رفتن به محتوای اصلی

خشم خامنەای از ترس و شکست است!

خشم خامنەای از ترس و شکست است!
چهارشنبه, 7. ژوئن 2023 - 10:43

علی خامنەای رهبر و سرکردە استبداد و ارتجاع در سخنرانی آخر خود کە سە روز پیش بمناسبت ٣٤ سالگی مرگ خمینی انجام داد بار دیگر، بر جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی تاخت. او این جنبش را "اغتشاش"و کار "دشمنان" خواند و از سرکوب جنبش و عوامل سرکوبگر خود و جنایاتی کە تا کنون علیە مردم انجام دادەاند حمایت کرد.

خامنەای در قسمتی از سخنرانی خود نسبت بە انتقادات برخی از جریانات و وابستگان پیشین و حال حکومت نیز کە از برخوردهای حکومت با معترضان و جنبە هایی از سیاستهای خامنەای و طرز ادارە کشور ابراز نارضایتی می کنند، نیز واکنش نشان داد و از اقدامات جنایتکارانە خود و تشدید سرکوب ها در ماە های اخیر دفاع و بر ادامە آن، تاکید کرد و گفت:

" برخی خیال می‌کنند اگر در فلان موضع عقب‌نشینی کنیم دشمنی آن‌ها با ما کم می‌شود، این خطاست"

در سخنان خامنەای، هیچ نکتە تازەای نبود. همە گفتە ها و اتهاماتی کە بە جنبش و مردم وارد کرد تکراری بود و نتیجەاش برای او جز تشدید انزجار و افزایش اعتراضات مخالفین و تسریع روند جدایی هواداران منتقد درون نظام نخوهد داشت.

او بە غلط تصور می کند با وارونە نشان دادن وقایع و حقایق و نسبت دادن جنبش های عمیقا مردمی ترقیخواە بە دشمنان می تواند بر جنایات فاشیستی، ناکارآمدی، فساد و تفرقە روز افزون در میان "حکومت یکدست"سر پوش بگذارد و برای خود حمایت و زمان بقا بخرد.

خامنەای با خشم و کینە و از موضع مستبدی خونریز کە موقعیت و نفوذی در میان مردم ندارد مردم را مورد خطاب قرار داد و از زدن اتهامتی کە شایستە خود اوست پرهیز نکرد. عصبانیت و استیصالی کە در سخنان او بود واضحتر از آن بود کە مردم متوجە آن نشدە باشند. علت خشم سرکردە اصلی جنایتکاران حاکم ادامە جنبش بە رغم تشدید روز افزون سرکوبها و از دست رفتن کارآیی ابزار سرکوب است.

خامنەای و کارگزان حکومتی وی تصور کردە بودند با خشنتر کردن سرکوبها می توانند، مردم را مرعوب کنند و جنبش شان را از میان بردارند. موج اعدام راە انداختند، حجم دستگیری ها را گسترش دادند، قانون حجاب اجباری را سختگیرانە تر کردند و شب و روز با دستگاە های تبلیغاتی شان تلاش کردند رعب و وحشت ایجاد کنند، اما نشد. مبارزە ادامە پیدا کرد و تشدید شد، تا جایی کە برخی مسئولین بە اینکە نمی توانند از کشف حجاب زنان بخاطر گستردگی اش جلوگیر کنند، اذعان نمودند. البتە اعتراضات در زمینە های دیگر، نیز توقف ناپذیر ادامە یافت و افزایش پیدا کرد. همین ها ست کە موجب وحشت خامنەای شدە اند.

پر واضح است کە مردم امیدی بە اصلاح و وعدەهای خامنەای و دیگر کارگزاران رژیم را از دست دادەاند و او با هیچ مکر و حیلەای قادر نیست حتی از ادامە . .  ریزش هواداران سابق خود جلوگیری بنماید.

اینک ایران هم مانند خیلی از کشورها دشمنانی دارد جای تردید نیست. ولی آن کس کە از دوستان ایران کم و بر دشمنان آن افزودە است و ایران را در انزوایی بی مانند گرفتار نمودە شخص خامنەای است. با این اوصاف اما آنکە، آزادیهای اساسی را از مردم سلب کردە، تبعیض و سانسور را نهادینە نمود، هزاران مبارز عدالتخواە و دمکراسی طلب را کشتە و زندانی نمودە، صدها جوان و کودک ایران را با شقاوت بی حد و اندازە طی همین هشت ماە اخیر کشتە و نابینا و معلول و مجروح نمودە، نە دشمنان خارجی کە رژیم فقاهتی خامنەای است. او در واقع توجیە مناسبتری برای جنایات خود جز متهم کردن آزادیخواهان بە وابستگی در اختیار ندارد. این توجیە هم مانند توجیهات پیشین اثر بخشی خود را از دست دادە است و در واقع بە نفع همان "دشمنان خارجی"تمام می شود.

خامنەای با اذعان بە تداوم اعتراضات و تاکید برسرکوب، بە مثابە تنها راە حل خلاصی رژیم از مخصمە، ترس و وحشت خود از سرنوشت و آیندە ی رژیم، کە خود بهتر از هرکس می داند تا چە حد در اثر مخالفت های روز افزون مردم و بحران هایی کە از همە سو رژیم را در میان گرفتەاند، در معرض اضمحلال قرار دارد بە نمایش گذاشت. افزون بر آن خامنەای البتە بە عبث، سعی کرد با دادن وعدە های سرخرمنی و تحریکات ناسیونالیستی و "جایگاە جهانی ایران!" برای سیاست های سرکوبگرانە و عدالت ستیزانە رژیم از ریزش فزایندە وابستگان حکومتی جلوگیری و آنان را حول راهبرد تشدید سرکوب بمثابە یگانە راە حفظ نظام و حکومت کوچک و بە اصطلاح یکدست شدە متحد نگهدارد.

" هر کس منافع ملی را دوست دارد، هر کس بهبود اوضاع اقتصادی را دوست دارد، هرکس بدنبال جایگاه با عزت ایران در نظم جهانی پیش روست، باید برای ترویج ایمان و امید در ملت تلاش کند"

با این وصف اما بە رغم تشدید روز افزون سرکوبهای فاشیستی وضعیت بە جایی رسیدە است کە یگانە ابزار باقی ماندە سلطە رژیم کارآیی اش را بە رغم تشدید روز افزون آن از دست دادە است و امید همە مردم نە بە وعدەهای کذب خامنەای، بلکە بە جنبشی است کە پایە های قدرت رژیم ستمگر و ارتجاعی فقاهتی را بە چنان لرزەای انداختە است کە نظیر آن را قبلا تجربە نکردە بودند.

مردمی کە با جانفشانی و فداکاری کم نظیر خود و دادن هزینە های بس سنگین این جنبش انقلابی را رقم زدە و از آن تا کنون حمایت کردەاند، جنبش را با گسترش پایگاە آن تقویت و آنرا تا بر کناری رژیم جنایتکار فقاهتی و رسیدن بە آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی ادامە خواهند داد. امید اکثریت قریب بە اتفاق مردم همچنان بە این جنبش است. با همبستگی و اتحاد هر چە بیشتر حول جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی است کە می شود نقشە های سرکوبگرانە، رژیم را خنثی و راە پیروزی جنبش بر آن را هموار کرد

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.