فساد هایی کە پایانی برای آنها نیست!

روز گذشتە پروندە یک فساد کلان دیگر از پردە بیرون افتاد. فساد ١٧٠ میلیون دلاری کە یک واحد بزرگ پتروشیمی را بە افلاس و ورشکستگی کشاندە است. عامل فساد محمد اسلامی از افراد نزدیک بە رئیسی و از حامیان ستاد انتخاباتی او و مدیر عامل پتروشیمی مهر است کە بە رغم داشتن سابقە فساد و بە رغم پارەای مخالفتهای درون حکومتی بە این سمت منسوب شدە بود. او را ظاهرا پس از رو شدن اختلاس تازە اش از کار بر کنار کردەاند کە البتە وقتی شرکت در اثر غارت و دزدی ورشکست شدە است، بر کنار کردن و نکردن مدیر عامل آن علی السویە است.

از گزارشاتی کە در خصوص این فساد تا کنون منتشر شدە معلوم می شود کە ١٧٠ میلیون دلار ارز بازگرداندە نشدە بە کشور تنها یک مورد از پروندە فساد است و موارد سر بە مهر دیگری هم هست کە سر و صدای اش را در نیاوردەاند.

انتشار خبر فساد تازە در حالی صورت می گیرد کە هنوز چند هفتە بیشتر از افشای فساد رکورد شکن ٩٢ هزار میلیاردی کە همە اعوان و انصار حکومت با هم خوردە بودند نگذشتە است. سر و صدای آن فساد را کە ناخواستە در اثر رقابت میان باندهای مافیایی حاکم بلند شدە بود بدون اینکە آب در دل کسی تکان بخورد بە خواست مقامات بالایی مدعی فساد ستیزی بهم آوردند و برخی از مسئولین ارشد حکومتی تا پای حاشای آن پیش رفتند. سر وتە این پروندە را هم بعد از مدتی کە آبها از آسیاب افتاد یک جوری کە بلد هستند بهم خواهند دوخت و ملت را انگشت بە دهان خواهند گذاشت.

مبارزە با فساد در این رژیم از درون نظام ممکن نیست چرا کە حکم تیشە بر ریشە زدن را دارد. علت افشای برخی فساد ها هم چیزی غیر از رقابت باندهای حکومتی بر سر قدرت و ثروت نیست. مبارزە با فساد بایستی توسط مردم و خارج از رژیم انجام شود تا بە نتیجە برسد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.