رفتن به محتوای اصلی

پیام ظریف یک پیام اعتصاب شکنانە!

پیام ظریف یک پیام اعتصاب شکنانە!

حمایت تشکلهای کارگری حکومتی از دولت رئیسی کە در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری شدت گرفت همچنان ادامە دارد. در هفتە گذشتە آنها با انتشار بیانیە های حمایتی از وزیر کار و ارسال پیام های تبریک چاپلوسانە بمناسبت رای مجلس بە او مراتب سرسپردگی خود را پیشاپیش بە او اعلام کردند. حالا با جعل پیام از طرف کارگران شروع بە ارسال پیامهای تبریک و تجلیل بە خاطر کارهای ناکردە این وزیر و آن وزیر می کنند. در واقع یک مسابقە رقابتی پیام پراکنی بین آنها برای وزیران دولتی بە راە افتادە کە می دانند ریشە کردن تە ماندە قوانین حمایتی از اهداف آن است و ملاک انتخاب برخی از وزرا انجام این ماموریت است کە آتاق های کارفرمایی بە عهدە دولت رئیسی قرار دادەاند.

تازە ترین نمونە از این دست اقدامات، یک پیام قدردانی بە نام کارگران پیمانکاری ارکان ثالث خطاب بە وزیر نفت دولت ارتجاعی و محافظە کار رئیسی است. در این پیام کە با عنوان کلی کارگران ارکان ثالث در خبر گزاری ایلنا منتشر شدە، از قول کارگران از جواد اوجی بخاطر توجە بە مطالبات کارگران ارکان ثالث قدر دانی شدە است!

بهانە ارسال این پیام تبریک کە فقط ظاهرا خبرگزاری ایلنا کە متن آن را منتشر کردە از هویت ارسال کنندە آن اطلاع دارد، آمدە است:" آنجا که جناب اوجی با صراحت وجدیت اعلام کردند یکی از برنامه‌ها واهداف اصلی ایشان در وزارت نفت ساماندهی و رسیدگی به کارگران زحمتکش ارکان ثالث نفت است، همین نطق کافی بود تا موجی از خوشحالی و رضایت در بین کارگران ارکان ثالث ایجاد شود..

لذا ما کارکران ارکان ثالث از جناب مهندس اوجی که اکنون بحول وقوه الهی به عنوان وزیر نفت کشور انتخاب شدند ضمن تبریک بخاطر اعلام حمایت از کارگران که تاکنون در بین وزرای سابق نفت بی‌سابقه است، کمال تشکر و قدردانی را داریم و از ایشان می‌خواهیم تا انشاالله با جدیت هرچه تمامتر این برنامه و هدف را اجرایی کنند".

این نامە جعلی است و حامل یک پیام اعتصاب شکنانە است. جعلی است زیرا از ١٠٥ هزار کارگر ارکان ثالث حتی امضای یک نفر از آنها در پای نامە وجود ندارد. در شرکتهای نفتی پیمانکار هیچ تشکلی بە استثنای "شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی" کە همزاد اعتصاب اخیر سراسری در این شرکتهاست وجود ندارد. کە اگر وجود داشت می بایست امضای آن زیر نامە تبریک نوشتە می شد. شورای سازماندهی هم مطمعنا چنین پیامی را اگر فرستادە بود امضای خود را پای آن می گذاشت، کە این کار را نکردە است. از ادبیات نوشتاری این نامە کە شباهت زیادی با نوشتارهای تشکلهای حکومتی دارد پیداست کە نویسندە نامە، از نویسندگان بیانیە های آنها باید باشد کە جرات نکردەاند امضایشان را پای آن بگذارند.

البتە جعل این گونە خبرها و انتشار اخبار جعلی در خبرگزاری ایلنا کە هر بار با هدف معینی صورت می گیرد تازگی ندارد. جعل و سانسور بعضی خبرها در واقع یکی از وظایفی است کە تامین کنندگان بودجە این خبرگزاری بە عهدە آن گذاشتەاند.

این پیام با پیامهای چاپلوسانە دیگر کە در روزهای گذشتە در این خبرگزاری منتشر شدەاند، یک تفاوت اساسی دارد و مقصود دیگری را در نظر دارد. هدف از این پیام ظریف تلاشی است برای انداختن شکاف بین اعتصابیون و تضعیف اعتصاب برای فراهم کردن زمینە شکستن و بی نتیجە گذاشتن اعتصاب با برجستە کردن وعدە کاذب وزیر نفت رئیسی. برای پخش این پیام مدیریت خبر گزاری یا مسئولینی کە پشت آن قرار دارند، بە نظر می رسد لازم دیدەاند چنین نامەای جعل و انتشار دادە شود. این خبرگزاری در این کار سابقە دارد و قبلا نیز سعی کردە بود این کار را از طریق مصاحبە و ایجاد اختلاف بین کارگران رسمی و غیر رسمی پیش ببرد کە البتە ناکام ماندە بود. چرا کە رهبران اعتصاب با تدبیر تر و آزمودە تر از آن بودند کە بە دام ترفندهای اعتصاب شکنانە بیفتند. دولت رئیسی در واقح دولت ارتجاعی ترین محافل سرمایە داری ایران است. دولتی است کم و بیش با مختصات دولت احمدی نژاد کە با وعدە آوردن پول نفت سر کار آمد و با خالی کردن سفرە کارگران دوران اش را بە پایان رساند. دولت ریسی کپی تکامل یافتە تر دولت افراطی احمدی نژاد است کە می خواهد اهداف نیمە تمام دولت احمدی نژاد را با همان شیوە های فریبکارانە او بە اتمام برساند. بهمین جهت نباید بە وعدەهای کاذبی کە می دهد اعتنا کرد. وعدە رسیدگی بە مطالبات کارگران ارکان ثالث توسط وزیر نفت دولت رئیسی نیز از همان قماش وعدەهای دولتهای احمدی نژاد و روحانی است. چند نمونە از خلف وعدەهای مجلس متحد دولت با کارگران رسمی نفت، بازنشستگان و معلمان در مقابل ما قرار دارد. کارگران ارکان ثالث راە و روش رسیدن بە خواستە هایشان را امروزە خودشان بهتر می دانند. راە همین اعتصابی است کە مدتهاست جریان دارد. خبرگزاری ایلنا اگر مقصود سوئی ندارد، بە وظیفە خودش کە انعکاس درست اخبار اعتراضات و اعتصابات کارگران است قناعت کند و بگذارد خود کارگران امورات خودشان را سروسامان بدهند.آخر این چە نوع خبر گزاری است کە حتی با وجود گذشت بیش از دو ماە از اعتصاب سراسری همین کارگران ارکان ثالث یک گزارش درست و دقیق از اعتصاب آنها را منعکس نمی کند، اما برای انتشار پیام های این چنینی لحظەای درنگ نمی کند؟

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید