رفتن به محتوای اصلی

به فعالان و سازمانهای کارگری

به فعالان و سازمانهای کارگری
برای همبستگی با کارگران ایران و مبارزات دشوار آنان علیه استثمار سرمایه داری و نظام سرکوب جمهوری اسلامی

رفقا!

ده ها تن از فعالان و رهبران تشکلهای مستقل در ایران - از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی، داود رضوی (سه تن از رهبران سندیکای شرکت اتوبوسرانی واحد)، رسول بداقی، اسماعیل عبدی، جعفر ابراهیمی، زینب همرنگ، حسین رمضانپور، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، سلیمان عبدی، مهدی فتحی (از رهبران تشکلهای معلمان)، عثمان اسماعیلی (از فعالان کارگری نقاش) ... صرفاً به "جرم" فعالیت مسالمت آمیز برای ایجاد تشکلهای مستقل و احقاق حقوق به رسمیت شناختۀ شدۀ کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان در زندان اند.

برای آزادی آنان اقدام کنید! از حق تشکلیابی مستقل کارگران و زحمتکشان ایران دفاع کنید!

رژیم جمهوری اسلامی بە رغم پذیرش روز جهانی کارگر در قانون جدید کار، در عمل – با حمله به اجتماعات، دستگیری و حبس شرکت کنندگان - مانع برگزاری این روز توسط سازمانهای غیردولتی و مستقل می شود. برخی سالها حتی بە تشکلهای دولتی نیز اجازە تجمع و برگزاری تظاهرات را ندادە است.

خواهان رفع محدودیتها و توقف آزار و دستگیری کارگران ایران برای برگزاری آزادانۀ روز خودشان شوید! 

طبق گزارش رسمی ادارە آمار جمهوری اسلامی نرخ فلاکت در ایران طی ٥ سال، ١٥٥ درصد افزایش یافته است. طی ١٠ سال گذشته تعداد کسانی کە روزانه کمتر از ٢ دلار درآمد دارند، و تعداد کسانی که روزانه کمتر از ١ دلار درآمد دارند، هر دو گروه، ٩ برابر شدە است. این در حالی است که کارگران از حق تشکل، اعتصاب و انعقاد قرادادهای دستە جمعی محروم اند و فعالان و شرکت کنندگان در هر حرکت مطالباتی و اعتراضی با سرکوب، دستگیری و حبس، اخراج از کار، و ثبت در لیست سیاە ممنوعیت استخدام مواجه می شوند. اخیرا جریمە های نقدی، بازنشستگی اجباری، محرومیت از مزایای شغلی نیز بە مجازاتهای پیشین افزودە شدە است.

حامی کارگران ایران در مبارزه برای دسترسی به حقوق شناخته شده بین المللی شان باشید!

سهم زنان از اشتغال بە کمتر از ١٥ درصد رسیدە است. تبعیض مزدی و استخدامی علیه زنان بسیار شدید است. شروع جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی در واقع ریشە در نارضایتی های عمیق و گستردە انباشتە شدە عمومی از تبعیض، فشار، دیکتاتوری، فقر و سقوط سطح زندگی و بیعدالتی اکثر مردم و بی برنامگی و ناکارآیی حکومت خاصە فشار مضاعف همە جانبە بە زنان دارد. بهمین جهت است کە جرقە این جنبش بزرگ و مدرن و آزادی و عدالتخواهانە توسط زنان زدە شد و با حضور مشارکت بیشتر زنان آنان ادامە پیدا کرد.

صدای زن ایرانی در مبارزه علیه تبعیض، تحقیر و تعرض باشید!

٢٠ تشکل صنفی و مدنی مختلف کە تشکلهای کارگری نیز از جملە آنها هستند، تلاش کردەاند با انتشار یک منشور مشترک، طرحی برای تجهیز جنبش بە برنامە ارایە دهند. در این منشور خواستە های حداقلی کارگران، زنان، اکولوژیستها، دانشجویان، فرهنگیان و هنرمندان و همچنین آزادی های اساسی عمدە از آن جملە، لغو سانسور، حق تشکل و اعتصاب. لغو قوانین تبعیض آمیز در همە سطوح ،آزادی زندانیان سیاسی، لغو حجاب اجباری و تبعیضات علیە زنان، اقلیت های ملی و قومی و مذهبی افزایش دستمزد و حقوق ها مطرح شدە است. این منشور از طرف جامعە با استقبال قابل توجهی روبرو شدە و پس از انتشار، نهادهای بیشتری بە آن پیوستە اند.

از منشور ٢٠ تشکل صنفی و مدنی حمایت کنید!

خصوصی سازی در همە بخشها از جملە در بخش آموزش و بهداشت با روندی شتابندە در حال اجراست. از پیامد های آن گران شدن هزینە های آموزشی، ترک تحصیل صدها هزار نفر از کودکان و نوجوانان، و افزایش پنج رقمی شمار کودکان کار است. سرسام آور شدن هزینەهای درمان و پزشکی همراە با کاهش خدمات درمانی دولتی و افزایش سهم بیمە  کارگران از پیامدهای دیگر خصوصی سازی هستند.

از خواست گروه های وسیع مردم ایران برای توقف خصوصی سازی در بخشهای پایه ای همچون آموزش و بهداشت حمایت کنید!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید