رفتن به محتوای اصلی

مردم در مقابل کمبود و گرانی نان ساکت نخواهند ماند

مردم در مقابل کمبود و گرانی نان ساکت نخواهند ماند

افزایش قیمت اقلام خوراکی باعث مصرف فزایندە نان کە تا مدتی پیش با وجود گران شدن در سالهای اخیر، شدە است. افزایش رسمی ٣٠ درصدی قیمت نان در نانوایی های سنتی کە سهمیە آرد دولتی می گیرند، باعث افزایش قیمت نان در نانوایی های موسوم بە آزاد پزها کە سهمیە نمی گیرند و همچنین کمبود نان و ازدحام شدید مردم در مقابل نانوایی های سنتی و نگرانی روز افزون مردم شدە است.

 گفتە می شود سهم آرد دولتی ٤٠ درصد نانوایی ها کم شدە است و علت و سبب آن هنوز بە درستی روشن نیست. مراجعات مکرر صاحبان نانوایی ها بە فرمانداریها برای دانستن علت کاهش سهم آرد بە نتیجە نرسیدە است.

بعد از اعلام افزایش نرخ نان، معلوم نیست بە چە علت دولت بدون ارائە دلیل و سبب، سهمیە آرد نا نوایی ها را بیشتر از پیش کاهش دادە و این کار علاوە بر کاهش پخت نان، بە اعتراض نانوادارها و نگرانی مردم دامن زدە است. آنطور کە در بعضی گزارشات تداعی می شود، نانوادارها کاهش سهمیە آرد را نوعی واکنش دولت بە جهت تنبیە صاحبان نانوایی ها بە دلیل گران کردن نان می دانند. مردم هم می ترسند کاهش سهمیە آرد موجب گران شدن بیشتر و کمبود نان شود

سلیمانی رئیس اتحادیە نانوایی های سنگکی کە بە نظر می رسد از کاهش سهمیە های اعضای اتحادیە شان ناخرسند بە نظر می رسد، بە روزنامە اعتماد گفتە است، دولت بە تعهدات کە بە نانوایی ها دادە عمل نکردە و افزودە است از نیمە سال گذشتە نانوایی ها دچار ضرر و زیان شدەاند

اعتراضات و تجمعاتی هم گویا از طرف صاحبان نانوایی های سهمیە بگیر علیە کاهش سهمیە آرد انجام گرفتە است. عدەای هم کاهش سهمیە را شروع قطع آرد یارانەای و آزاد کردن کامل قیمت نان می دانند. رئیس یکی از اتحادیە نانوایی علت کاهش سهمیە ها را ثابت نگە داشتن قیمت نان در ازای پرداخت ٣٠ درصد کمک دولت بە نانوایی ها  عنوان کردە است.

در هر صورت بە نوشتە روزنامە اعتماد قیمت یک نان سنگک بە مبلغ ٢٠ هزارتومان هم گزارش شدە. مبلغی در واقع ٤ برابر نرخ دولتی بعد از افزایش ٣٠ درصدی. در بعضی گزارشها بە نان سنگک ٣٠ هزار تومانی اشارە شدە است. خبرهای زیادی کە در این خصوص منتشر شدەاند، حاکی از بلبشو در بازار نان است.

این درست است کە در بین کاسب کارها عدەای همیشە هستند کە از وضعیت درهم ریختە و بحرانی برای کسب درآمد بیشتر سئواستفادە می کنند، ولی مقصر اصلی گرانی و عامل نگرانی مردم دولت است. دولت از یکسو یارانە ها را از میان بر می دارد و سیاست آزاد سازی قیمتها را در پیش گرفتە، مالیاتها را بالا می برد، قیمت آب، برق، و گاز را بالا بردە است. از سوی دیگر می خواهد برای کنترل تورم با قیمت گذاری های دستوری بدون تناسب، جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. طبیعی است کە این راە کار مورد پذیرش قرار نگیرد و بە هرج و مرجی منجر شود کە در ارتباط با نان مواجهیم.

با وجود افزایش ٣٠ درصدی رسمی قیمت نان، نانوایی ها راضی نیستند و خواهان افزایش ١٠٠ درصدی قیمت نان هستند. رئیس اتحادیە نانوایی ها گفتە است سهیم ارد دولتی ١٥ تا ٢٠ درصد از هزینە های نانوایی ها را می دهد. این گفتە نشان می دهد کە کنترل قیمت نان با شیوە های کنونی از دست دولت خارج شدە است و قیمت نان بازهم بزودی افزایش خواهد یافت و حکومت هم قادر نیست مانع از افزایش نان شود.

نگرانی مردم از گرانی و کمبود نان کە مهمترین منبع تغذیە مردم است قابل فهم است. مردم می دانند، افزایش قیمت نان روی سایر کالاها خاصە مواد غذایی اثر خواهد گذاشت و عرصە را بر آنان تنگتر خواهد کرد. دولت در آغاز سال بە بهانە کاهش تورم دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان دولت را کمتر از نیم نرخ تورم رسمی افزایش داد. با این حال تورم آن قدر طی دوماە گذشتە بالا رفت و ارزش یارانە ها آنقدر تقلیل پیدا کرد کە بە هیچ وجە جوابگوی گرانی های روز افزون نیست. جامعە هم در برابر این وضعیت ساکت و منفعل نیست و نخواهد ماند و با اعتصاب و تظاهرات خیابانی علیە مسئولین این وضع اقدام خواهند کرد. همین جمعیت انبوهی کە امروز برای خرید نان ارزانتر صف می بندند در صورت ادامە وضعیت موجود تبدیل بە تظاهرات ضد دولتی خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید