میتوان در این کتاب نیز دید گرچه منتقدی بنام "کرونس" گفته بود هگل بزرگترین خردگریز تاریخ فلسفه است. یکی از تاثیرات ارثیه فلسفه هگل، تاریخی و استتیک نمودن مقوله های نظری بود. بلوخ میگفت جهانبینی لوکاچ در زمان نوشتن کتاب "تئوری رمان" براساس اخلاق چپ و تئوری شناخت راست بود. لوکاچ ذر این کتاب جاده ساز نگرشی تاریخی اجتماعی به ادبیات و هنر در غرب است. او نظریه پرداز چپگرای ادبیات و هنر رئالیستی اجتماعی انتقادی است که مقولات مارکسیستی را وارد تحلیل هنر و ادبیات نمود و جنبه های هگلی مارکسیسم را در آنزمان تبلیغ و عمده کرد.

امروزه لوکاچ را یکی از نمایندگان مهم "مارکسیسم غربی یا نئومارکسیسم" میدانند که با نگاهی غیردگماتیک به مارکسیسم مینگریست. او بعد از جنگ جهانی دوم در کلاسهای درس خود به انتقاد از استالینیسم و دگماتیسم میان احزاب کمونیست پرداخت.

لوکاچ در سال 1923 از طریق کتاب "تاریخ و آگاهی طبقاتی" خود، از مهمترین نظریه پردازان ادبیات سوسیالیستی شد. او در آنزمان در کلاس درس اندیشمندانی مانند زیمل،وبر،بلوخ، و لاسک شرکت نمود. این کتاب او نوعی جامعه شناسی مارکسیستی بشمار می آید. وی با نوشتن این کتاب کوشید تا خط حزب کمونیست کشورش مجارستان را تحت تاثیر قرار دهد. لوکاچ در جوانی حین تحصیل در آلمان زیر تاثیر ایده آلیسم آلمانی و" فلسفه زندگی" برگسن بود. وی بعد از جنگ جهانی دوم تاثیر مهمی روی روشنفکران قرن 20 اروپا در زمینه فلسفه،جامعه شناسی و تئوری هنر و ادبیات و روی مکتب فرانکفورت، روی بلوخ، هابرماس، و آدرنو گذاشت. آثار و زندگی لوکاچ را به 3 دوره تقسیم میکنند.- آثار پیش از مارکسیست شدن او تا سال 1918. دوم، آثار دهه بعد از 1920 و مهاجرت به مسکو در سال 1930 بدلیل رشد فاشیسم در اروپای غربی. و مرحله سوم شامل خلق آثار فلسفی مارکسیستی بعد از جنگ جهانی دوم. او کوشید از سال 1930 از طریق مقالات ادبی فلسفی خود سیاست هنری ادبی احزاب شوروی و آلمان را به نفع انقلاب و سوسیالیسم تغییر دهد و با دفاع و تبلیغ مکتب" رئالیسم سوسیالیستی" منتقد زوال و ابتذال ادبیات و فرهنگ سرمایه داری و منتقد ادبیات "اکسپرسیونیستی چپ" مانند آثار نخستین برشت شد. بعد از 1940 او با نگاهی محافظه کارانه به آثار گوته و توماس مان و رمانهای تاریخی مینگریست.

لوکاچ در سال 1919 بعد از سقوط "جمهوری شورایی" در مجارستان نزدیک بود اعدام شود چون مدتی وزیر آموزش آن دولت بود و در سال 1956 یکبار دیگر وزیر تعلیم و فرهنگ دولت "کمونیسم اصلاح طلب" مجارستان گردید. لوکاچ میگفت پرولتاریا میتواند کاملترین و درست ترین آگاهی طبقاتی را دارا باشد چون کاپیتالیسم میکوشد انسان مخصوصا کارگران را در نظام سرمایه داری تبدیل به کالا و شیء کند.

نام دیگر کتاب "تاریخ و آگاهی طبقاتی" لوکاچ، "پژوهشی در باره دیالکتیک مارکسیستی"بود که به تجزیه و تحلیل اقتصاد سرمایه داری سالهای بعد از 1920 میپرداخت. این کتاب کوششی است برای پاسخ به نیازهای تئوریک مارکسیسم و پرسشهای استراتژیک جنبش کمونیستی آنزمان غرب. این کتاب حین جنبش دانشجویی اروپا در دهه 1968 یکی از کتب مرجع و پرخواننده بود.

لوکاچ در تئوری ادبی و هنر، مخالف دو مکتب "ناتورالیسم و فرمالیسم"بود چون به نظر او در اولی جنبه دیالکتیکی تاریخی فراموش شده و در دومی وضعیت زوال و ابتذال سرمایه داری نادیده گرفته شده. نظرات لوکاچ در سال 1932 یکی از پایه های مکتب" رئالیسم سوسیالیستی" در میان احزاب کمونیستی شد. او در آگاهی طبقاتی پرولتاریا اساس رهایی و گذر از سرمایه داری به سوسیالیسم را میدید. این کتاب یکی از منابع مهم نئومارکسیسم یا مارکسیسم غربی بود که با" سوسیال دمکراسی و با استالینیسم" مرزبندی داشت.

اندیشه های "نئومارکسیسم" در فاصله میان دو جنگ جهانی اروپا در قرن 20 متکی به نوزایی اندیشه های هگلی بود. شاگرد لوکاچ در فرانسه، "لوسین گلدمن" در سال 1964 با نوشتن کتاب "جامعه شناسی رمان" نظرات او را ادامه داد. گلدمن میان ساختار رمان و ساختار اولید نظام سرمایه داری یک شباهت و هم ریشگی میدید.

از سال 1923 در کتاب "تاریخ و آگاهی طبقاتی" تئوری انعکاس واقعیت در هنر و ادبیات توسط لوکاچ بطور مفصل مطرح گردید. از جمله نویسندگان مکتب "رئالیسم سوسیالیستی" مورد نظر لوکاچ، ماکسیم گورکی پیش از او، و برشت و خانم آنا زگر، بعد از او هستند. در این کتاب لوکاچ به نظرات لنین نزدیک تر است تا به اندیشه ای روزا لوکزمبورگ. او در آنجا به تجزیه و تحلیل جامعه بورژوایی و اقتصاد سرمایه داری و چگونگی انقلاب کارگری میپردازد و مدعی است که یک حزب کمونیست آوانگارد انقلابی باید هدایت کارگران را برای انقلاب و تحول بعهده بگیرد.

گئورگ لوکاچ در کتاب "منحصربه تک بودن استتیک" مدعی است که هنر و ادبیات بر اثر کار و زندگی روزمره انسان بوجود می آید. به این دلیل او مدافع هنر و ادبیات واقعگرایانه و رئالیستی است. لوکاچ میگفت در آثار تولستوی، بالزاک، گوته، گوگول، و توماس مان، پروسه تاریخی و اجتماعی بشکل رئالیستی به نمایش کذاشته شده است. لوکاچ در کتاب "تخریب عقل" ریشه ایدئولوژی فاشیسم را نشان میدهد و مدعی است که اندیشمندان و فیلسوفانی مانند شلینگ، نیچه، شوپنهاور، و دیلتای، مقصر هستند چون آنها با روشنگری وداع نمودند؛ مخصوصا با ایده آلهای اخلاقی و سیاسی آن، و دچار خردگریزی شدند و فکر میکردند شناخت فقط متکی به فهم است و نگاهشان به واقعیات ذهنی و شخصی بود و نه عینی و واقعگرایانه ،و بر اثر پیوند و وحدت- خردگریزی،و داروینیسم اجتماعی، و راسیسم نژادی، دچار ایدئولوژی فاشیسم گردیدند.

 

دیدگاه‌ها

شهرام

باعرض معذرت توضیحی بدهم همان مثال احسان طبری شما یک کارگررابررسی میکنیدوبعدچندکارگراین مفرداست وبعدنظام طبقاتی وبهرده وبهره کش راانتزاع میکنیددرجوامع طبقاتی این انتزاع عام وبعداین بهره دهی وبهره کشی رادرنظام سرمایه بررسی میکنیداین انتزاع مشخص وحال اگراین وضعیت رادرکشوری مانندایران بررسی کنیدمیشودخاص واین همان حیطه ای است که حزب چپ به آن وارد شده است وبه جرات بقیه احزاب ویاسازمانها احترازمیکنندچراچون هرموضعی که درمقوله انتزاع مشخص بگیری چون کلیت داردبنابراین درخاص هم حاکم است واین شهامت خاصی نمی خواهدهرچه بگویی بلاخره یکسرش به وضعیت ایران میخوردولی بررسی کردن ایران ازدیدگاه خاص به لحاظ اینکه هرکشوری خاص است وکس نخاردپشت من جزناخن انگشت من این وظیفه احزاب چپ همان کشوراست که تحلیلی ازهمان کشوربدهنددست آخرآنها میخواهندقدرت رادرآن کشوربدست بگیرندوسختی کارهم مین است چون دراین قسمت دیگرکتب کلاسیک به دردت نمی خورندچون توباید خصوصیات کشورت رابشناسی واین زحمتی است که حزب چپ به خودمی دهداما دیگران به خاطرعافیت طلبی ازآن احترازمیکنند.صحبت تعریف نیست صحبت دیدگاه است وپیامدهای آن .امیدوارم واضح گفته باشم.

پ., 09.04.2020 - 17:03 پیوند ثابت
شهرام

این مقوله مفرد،عام انتزاعی وعام مشخص ونهایتا خاص راحتی احسان طبری نیزاشتباه توضیح میدهد اواز خاص به به مفردمیرسدوبه نظرمن همین اشتباه است ازعام مشخص به عام خاص بایدرسید.اینگونه امکان شناخت هست یکبارکه مفردراخرج کردیم دوباره برگشتن به آن یعنی پایه کاراشتباه ویا ناقص بوده حالا تصحیح میکنیم ولی اینگونه که توضیح دادم ازمفردبه عام خاص حتی درطبیعت نیزمثال دارد.

پ., 09.04.2020 - 10:31 پیوند ثابت
تایماز

ویروس کروناخوب کشورهای سرمایه داری راازهم بازکرد.نسبت قبول خرافات نسبت شیوع نسبت تلاش علمی نسبت مرگ ومیرنسبت کمکها به مردم ،آمادگی و..همه نشاندهنده اختلافات عمیق بین کشورهای سرمایه داری بود.چراما ازاول به این اختلافات نگاه نکردیم چون مسائل راازمفرد به عام مشخص بردیم ولی به خاص که میرسیدهیچکدام قدمی برنداشتیم چون قسمت سخت ماجراهمین خاص بودن هرکشوراست.وقبل ازکرونا کمترمطالعه ای درموردخاص بودن حتی ایران شده بودفقط به جنبه های عام نگاه میکردیم.حال کرونا برای مااینکاررا کردوتفاوت های گاهاعظیم کشورهای سرمایه داری رامشخص کرد.مثلا نشان دادکه آمریکا عملا یک کشورناتوان است اگرچه بزرگترین اقتصاددنیاراداردوبدجوری هم ناتوان.دراخبارهمیشه اروپا وآمریکا بهترین کشورهای دنیا تلقی میشدند کرونا مثل باران باورهارا شست.

پ., 09.04.2020 - 02:02 پیوند ثابت
شادمهر

من معتقدم اگرفلسفه ای درست باشدهم ساده بیان میشودوهم به راحتی بین روشنفکران جابازمیکند.تمام چپها به خاطات خودرجوع کنندکه چگونه به سادگی ماتریالیزم راپذیراشدند.قبول میکنیدکه جواب بسیاری ازمشکلاتتان رابه سادگی پیداکردیدوحتی فراگرفتن آن نیزساده بود.چراچون دقیقا درمتن زندگی بود.حال درست است که درمراتب بالا هرکلام جایگاه خودراداردودقیقا بایستی بیان شودولی به این معنی نیست که زندگی اجتماعی مردم به همان پیچیدگی کلمات وجمله ها است .مثال میزنم یک کارگرممکن است ازماتریالیزم تاریخی چیزی سررشته نداشته باشدولی درهرثانیه ازعمرش باسرمایه کلنجاررفته است .حال بزرگترین فیلسوفان سرمایه اوراباجملات سنگین متقاعدکنندکه سرمایه داری به نفع اوست سرتکان میدهدوقبول میکندووقتی به خانه رسیدمیگویدباعجب کله خری طرف بودم .کم سوادترین ومذهبی ترین افرادوقتی باخودش تنهاست مریض که میشودبه دکترمیرود.درعین حال هرمقاله ای که مشکلات کنونی چپ رامطرح کندبسیارخوب وبجاست.امیدکه عامه فهم باشد

پ., 26.03.2020 - 17:47 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.