رفتن به محتوای اصلی

این طریق حمایت از حق و حقوق کارگر نیست!

این طریق حمایت از حق و حقوق کارگر نیست!

حسن حبیبی یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در پی گسترش اعتصابات کارگری در شهرهای مختلف کشور در گزارشی کە در ارتباط با اعتصاب کارگران آذرآب و فعل و انفعالات پیرامون آن توسط خبرگزاری "ایلنا" تهیە و منتشر شد، گفتەاست: " تشکل‌های کارگری چون کانون عالی شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگری کشور، بایستی از کارگران شرکت‌های نیشکر هفت تپه و هپکو و آذرآب، حمایت همه‌جانبه کنند. باید تمام قد و همه‌جانبه، حداقل در قالب بیانیه رسمی، یا مذاکره و نامه‌نگاری با مسئولان سه قوه از کارگران هفت تپه؛ هپکو و به ویژه آذرآب حمایت کرده و ضمن مطالبه‌ی آزادی کلیه کارگران زندانی و مختومه شدن محکومیت آنها، مطالبات کلیدی این کارگران را پیگیری کنند".

گفتەاند و راست هم گفتەاند، وقتی مبارزە طبقاتی در جامعە حاد می شود، شرایطی پیش می آید کە همە جریانات و فاعلان سیاسی و اجتماعی دیگر قادر بە پنهان کردن افکار و نیات خود نیستند و نمی توانند نسبت بە فعل و انفعالاتی کە در جامعە جریان دارند بی طرف بمانند. این پدیدە هم اکنون در ایران در جریان است و اگر با تامل بیشتری بە جوهر موضع گیری هایی کە حول مسائل و معضلات و راە حل هایی کە برای آنها از طرف آکتورهای مختلف در این روزها ارائە می شوند توجە شود اثر آن را احساس می کنیم. با تمام ابهاماتی کە وجود دارد و تلاشهای کە برای پنهان کردن منافع اجتماعی و طبقاتی در پس مواضع افراد و جریانات انجام می شود، اما بقول معروف دم خروس موضع گیری ها یک جاهایی بیرون می زند. در این مورد دەها و بلکە صدها نمونە می توان آورد.

حسن حبیبی هم بە نظر می رسد متاثر از این پدیدە و تحولات کارگری یا بفکر تجدید نظر در افکار و فعالیت های خود در کانون کشوری شوراهای اسلامی کار بر آمدە و یا در تلاش است با پیشنهاداتی کە می دهد تکاپویی در شوراهای کارگری برای انطباق دادن آنها با شرایط و نجات از انحلال ناگریز آنها ایجاد کند. با این وجود راە کارهایی کە او ارائە دادە است هیچ کدام از منظورهای وی را برآوردە نمی کنند.

پیشنهادات و راهکارهای آقای حبیبی ناکارا و نسبت بە سطح رادیکالیسم موجود در جنبش کارگری عقب ماندە هستند و بفرض بکار گرفتە شدن شان توسط شوراهای اسلامی چیز زیادی را بە نفع کارگران تغییر نخواهند داد.

اینها همان کارهایی است کە شوراهای اسلامی و خود آقای حبیبی مدتهاست انجام می دهند وگزارش آنان در خبرگزاری "ایلنا" هم منتشر می شوند.

این اقداماتی کە حسن حبیبی در این مصاحبە ردیف نمودە البتە بد نیستند ولی تنها جزئی از فعالیت هایی هستند کە یک تشکل واقعی کارگری باید انجام شان دهد. کار و فعالیت و وظیفە یک تشکل کارگری واقعی بسی فراتر از نامە نگاری با مسئولین دولتی و مذاکرە صرف با آنهاست. بهمین خاطر است کە این گونە اقدامات تا کنون مثمر ثمر واقع نشدەاند.

یک تشکل کارگری بایستی بە همراە اینگونە اقدامات مبادرت بە بسیج کارگران از طریق سازماندهی اعتصابات کارگری نماید. بدون چنین پشتوانەای هیچ کدام از توصیە ها و پیشنهادات حبیبی رە بجایی نخواهند برد و مسئولین "سە قوە" ترە برای این جور حرفها خرد نخواهند کرد. اگر واقعا مقصود از طرح این رهنمودها حمایت از حق و حقوق کارگران و کمک بە متحقق شدن آنها توسط مسئولین ریز و درشت حکومت است، بجای این نق زدنها باید اعتصابات کارگری را سازمان دهید. در غیر این صورت نە کارگران حرفهای شما را جدی خواهند گرفت و نە حتی هیچ یک از مسئولین نظام جواب نامە نگاری های شما را خواهند داد. هم چنان کە ابراهیم رئیسی نە جواب نامە شما را داد و نە کوچکترین اقدامی در جهت انجام خواستە های مشابە شما کە از وی خواستە بودید انجام داد. نامە نگاری با روسای سە قوە حکایت بردن شکایت برە از گرگ است! ٤٠ سال است کە دوستان شما در خانە کارگر بە عنوان تشکل رسمی در خدمت این نظام و علیە کارگران فعالیت کردەاید و در پیدایش این وضعیت سهمی و نقشی بە عهدە داشتەاید، این همە سال برای شناخت ماهیت گردانندگان این نظام ستمگر و جدا کردن خرج تان از آن کافی نیست؟ این تشکیلات فاسد حکومتی را رها کنید! اگر قادر بە سازماندهی اعتصابات کارگری و دفاع از حق و حقوق کارگر نیستید و طێ ٤٠ سال ‌آن را فرا نگرفتەاید بە سازمانگران اعتصابات هپکو، آذرآب، هفت تپە کە خواهان حمایت لفظی از آنها شدەاید بپیوندید تا اگر اهل مبارزە و حق خواهی هستید آنها را بە شما بیاموزند. دست از سرهم بندی کردن شوراهای اسلامی در کارخانە هایی کە سندیکا و شورای مستقل و مبارز کارگری دارند بردارید. آخر نمی شود مدعی نمایندگی و کنفدراسیون کارگری شد و هیچ کاری جز غر زدن بی خاصیت در دفاع از حقوق کارگر در پروندە نداشت! این طریق حمایت از حق و حقوق کارگر نیست.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید