سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٥

۱۰ آذر ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

نان را گران می کنید. دستمزدها را هم افزایش دهید!

میلیاردر ساختن از آخوندها، وارد فاز جدیدی شد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش دهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۴

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید