جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٩٠

۰۶ آبان ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

اما و اگرها در مورد تولید انسولین قلمی در کشور

از ترس بیکار شدن کرونا را پنهان می‌کنند!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پنجم

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 51 و پایانی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید