رفتن به محتوای اصلی

کارگران فریب پیام های فریبکارانە انتخاباتی رئیسی را نمی خورند!

کارگران فریب پیام های فریبکارانە انتخاباتی رئیسی را نمی خورند!

بە گزارش‌خبرگزاری ایلنا ابراهیم رئیسی پیامی را توسط احمد نادری نمایندە مجلس برای کارگران هفت تپە ارسال نمودە است. ایلنا بە نقل از این نمایندە مجلس نوشت:" احمد نادری با ارسال توییتی از برگزاری یک جلسه با ابراهیم رییسی خبر داد و پیام رئیس قوه قضاییه به کارگران هفت‌تپە را اعلام کرد: سلام مرا هم به کارگران برسانید و بگویید مواطبت کنند تا دوره انتقالی با موفقیت انجانجم شود. ".

ارسال و انتشار خبر این پیام بە نظر می رسد اقدام حساب شدەای است کە مخاطبان آن محدود بە کارگران هفتە نباید باشد. بدون شک این یک اقدام . تبلیغاتی انتخاباتی است کە بە نیت کشاندن کارگران پای صندوق های رای و دادن رای بە رئیسی انجام گرفتە است.

رئیس جنایتکار و فریبکار قوە قضایی حکومت از زمانی کە توسط خامنەای بە ریاست این قوە منصوب شد تلاش دامنە داری را جهت جا زدن خود بە عنوان کسی کە طرفدار حقوق "مستضعفین"است شروع کرد. او در آغاز با انجام چند مانور نمایشی توجە عدەای را نیز بە خود جلب کرد. در ظاهر علیە زندانی کردن کارگران موضع گرفت و وعدە آزادی و تخفیف مدت محکومیت آنها را داد، ولی در عمل پس از مدتی نە تنها این کار را انجام نداد، بلکە عدەای از کارگران و معلمان دیگر نیز در بیدادگاە های تحت ریاست زیر دستان او بە زندانهای بلند مدت محکوم شدند. محاکمە و زندانی کردن عدەای از کارگران هفت تپە،هپکو، فولاد اهواز ، و محاکمە شمار دیگری از فعالین سندیکایی، و تعدادی از رهبران تشکلهای معلمان و فرهنگیان در دورە او انجام شد و در عمل حتی بهبود نسبی در پیگرد فعالین کارگری و مدت محکومیت شان در دورە این مدعی حامی محرومان بوجود نیامد. نتیجتا این بازی او زودتر از آن کە وی تصور می کرد لو رفت و بی اثر.شد.

رئیسی زمانی در راس دستگاە فاسد و ستمگر قضایی حکومت قرار گرفت کە طشت رسوایی فساد مقامات حکومتی از پشت بام بە زیر افتادە بود و مبارزە علیە فساد و خصوصی سازیهای رانتی و پر مفسدە در حال بالا گرفتن بود و کارگران در راس این مبارزە قرار گرفتە بودند. رئیسی با تشکیل پروندە برای عدەای از عوامل فساد و محاکمە تعداد معدودی از آنها و خلع مالکیت تعدادی از مالکان موسسات واگذار شدە از آن جملە خلع مالکیت از امید اسد بیگی سعی کرد هم دامنە فساد ها را محدود کند و هم رهبری مبارزە با فساد را آنطور کە باب طبع خامنەای بود از درون جامعە بە درون حکومت بازگرداند. او کوشید با لغو خصوصی سازی چند کارخانە موقعیت خود را تثبیت نماید اما در نیمە راە رهبر حکومت ترمز او را کشید.

حالا او می خواهد با اتکا بە این چند اقدام خود را قهرمان مبارزە با فساد جا دربزند و آنرا سکوی پرش خود برای رئیس جمهور شدن قرار دهد. تا کنون حداقل ١٠٠٠ کارخانە و موسسە بزرگ در چهار چوب مناسباتی رانتی شکل گرفتە در حکومت بە نزدیکان باندهای مافیایی حاکم واگذار شدەاند. شمار واحدهایی کە توسط رئییسی پس گرفتە شدە اند کمتر از انگشتان دست است. همە این چند مورد را نیز قصد ندارند بە دولت برگردانند. با رئیس جمهور شدن رئیسی هم قرار نیست نظر بە ساختار و ماهیت قدرت حاکم تحول مثبتی در خصوص سیاست خصوصی سازی و سرکوب جنبش کارگری بوجود آید. کما اینکە پیگرد فعالین کارگری در روز کارگر و بعد از آن نیز با وجود نزدیکی انتخابات فرمایشی تشدید شدە است.

عملکرد مجلس برآمدە از انتخابات فرمایشی نیز بە وضوح نشان داد کە شعارهای بە ظاهر عدالتخواهانە جریان مسلط در مجلس صد و هشتاد درجە با عملکرد و مصوبات آن تفاوت دارد. همین مجلس طرح هایی را در دستور برسی دارد کە همگی بدون استثنا معیشت و حقوق زحمتکشان را هدف قرار می دهند. رئیسی نیز از قماش دارودستە مسلط بر مجلس و برنامە های اش همین هایی است کە مجلس سعی می کند پیش ببرد.

حالا او در حالیکە برای همە کارگران با نام هفت تپە پیام انتخاباتی می فرستد و تلاش می کند آنها را بە پای صندوق های انتخابات فرمایشی بکشاند و آرای آنها را بە خود اختصاص دهد، زیر دستان او در بیدادگاە ها ی قرون وسطایی برای وکیل کارگران در حال دسیسە چینی هستند. او تا کنون اقدامی برای بازگرداندن اسماعیل بخشی و دیگر کارگران اخراجی هفت تپە و بستە شدن پروندە های کارگران تحت پیگرد نکردە است، اقدامی برای آزادی سپیدە قلیان انجام ندادە کە هیچ وی را بە زندان دیگری کە ٦٠٠ کیلومتر از محل زندگی خانوادەاش دور است تبعید کردە اند، از صدور منع تعقیب کارگرانی کە تحت ریاست رئیسی برایشان پروندە امنیتی تشکیل دادەاند خبری نیست وفشار بر فعالین زندانی بیش از پیش شدە است.

گر او آنطور کە ادعا می کند عدالتخواە و اهل مبارزە با فساد است، حداقل کاری کە می بایست قبل از کاندیدا شدن برای انتخابات فرمایشی می کرد، عدالتخواهان زندانی را آزاد می کرد. وقتی او حتی بعد از کاندیدا شدن هم کوچکترین قدمی در این جهت بر نمی دارد معلوم می شود کە دروغگو و فریب کار است و قصد سئواستفادە از اعتراضات و نارضایتی کارگران از حکومت را دارد. او اتفاقا بدترین و ضدمردمی ترین و وابستە ترین کاندیدا در میان همە کاندیدادهای ریاست جمهوری است و برای همین است کە بیش از بقیە خامنەای و سرکردگان دستگاە های امنیتی نسبت بە وی نظر مثبت دارند. رئیسی یکی از سە قاضی جنایتکاری است کە احکام قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ٦٧ را صادر کردە است. زندانیان کە اكثریت شان عدالتخواە و سالها برای حقوق کارگران و محروم شدگان جامعە مبارزە عملی کردە بودند. او با این سابقە ایدەآلترین مهرە برای خامنەای و سرداران سپاە است کە می خواهند با ادامە و تشدید سرکوب جنبش دمکراتیک مردم را کە خواهان برچیدن بساط ستمگرانە آنهاست سرکوب کنند. رئیسی نماد خط مشی آیندە حکومت است. خط مشی کە بیش از همە علیە حقوق زحمتکسان است. کارگران و زحمتکشان شهر و روستا کە در پی آیندە بهتری برای خود و فرزندان شان هستند فریب مانورها و دروغ های رئیسی را کە با ادعای مستقل بودن کاندیدای ریاست جمهوری شدە است را نخواهند خورد و اساسا همانطور کە بارها در خیابانها اعلام کردەاند، نە دروغ های رئیسی و امثالهم را باور می کنند و نە در انتخابات فرمایشی شرکت می کنند. سر نوشت و آیندە کشور و مردم از این پس در خیابانها و توسط تودە مردم رقم زدە خواهد شد و نە در نمایش های انتخاباتی فرمایشی! کما اینکە همین خلع ید ها از دزدان سرمایە های مردم کە رئیسی فرصت طلبانە می کوشد آنها را بە حساب عملکرد خود جا بزند، نتیجە و دست آورد مبارزات خود کارگران و مزدبگیران و سایر عدالخواهان است.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید