رفتن به محتوای اصلی

مرگ بیماران در اثر کمبود پرستار!

مرگ بیماران در اثر کمبود پرستار!
جمعه, 17. مارس 2023 - 20:59

دراکثر بیمارستانها و کلینکهای کشور راە رفع مشکل را در افزایش فشار بە پرستاران دیدەاند. یعنی یک پرستار باید بە جای دونیم پرستار کار کند و معلوم است کە چە خطراتی جان و سلامت بیمار و خود پرستار را تهدید می کند و چرا پرستاران کە ذخیرە انسانی کشور هستند و هزینە های زیادی خرج تحصیل و تخصص آنان بە مانند صدها هزار تحصیل کردە و متخص در رشتە های مختلف دست بە مهاجرت می زنند.

"میزرا بیگی" رئیس سازمان نظام پرستاری روز گذشتە در گزارشی کە در خبرگزاری ایلنا منتشر شد از کمبود پرستار گلە و شکایت نمود و برای اولین بار بطور علنی بە مرگ عدەای از بیماران بە علت کمبود پرستار اذعان نمودە است.

این مسئول دولتی علت عدم استخدام پرستار را کمبود بودجە ذکر کردە است و از مسئولین وزارت بهداشت و درمان بە خاطر خلف وعدە برای استخدام پرستار انتقاد نمودە است.

حداقل ١٧ هزار پرستار آمادە بکار و تعدادی دانشجوی رشتە پرستاری وجود دارد ولی یا از استخدام آنها بە صورت رسمی خوداری شدە است و یا حقوقی کە بە آنها می خواهند بدهند آنقدر کم است کە اکثر دانشجویان سال آخر پرستاری رغبتی بە آن نشان نمی دهند.

در همین رابطە یکی از دانشجویان ناراضی گفتە است در مقابل هفت ساعت کار در بیمارستان کە بە اندازە کار یک پرستار تمام وقت است ٢ میلیون حقوق می دهند. یعنی کمتر از دستمزد ماهانە یک کارگر حداقل بگیر!

گفتنی است کە رفتار دولت با پرستاران بیکار بسیار فریبکارانە بودە است. بە شکلی کە در هنگام شیوع کرونا کە نیاز بە پرستار بسیار شدید بودە و دولت چارەای بە غیر از استفادە از ١٧ هزار پرستار بیکار نداشتە است، آنها را با دادن وعدە استخدام رسمی پس از مدتی کار با قراردادهای ٨٩ روزە بە خدمت گرفتە و پس از چند بار تجدید قرار داد با فروکش کردن بیماری کرونا از کار اخراج کردە است.

 امتناع از استخدام پرستاران آمادە بە کار در شرایطی انجام گرفتە است کە بقول رئیس سازمان نظام پرستاری عدەای از بیماران بواسطە کمبود پرستار جان شان را از دست دادە و یا درست بخواهیم بگوییم قربانی سود خواهی مضاعف و نیات استثمارگرانە پول پرستاران حاکم شدەاند.

ما بیاد داریم کە در اوج همە گیری کرونا تعداد زیادی از همین پرستان متعهد و با وجدان جان عزیزشان را در اثر ابتلا بە کرونا هنگام پرستاری از بیماران کرونایی از دست دادند. اعتراضات زیادی نیز پس از اخراج از کار توسط پرستاران قراردای ٨٩ روزە  در شهرهای مختلف انجام گرفت کە البتە با دادن وعدە های استخدام کە هیچوقت عملی هم نشد انجام گرفت.

حالا اما دوبارە کە کرونا در حال بازگشت است و اعتراضات پرستاران برای افزایش حقوق و حق کارانە از سر گرفتە شدە و کمبود پرستار بە یک مشکل حادبە ناگهان صحبت از کمبود پرستار و مرگ بیماران بواسطە کمبود پرستار ورد زبان مسئولینی شدەاست. اینها کە از مدتها پیش این مسائل را را می دانستند چرا خاموش ماندە بودند.

البتە نارضایتی از کمی دستمزد، فشار کاری توانفرسا و محل کار پر خطر و آلودە پرستار رسمی و غیر رسمی نمی شناسد نارضایتی شامل حال همە پرستاران می شود و سبب اصلی نارضایتی در زمینە های ذکر شدە خصو صا حقوق های زیر خط فقر بارها در طول سال جاری پرستاران را بە اعتراض خیابانی کشاندە است و باعث مهاجرت فزایندە پرستاران بە کشورهای کە هم حقوق بیشتری می دهند و هم شرایط کاری مناسبتری دارند شدە است. برخی آمار ها از مهاجرت تا ٢٠٠٠ پرستار در سال حکایت دارند.

"به گفته‌ی شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، وضعیتِ کمبودِ پرستار قدیمی و تعادل بین ورودی و خروجی سالهاست از بین رفته است. سالانه چیزی حدود ۵ – ۶هزار پرستار بازنشسته می‌شوند که با تعداد پرستارانی که مهاجرت می‌کنند و یا کار را کنار می‌گذارند ۷ – ۸ هزار پرستار می‌شود. این در حالیست که ورودی‌های به صفر رسیده است؛ طی ۷ – ۸ سال گذشته تنها در سال ۹۹ یک آزمون استخدامی برگزار و ۱۳هزار پرستار جذب شد و دیگر هیچ"

بە احتمال زیاد ١٣ هزار پرستار جذب شدە طی ٨ سال کمتر از افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و حدود یک پنجم پرستارانی است کە در این مدت بازنشستە و یا مهاجرت کردەاند.

این در حالی است کە بە گفتە:" شمس‌الدین شمسی وزیر بهداشت و درمان : استاندارد تعریف‌شده برای هر تخت در کشور، ۲.۵ پرستار است در حالی که هم‌اکنون این رقم به یک پرستار می‌رسد"

یعنی در حال حاضر برای رسیدن بە استاندارد قابل قبول باید تعداد پرستاران یک و نیم برابر تعداد موجود بە خدمت گرفتە شوند. .

دراکثر بیمارستانها و کلینکهای کشور راە رفع مشکل را در افزایش فشار بە پرستاران دیدەاند. یعنی یک پرستار باید بە جای دونیم پرستار کار کند و معلوم است کە چە خطراتی جان و سلامت بیمار و خود پرستار را تهدید می کند و چرا پرستاران کە ذخیرە انسانی کشور هستند و هزینە های زیادی خرج تحصیل و تخصص آنان بە مانند صدها هزار تحصیل کردە و متخص در رشتە های مختلف دست بە مهاجرت می زنند.

هم اکنون یک دانشگاە در شهر کوچکی کە ما در آن زندگی می کنیم هست کە پر شدە از جوانان تحصیلکردە و متخصص در رشتە های مختلف کە اکثرا نیز خیلی زود توسط شرکتهای نروژی با حقوق خوب جذب شدەاند. سرمایە داری نو کیسە و رانتخوار بعد از انقلاب کە از طریق همدستی و زد و بند با عوامل رژیم بر موسسات پر سود چنگ انداختەاند و بە هیچ چیزی غیر از افزودن بر ثروت های بادآوردە خود نمی اندیشند، فهم و درک فراری دادن نیروی کار متخص را کە بزرگترین سرمایە کشور هستند ندارند. کە اگر داشتند این سرمایە هنگفت را مفت و مجانی دو دستی تقدیم دیگران نمی کردند!

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.