رفتن به محتوای اصلی

احیای نظام استاد شاگردی تلاشی نافرجام برای بازگشت بە عصر قجر!

احیای نظام استاد شاگردی تلاشی نافرجام برای بازگشت بە عصر قجر!
بچە های خودتان را حاضرید بە جای مدرسە بە کارگاە بفرستید؟
جمعه, 16. دسامبر 2022 - 19:57

 

"سید صولت مرتضوی" وزیر کار اخیر از احیای روابط استاد شاگردی و اجرای طرحی کە پیشتر بە این منظور تهیە شدە خبر دادە است.

بە نوشتە خبرگزاری ایلنا وزیر کار دولت رئیسی در نشست شورای عالی آموزش و تربیت فنی وحرفەای " بر احیای نظام استاد شاگردی با محوریت مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و دانشجویان تأکید کرد".

بهانە او برای احیای مناسبات ارتجاعی استاد شاگردی گذراندن دوران کار آموزی در کارگاە ها بجای مدارس فنی و حرفەای و کمک بە اشتغال جوانان عنوان شدە است. یعنی اینکە بسیاری از کودکان بجای رفتن بە مدرسە و طی کردن آموزش های علمی برای کسب مهارت راهی کارگاە ها شوند و در شرایط نامناسب کار کنند. کارگاە های کە همگی از شمول قانون کار هم خارج هستند و نە ساعات کار شان معلوم است و نە وضعیت بهداشتی و ایمنی قابل تحملی دارند .

مسلم است کە اینها همگی فرزندان خانوادەهایی هستند کە بە دلیل فقر و مشکلات مالی و پولی شدن مدارس و آموزش ناگریز خواهند شد بە این تبعیض رنجبار و طبقاتی تن در دهند و دم بر نیاورند. رژیم از آنجا کە اصولا نگاهی گذشتە گرا و متحجر دارد و با پدیدەهای مدرن در زمینە های مختلف سر ستیز دارد و ضمنا دنبال راە هایی برای پوشاندن ناتوانی مسئولین حکومتی است و نگاهی طبقاتی بە مسائل مختلف دارد، بجای بسط و گسترش مراکز آموزشی حرفەای و بالا بردن کیفیت آموزش کە از ملزومات پیشرفت جوامع امروزی است. می خواهد نوجوانان و کودکان را از مدارس دور و راهی کارگاە کند تا در آنجا آموزش ببینند. آموزشی کە سطح آن از نظر کیفیت با مدارس حرفەای قابل قیاس نیست.

احیا مناسبات استاد شاگردی علاوە بر اینکە بخش وسیعی از کودکان کشور را از تحصیل و آموزش مناسب کە تامین آن از وظایف اولیە دولت محسوب می شود دور و محروم می کند، ناقض کنوانسیون حقوق کودک و ظلم و ستمی مضاعف علیە میلیونها خانوادە فقیر و محروم کشور و باز گشت بە دوران قجر و خلاف پیشرفت جامعە می باشد. ایجاد اشتغال هموارە طی سە دهە گذشتە بهانەای بودە است برای سلب حقوق قانونی کارگران و از میان برداشتن قوانین حمایتی، بدون اینکە توانستە باشند شغلی از این طریق ایجاد کنند. کما اینکە دولت رئیسی نیز بجای اشتغال زایی، اشتغال زدایی کردە است!

کار کودک پدیدە نادری در کشور نبودە و نیست، اما بە گواە شواهد و مدارک بسیار کار کودکان در سالهای بعد از انقلاب بە استثنای چند سال اول مرتب نە تنها رواج بیشتری پیدا کردە و هر سالە بر تعداد کودکان کار افزودە شدە بلکە شرایط کودکان کار هم بدتر شدە است.

گسترش فقر، افزایش تورم و دستمزدهای زیر خط میلیونها کارگر، کمبود مدرسە و پولی شدن آموزش، افزایش جمعیت، مهاجرت روستائیان و رشد شتابان حاشیە نشینی در اطراف کلان شهر ها و بی توجهی و بی عملی حکومت نسبت بە عوامل نامبردە و حقوق مردم هر یک بە نوبە خود انبوهی از کودکان کار و خیابانی را بوجود آوردە اند. اگر حکومت بە وظایف خودش متعهد می بود و بە آن عمل می کرد امروزە کشور با این همە کودک کار و خیابانی کە مانند بسیاری از پدیدە های منفی دیگر بە معضل تبدلیل شدەاند مواجە نبود. حکومت البتە در عمل نشان دادە کە عامدانە نقش اصلی را در ازدیاد پدیدە نا میمون کار کودک داشتە و دارد و بهمین خاطر نهادهایی را کە دلسوزان و حامیان حقوق کودک برای حمایت و آموزش و حفاظت از کودکان تشکیل دادەاند بجای تشویق تحت پیگرد قرار می دهد. سن کار کودکان در قانون کار را بە ١٤ سال تقلیل دادە و نظارتی بر رعایت قوانین مربوط بە کار کودکانجام نمی دهد. تصویب طرح ارتجاعی استاد شاگردی کە حدود ١٢ سال پیش تهیە شد، گویای تمایل حکومت بە رواج کار کودکان و رفع موانع قانونی آن است. طرح مذکور در واقع سالهاست کە با چراغ خاموش تحت حمایت وزارت کار در حال اجرا بودە است. وزیر کار موتئلفە چی و بد پیشینیە و متحجر رئیسی کە مانند خود رئیسی و بقیە وزرای دولت از میان فاسدترین و ابلە ترین نیروهای حکومت دست چین شدە است حالا می خواهد تمام موانع کار کودک را از میان بردارد، تا هم خدمتی بە ولی نعمتان حکومتی خودش بنماید و هم هزینە ساخت مدرسە و موسسات آموزش فنی حرفەای برای کودکان و جوانان را ملاخور کنند! آنها بی شعورتر و حریص تر از آن هستند کە بە پیامدهای مخرب اعمالی کە می کنند لختی درنگ کنند. تنها بفکر پر کردن کیسە هایی هستند کە برای خالی کردن سفرها و جیب های مردم دوختە اند هستند. حتی یک نفر از اینها را نمی شود یافت کە حاضر باشد بچە خودش را بجای مدرسە و فرستادن بە اروپا و امریکا و کانادا برای حرفە آموزی بە یکی از یک میلیون و چهارصد هزار کارگاە موجود برای کارآموزی بفرستند. باید بە آنهایی کە این قوانین عصر قجری را می خواهند احیا و حقنە کنند و جامعە را بە آن دوران برگردانند گفت اگر این قوانین خوب اند، چرا آن را در مورد بچە های خودتان اعمال نمی کنید! این تلاشهای ارتجاعی بە دلیل سرکوب تشکلها و اعتصابهای کارگری و وجود استبداد و حاکمیت ارتجاعی است کە زمینە ظهور و بروز پیدا کردە است و دوام تاب آوری آن بستگی بە دوام حکومت فقاهتی دارد و با پیروزی جنبش انقلابی بە همراە بانیان آن راهی گورستان تاریخ خواهد شد. اما این مهم بستگی بە حمایت و همراهی کارگران و زحمتکشان و عدالت خواهان از جنبش انقلابی زن ، زندگی، آزادی دارد. تلاشهای پراکندە هیچ یک از ما ها نتوانستە است مانع از بین بردن حقوق کودک و رجعت حکومت بە قوانین منسوخ شدە شود.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.