شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٠

۰۶ خرداد ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

- راە حلهای نە چندان بدیع سرمقالە نویس دنیای اقتصاد برای از بین بردن شکاف طبقاتی! - صادق کار

- ویروس نابرابری

- گزارش ژانویه ۲۰۲۱ سازمان آکسفام بخش چهارم

- کارگران فریب پیام های فریبکارانە انتخاباتی رئیسی را نمی خورند! -صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

افزودن دیدگاه جدید