رفتن به محتوای اصلی

عوامل حملات شیمیایی بە دختران دانش آموز حکومتی هستند!

عوامل حملات شیمیایی بە دختران دانش آموز حکومتی هستند!
دوشنبه, 27. فوریه 2023 - 12:32

در آستانە بزرگداشت روز جهانی زن (٨ مارس) حملات شیمیایی بە مدارس دخترانە کە از چند هفتە پیش از شهر قم شروع شد بە سرعت گسترش یافتە و صدها دختر دانش آموز در شهرهای تهران، بروجرد، ساری، قزوین، اردبیل، قوچان، قم، تربت جام، چهار محال و بختیاری، در اثر حملات ضد بشری مسموم و بستری شدەاند. 

روزنامە شرق روز گذشتە بە نقل از" فاضل میبدی" عضو مجمع محققین و مدرسین حوزە علمیە قم با استناد بە نتیجە تحقیق یک جامعە شناس مطلع حملات را بە گروهی بە نام "هزارە گرا"کە گفتە می شود گروهی از جنس طالبانی کە مانند طالبان مخالف درس خواندن دختران است نسبت داد. 

با این حال محمد مصدق کهنموئی معاون اول قوە قضایی گفتە است تا کنون نتیجەای از عوامل این اقدامات بە دست نیامدە است!

در واقع  چنین می نماید کە سناریوی اسید پاشی ها بە زنان عینا در حال تکرار است و حرف و حدیث ها و رفتار مقامات قضایی هم مشابە است. 

در آن موقع هم عوامل اسید پاشی ها برای دستگاە های قضایی و امنیتی شناختە شدە و فرماندهان شان از خود آنها بودند بهمین خاطر هیچگاە دستگیر و محاکمە نشدند. 

گروه متحجر و تروریستی "هزارە گرا"کە با استفادە از این عنوان جعلی با خیال راحت دارد بە جنایات ضد بشری اش ادامە می دهد شک نکنیم کە از جنس همان "لباس شخصی" هایی است کە محال است جزیی از نهادهای امنیتی نبودە و یا لااقل اعضای آن برای آنها ناشناختە بودە باشند. 

ماموریت تروریستهای هزارە گرا انتقامجویی از دختران دانش آموز بخاطر شرکت موثر و سازندە شان در جنبش زن، زندگی آزادی، و تلاشی است البتە مذبوحانە برای برگرداندن چرخ تاریخ بە عقب از طرف متحجرین حاکم. این اقدامات هما نطور کە تا کنون مشاهدە شد، بە انزجار و اعتراض بیشتر مردم از رژیم و استوارتر شدن عزم آنان برای پایان دادن بە حیات نکبت بار آن منجر خواهد شد. همین کە این جنایت انتقامجویانە حکومتی از حملە بە دختران دانش آموز در شهر قم پایگاە روحانیت شیعە تحت کنترل روحانیون قشری حکومتی شروع شد، بە قدر کفایت گویای بیزاری مردم از متحجرین حاکم و افکار پوسیدە شان است.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.