همراە با کارگران برای لغو احکام زندان و آزادی فعالان سندیکائی تلاش کنیم!

در محکومیت احکام طویل زندان برای کارگران هفت‌تپه و حامیان آن‌ها

دوشنبه, 9. سپتامبر 2019 - 20:28

کارگران آگاه‌تر و با تجربە‌تر از آن هستند کە فریب مانورهای تبلیغاتی رئیس بدنام و بدسابقە‌ی قو‌ە‌ی قضائیە را بخورند و بە دام آن بیفتند. کارگران می بینند که چگونه قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی با حمایت و پشتیبانی رهبر رژیم چشم بر دزدی های میلیاردی می بندد، اما کارگران را به خاطر طلب حقوقشان به زندان می اندازد.

در محکومیت احکام طویل زندان برای کارگران هفت‌تپه و حامیان آن‌ها

 

همراە با کارگران برای لغو احکام زندان و آزادی فعالان سندیکائی تلاش کنیم!

بیدادگاە انقلاب اسلامی سرانجام احکام زندان ٧ تن از کارگران زندانی هفت تپە و حامیان آن‌ها را صادر نمود. اسماعیل بخشی بە ١٤ سال زندان و ٧٥ ضربە شلاق، محمد خنیفر بە ٦ سال زندان، سپیدە قلیان مجموعا بە ١٨ سال و عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد نیز هر کدام بە دلیل حمایت از اعتصاب و حقوق کارگران بە ١٨ سال زندان محکوم شدەاند. اعلام این احکام ظالمانە، غیر قانونی و بی‌سابقە، همراه با اتهامات جعلی مقامات قضائی با واکنش‌های اعتراضی بسیاری در جامعە مواجە شدە و قابل پیش بینی است که این اعتراضات در روزهای آیندە باز هم بیشتر شود.

دیروز سخنگوی قوە قضائیە بە نقل از رئیسی وعدە‌ی تجدید نظر در این احکام و کاهش آن‌ها را داد. در یک اقدام دیگر و بە قصد تخفیف اعتراضات، خبر صدور قرار منع تعقیب برای ۴١ تن دیگر از کارگران فولاد اهواز کە در هفتە‌ی گذشتە از طرف دادسرای انقلاب بە این دادسرا فراخواندە شدە بودند، منتشر شد. صدور احکام بی‌سابقە و احضار های دستە جمعی کنشگران صنفی، مدنی و فعالان جنبش زنان از سوی بیدادگاە‌ها و موضعگیری‌های بە‌ظاهر حمایت آمیز از اعتراضات کارگری توسط رئیس قوە قضائیە، نمایشی موقتی است بە منظور سوءاستفادە از نارضایتی و اعتراضات کارگری و فریب و منحرف کردن جهت مبارزات حق طلبانە‌ی کارگران و توجیە نگاە داشتن رهبران ذی‌نفوذ و محبوب آن‌ها در زندان.

دستگاه قضائی حکومت با صدور احکام بسیار سنگین برای اقداماتی که در جمهوری اسلامی هم طبق قوانین موجود جرم نیست، می خواهد با تعدیل احکام زندان برخی از دستگیر شدگان، رضایتی ایجاد نمایند تا محکومیت زندان تعداد دیگری از آن‌ها، چندان غیرعادی جلوه نکند.

اما کارگران آگاه‌تر و با تجربە‌تر از آن هستند کە فریب مانورهای تبلیغاتی رئیس بدنام و بدسابقە‌ی قو‌ە‌ی قضائیە را بخورند و بە دام آن بیفتند. کارگران می بینند که چگونه قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی با حمایت و پشتیبانی رهبر رژیم چشم بر دزدی های میلیاردی می بندد، اما کارگران را به خاطر طلب حقوقشان به زندان می اندازد.

ما با تاکید دوبارە بر حمایت خلل‌ناپذیر حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از مبارزات حق طلبانە‌ی کارگران، از آن‌ها دعوت می کنیم کە به مبارزات خود تا رسیدن بە حقوق برحق‌شآن بی وقفە ادامە دهند و تلاش‌هایشان را برای آزادی همە‌ی فعالان کارگری و حامیان زندانی‌شان و رفع همە‌ی موانع فعالیت های آزاد سندیکایی تشدید کنند و راە تفرقە اندازی رژیم جمهوری اسلامی در صفوفشان را مسدود کنند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) صدور احکام بیدادگاە‌های جمهوری اسلامی تحت ریاست رئیس جنایتکار قوە قضائیە را محکوم می‌کند و خواهان لغو بلادرنگ این احکام، آزادی کلیه‌ی کارگران و معلمان زندانی، منع پیگرد فعالیت های سندیکایی فعالان و رهبران جنبش کارگری و رفع موانع تشکیل و فعالیت آزادانە‌ی تشکل‌های مستقل کارگری ست. ما همچنین همە‌ی هم‌میهنان آزادیخواه، سازمان‌ها، احزاب و نهادهای مردمی، به‌ویژە نهادهای کارگری را بە مبارزە‌ی مشترک علیە زندانی کردن کارگران حق‌طلب و تلاش برای آزادی رهبران و فعالان کارگری دعوت می‌کنیم.

 

هيئت سیاسی اجرائی ـ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۹ سپتامبر ۲۰۱۹

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.