چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۶ شهريور ۱۴۰۰

دامنە اعتراضات کارگری در این هفتە وسیعتر و متنوع تر از چند هفتە گذشتە شد. از کارگران شهرداری چند شهر مختلف گرفتە تا معلمان، کارگران معدن، پتروشیمی و شرکتهای نفتی در این هفتە اعتراضات متعددی برگزار کردند. برسی مطالبات، شعارهای معترضین و طولانی تر شدن زمان اعتصابات حاکی از رادیکالتر شدن اعتراضات دارند. نکتە قابل توجە دیگر شرکت بلا استثنای عموم کارگران موسسات در اعتصابات و تجمع بر خلاف گذشتە است کە معمولا عدەای از کارگران موسسات مختلف در اعتصابات شرکت نمی کردند.

دامنە اعتراضات کارگری در این هفتە وسیعتر و متنوع تر از چند هفتە گذشتە شد. از کارگران شهرداری چند شهر مختلف گرفتە تا معلمان، کارگران معدن، پتروشیمی و شرکتهای نفتی در این هفتە اعتراضات متعددی برگزار کردند. برسی مطالبات، شعارهای معترضین و طولانی تر شدن زمان اعتصابات حاکی از رادیکالتر شدن اعتراضات دارند. نکتە قابل توجە دیگر شرکت بلا استثنای عموم کارگران موسسات در اعتصابات و تجمع بر خلاف گذشتە است کە معمولا عدەای از کارگران موسسات مختلف در اعتصابات شرکت نمی کردند.

تظاهرات پرشور همزمان معلمان در چند شهر

در آستانە سال تحصیلی جدید معلمان در تهران، خوزستان و لرستان با خواست "اجرای رتبه بندی شاغلان مطابق با ٨٠ درصد حقوق هیات علمی در ٢٣ شهریور مقابل مجلس و ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند. گفتنی است کە مجلس بە بهانە کمبود بودجە از اجرای طرح رتبە بندی امتناع می ورزد و همین موضوع باعث خشم و اعتراض

معلمان کە حقوق اکثر قریب بە اتفاق شان کمتر از خط فقر است گردیدە، در این میان وضعیت معلمان شرکتی و قراردادی بە مراتب بسیار وخیمتر از رسمی هاست.

قبل از این اعتراضات در هفتە گذشتە دو تجمع اعتراضی وسیع از طرف معلمان پذیرفتە شدە در آزمون استخدامی 'کارنامە سبزها" و مربیان نهضت سواد آموزی بە دلیل امتناع و تعلل دولت در استخدام آنها صورگرفت کە اعتراض کارنامە سبزها ١٤ شبانە روز است کە ادامە دارد و یک بار نیز نیروهای سرکوبگر با یورش بە آنها تلاش کردند بە اعتراض آنها خاتمە دهند ولی ناکام ماندند.

در جریان اعتراضات خیابانی "کارنامە سبزها شعار های تندی نیز علیە حکومت و رفتار آن با کارنامە سبزها دادە شد. سر دادن شعارهای ضد حکومتی حاکی از لبریز شدن صبر مردم از بیکاری و بی حقوقی و بیزاری از حکومت درماندە و مستاصل در تامین اشتغال برای بیکاران دارد. این اعتراضات همە از نشانە های خیزشهای قریب الوقوع هستند. علائم خیزشهای مردمی را در نقطە بە نقطە کشور بە وضوح می توان دید.

این اعتراضات در حالی انجام می گیرد کە دولت در هفتە های اخیر شماری از فعالین صنفی معلمان را بە منظور کاستن از ادامە و مهار اعتراضات روز افزون زندانی کردە است.

ادامە اعتصاب در صنعت نفت

بنا بە گزارشی کە در این هفتە از طرف شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت منتشر شد با وجود گذشت بیش از ٨٠ روز از این اعتصاب، اعتصاب در دەها شرکت کە کارگران شان هنوز با کارفرمایان آنها بە توافق نرسیدەاند ادامە دارد.

در بخشی از بیانیە شورای سازماندهی گفتە شدە: "بنا بر گزارشات ما هم اکنون بسیاری از شرکت ها فعالیتشان را با نیروی بسیار کم شروع کرده اند. این درحالیست که از یکسو بعضاً همکارانی که با دادنِ وعده هایی از سوی پیمانکاران، به کار بازگشته اند

وقتی در محل با خلف وعده ها روبرو میشوند کار را ترک کرده و دوباره به اعتصاب باز میگردند. نمونه ی بارز آن در همین روزهای اخیر از سر گرفته شدن اعتصاب در پتروشیمی کاویان، بازگشت به اعتصاب همکاران ما در پالایشگاە اصفهان و کارگران شرکت تناوب در فاز ١٤ است. ... بدین ترتیب بخش بزرگی از همکاران اعتصابی ما هنوز به کار بازنگشته اند و ضمن گرفتن مشاغلی موقت برای گذران در این ایام اعتصاب، به پیمانکاران فشار می آورند که با قبولاندن مطالبات خود، به کار برگردند.

تجمع اعتراضی کارگران در مسجد سلیمان.

روز شنبه بیستم شهریور ماه گروهی از کارگران شرکت اکسین صنعت و همکارانمان در پروژه توسعه میدان زیلایی که در منطقه هفت شیدان مشغول به کار هستند با تجمع روبروی فرمانداری مسجدسلیمان خواستار رسیدگی فوری به مطالبات خود شدند.

همکاران شاغل ما در پروژه احداث خط لوله جریانی برای تولیدی کردن چاههای شماره ۲۰ و شماره ۲۱ میدان زیلایی مسجد سلیمان، هشت ماه حقوق عقب افتاده دارند و کارفرما و پیمانکار نسبت به مطالباتشان بی تفاوت بوده و در ماههای اخیر نیز عده ای از کارگران را اخراج نموده است.

اعتصاب همکاران ارکان ثالث در پالایشگاه فجر

روز سه‌شنبه ۲۳ شهریورماه همکاران ارکان ثالث ما در شیفت صبح پالایشگاه فجر جم در اعتراض به تعرضات هر روزه به زندگی و معیشتشان از جمله عدم پرداخت مطالبات بک پی یکسان با دیگر شرکت های گازی و نفتی همجوار و حذف اضافه کاری غیر موظفی دست از کار کشیده و مقابل درب پالایشگاه تجمع کردند. این تجمع از ساعت ۶:۴۵ صبح آغاز و تا ساعت ۱۰:۳۰ ادامه داشت و از آنجا که هیچیک از مسئولین حاضر به پاسخگویی نشدند، کارگران پالایشگاه را ترک و به خانه هایشان رفتند و بر ادامه اعتراض تاکید نمودند. در نتیجه اعتصاب این کارگران واحد حمل و نقل نیز به صورت نیمه تعطیل و همچنین رستوران پالایشگاه تعطیل شد

از مطالبات خود کوتاه نمی آییم

اعتصاب همکاران پروژه ای ما در شرکت استیم در سایت یک پتروشیمی بوشهر

  • ۲۲ شهریور ۸۰ همکار پروژه‌ای ما از مشاغل جوشکار، فیتر، سیویل، داربست‌بند، نصاب، قالب‌بند و بتون‌ریز در شرکت استیم شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های پیمانکار دست به اعتصاب زدند . همکاران ما خواهان افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت و اجرای وعده های پیمانکار هستند. همانطور که قبلا گزارش کرده ایم بخشی از همکاران اعتصابی ما با تحمیل عقب نشینی هایی به پیمانکاران سر کار باز گشته اند و وقتی با خلف وعده ها روبرو میشوند دوباره به اعتصاب بر میگردند. به این ترتیب ما کارگران اعتصابی نفت از مطالبات خود کوتاه نمی آییم. و بالاترین سطح توافقات با پیمانکاران مبنای مطالبه گری ما برای بازگشت به کار است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

٢٣ شهریور ١٤٠٠

ادامە اعتراضات کارگران شهرداری در شهرهای مختلف

اعتراضات کارگران شهرداری ها همچنان رو بە افزایش اند. در این هفتە نیز بنا بر گزارشهای منتشر شدە در رسانە ها، کارگران شهرداری های، آبادان، ، کوت عبدالله، هویزە، دماوند و قلعە خواجە واقع در خوزستان بە دلیل پرداخت نشدن مطالبات مزدی و حق بیمە هایشان بە تامین اجتماعی تجمع اعتراضی متعددی برگزار کردند.

تشکیل کمپین علیە قرارداد موقت و استخدام غیر رسمی توسط سیمبانان

کارگران غیر رسمی شاغل در صنعت برق "سیمبانان" کە کار دشوار و پر مخاطرە شبکە برق رسانی و تعمیر و نگهداری از شبکەهای برق رسانی را بە عهدە دارند، برای تغییر وضعیت استخدامی شان از غیر رسمی بە رسمی کمپینی را بە راە انداختە اند. گفتنی است با وجود اینکە ماهیت کار سیمبانان مستمر و دائمی می باشد و بە تبع آن بایستی در استخدام رسمی شرکت برق سراسری باشند، اما شرکت برق برای ندادن بخش قابل توجەای از حقوق و مزایایی کە در اثر رسمی کردن کارگران بایستی بە آنها بپردازد، از استخدام آنها طفرە می رود و بخشی از درآمد آنان را بە سیمبانان نمی دهد.

رعایت نکردن اصول ایمنی در معادن همچنان قربانی می گیرد

در این هفتە ٢ کارگر معدن دیگر شاغل در معدن ذغال سنگ طبس در حین کار کشتە و مجروح شدند. علت حادثە ریزش سقف معدن ذکر شدە است و گفتە شدە کە مسئولین مشغول برسی علت حادثە هستند. گفتنی است کە قبلا نیز حوادثی در این معدن اتفاق افتادە کە در آن تعدادی معدنچی بە دلیل رعایت نکردن اصول و قوانین ایمنی توسط کارفرما بودە اند. عدم پیگرد قضایی کارفرمایان در اکثر قریب بە اتفاق حوادث از دلایل اصلی تکرار و افزایش حوادث کار و شمار قربانیان آنها بودە است.

در جلسە معارفە معاونان وزیر کار در این هفتە، گفتە شد:

چرا معدنی با سود خالص سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان، حمام برای کارگرانش ندارد؟ معلوم است کارفرمایی کە با چنین درآمد هنگفتی حتی حاضر بە ساختن حمام برای کارگران خود نیست، اصول ایمنی در معدن را رعایت نکند و فاجعە پشت فاجعە بیافریند.

د!.

افزایش روز افزون پیگرد و زندانی کردن فعالین صنفی

تهدید و پیگرد فعالین صنفی روز بە روز بیشتر می شود. تنها در طول هفتە جاری حداقل پنج فعال صنفی بە مراکز سرکوب رژیم احضار و ٣ تن آنها پس از مراجعە بلافاصلە روانە زندان شدەاند. بە گزارش سندیکای هفت تپە، مسلم چشمە خاور و محمد امیدوار ابلاغیە دریافت کردەاند..

بە گزارش کانال تشکلهای فرهنگیان "یعقوب یزدانی عضو ارشد انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی پس از مراجعه به اجرای احکام دادگستری بجنورد برای پیگیری پرونده ای دیگرکه برای وی تشکیل شده بود، بطور ناگهانی، بازداشت و به اتهام اخلال در نظم عمومی بدون طی مراحل قانونی مانند گرفتن آخرین دفاع و انجام تجدید نظر خواهی طبق همان حکم دادگاه بدوی بازداشت و راهی زندان مرکزی بجنورد شد." .

بە گزارش کانال اتحاد بازنشستگان "آقای مهدی فتحی، فعال صنفی معلمان و کنشگر مدنی روز ۲۳ شهریور در زادگاهش پاسارگاد توسط نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت شد.

و در گزارش دیگری کانال تشکلهای فرهنگیان از بازداشت غلامرضا غلامی خبر داد و نوشت:"

غلامرضا غلامی دبیر شیمی مدارس شیراز پس از 30 سال خدمت ، امروز 17 شهریور 1400 ساعت 17 در روستای کنداز استان فارس دستگیر و به نقطه ی نامعلومی منتقل شد.

وی که قرار بود در مهر 1400 بازنشسته شود، برای خدمت در روستای زادگاه خود (کنداز) از توابع مرودشت به عنوان مدیر آموزگار راهی آن روستا شده بود، که در همان روستا دستگیر و بازداشت شد". .

اعتصاب در کارخانە مارون صنعت تهران

کارگران کارخانە مارون صنعت واقع در شهرک صنعتی اشتر جان اصفهان در این هفتە در اعتراض بە بی توجهی کارفرما بە مطالبات صنفی شان اعتصاب کردند. در گزارش ویدئویی کە از اعتصاب و تجمع کارگران طی کە در روز دوم اعتصاب منتشر شدە در مورد علت اعتصاب و خواستە های اعتصابیون هنوز چیزی گفتە نشدە.

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در اهواز و اصفهان

بازنشستگان شرکت فولاد در اصفهان و اهواز در ٢١ شهریور بە دلیل کسر ٢٥ درصدی از حقوق های بازنشستگی شان در این دو شهر مبادرت بە اعتراض خیابانی کردند. گفتنی است آنها انتظار داشتند حقوق های بازنشستگی شان با اجرای طرح همسان سازی بهبود پیدا کند، اما شرکت فولاد و صندوق بازنشستگی و دولت بجای افزایش حقوق آنها را بە گفتە بازنشستگان ٢٥ درصد کم کردەاند!

روند کاهش دستمزدها با چراغ سبز نهادهای دولتی بعد از تشکیل کابینە رئیسی در موسسات متعددی گزارش شدە است و بیم آن می رود کە اگر با واکنش گستردە کارگران روبرو نشود بزودی در همە جا بە اجرا و بە کارگران تحمیل شود. کاهش دستمزدها یکی از خواستە های اتاق های کارفرمایی از دولت رئیسی بودە است کە این دولت شروع بە تمرین اجرای آن کردە است. در خواست کارفرمایان شامل کاهش حقوق های بازنشستگی نیز می شود. در عوض آن دولت در نظر دارد سهم حق بیمە کارفرمایان را کاهش دادە و بیمە را بتدریج از اجباری بە اختیاری درآورد. .

٧ ماە است حقوق بە ما ندادەاند، نمی دانیم بە کە باید مراجعە کنیم

بە گزارش خبر گزاری ایلنا کادر درمانی یاسوچ کە بە صورت شرکتی کار کار می کنند مدت ٧ ماە است کە بە آنها حقوق شان را ندادە و مراجعات مکرر آنها بە نهادهای ذیربط برای پرداخت مطالبات مزدی ٧ ماە گذشتە شان بی نتیجە ماندە است.

"نیروهای شرکتی کادر درمان باشت در یاسوجِ کهکیلویه و بویراحمد در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیر طولانی در پرداخت دستمزدهای خود خبر دادند.

این نیروهای شرکتی گفتند: یک ماه از سال قبل و شش ماه سپری شده از سال جاری، حتی یک ریال به حساب ما واریز نکرده‌اند و هرچه مراجعه می‌کنیم و به این مساله معترض می‌شویم، هیچ فایده‌ای ندارد". بە نوشتە ایلنا کادر درمانی یاسوج بین ٢ تا ٧ سال سابقە کار دارند. در واقع نظر بە مستمر بود کار کادر درمانی آنها بایستی مدتها پیش بە استخدام رسمی وزارت بهداشت و علوم پزشکی در می آمدند. .

اعلام خبر یک اعتصاب پس از اتمام آن

دقیقا معلوم نیست ایلنا خود خواستە این سانسور را انجام می دهد و یا بە دستور سانسورچی های حکومتی این کار را می کند. نحوە سانسور نشان می دهد کە هم دستوری است و هم بخشنا خواستە خود ایلنا باید باشد. هر چە کە اعتراضات کارگری بیشتر و رادیکالتر می شود ایلنا و سانسورچی های حکومتی هم زبان و کردارشان بە هم نزدیک تر می شود! این خود اهمیت تشکیل یک شبکە خبر رسانی مستقل و معتبر کارگری را دو چندان می کند!

گفتنی است کە این خبرگزاری مدتی است کە در مقایسە با گذشتە اخبار کارگری را بیشتر از پیش سانسور و بە نحو خاصی منتشر می کند. خیلی از اخبار را اساسا منتشر نمی کند و وقتی هم برای خالی نبودن حریضە خبری را منتشر می کند، خبر را بە شکلی منتشر می کند کە اثر بخشی اجتماعی آن را بە حداقل برساند. برای مثال اغلب اوقات از واژە های چون.گلایە، شکایت، مراجعە بە ایلنا بە جای اعتصاب و اعتراض در تیتر گزاری خبر استفادە می کند و گاها اخبار اعتصابات را بعد از پایان یافتن آنها بە صورت دم و گوش بریدە منتشر می کند. دقیقا معلوم نیست ایلنا خود خواستە این سانسور را انجام می دهد و یا بە دستور سانسورچی های حکومتی این کار را می کند. نحوە سانسور نشان می دهد کە هم دستوری است و هم بخشنا خواستە خود ایلنا باشد. هر چە کە اعتراضات کارگری بیشتر و رادیکالتر می شود ایلنا و سانسورچی های حکومتی هم زبان و کردارشان بە هم نزدیک می شود!

این خود اهمیت تشکیل یک شبکە خبر رسانی مستقل و معتبر کارگری را دو چندان می کند! امکانات این کار در حال حاضر وجود دارد و می ماند کار سازماندهی آن کە بایستی با مساعدت دمکراتیک همە تشکلهای مستقل و فعالین کارگری بە صورت دمکراتیک عملی شود

افزودن دیدگاه جدید