رفتن به محتوای اصلی

ادارە کردن را با جیب بری اشتباە گرفتەاید جناب رئیس!

ادارە کردن را با جیب بری اشتباە گرفتەاید جناب رئیس!
جمعه, 24. ژوئن 2022 - 21:49

بە نوشتە روزنامە تسنیم مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامە و بودجە گفتە است، ٨ ماە کشور را بدون ریالی قرض ادارە کردیم و افزودە است "تورم کنترول خواهد شد"

این ادعای کاذب در حالی مطرح می شود، کە روز گذشتە خبر شکستە شدن رکورد تورم در تاریخ ایران توسط رسانەهای داخلی منتشر شد و این رسانە ها با استناد بە آمار رسمی نرخ تورم نقطعە ای را ٥٢،٥ درصد اعلام کردند و افتخار آن را بە دولت رئیسی نسبت دادند.

مردم هنوز از خاطر نبردەاند کە نزدیک بە یک سال پیش مهمترین وعدە انتخاباتی رئیسی و شرکا کاهش تورم و بزرگتر کردن سفرە های مردم بود. اما سفرە ها آب رفت و افزایش تورم یک سال نشدە تاریخی شد.

در مورد سایر وعدەها هم وضع چندان فرقی ندارد. با این اوصاف و سابقە حال کە فریاد اعتراض مردم از گرانی و تورم و سقوط همە روزە قدرت خرید از هر سو دم بە دم بلندتر می شود باید گفت جناب میر کا ظمی ادارە کردن را با جیب بری اشتباە گرفتەاید!

او باز هم بە دروغ و نیرنگ متوسل می شود بلکە برای مدتی هم کە شدە از خشم در شرف انفجار مردم از خود و دولت و حکومت اندکی بکاهد. او مدعی می شود کە کشور را بدون ریالی قرض ادارە کردە است.

فریبکاری می کند چون، گزارشات و آنالیز وضعیت اقتصادی توسط کارشناسان اقتصادی و سیاسی نشان می دهد سیاست چاپ پول بدون پشتوانە برای تامین هزینە های دولت کە بیشتر از گذشتە شدە است، حجم نقدینگی و قیمت دلار نیز افزایش پیدا کردە اند.

رئیس سازمان برنامە و بودجە دولت، افزون بر آن، بخش بزرگ دیگری از هزینە های دولت را با خالی کردن جیب مردم و از طرقی چون، کش رفتن از بودجە رتبە بندی معلمان، همسان سازی بازنشستگان، کاهش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستە دولت، دست درازی بە اندوختە های سازمان تامین اجتماعی، گران کردن کالاها و خدمات و افزایش شدید مالیات کسبە... تامین می کند. اعمالی کە با اعتراض همگانی گروە های شغلی و اجتماعی مختلف روبرو شدە و هر روز کە می گذرد عدە بیشتری از مردم علیە تامین بودجە این چنینی بە اعتراض متوسل می شوند. اگر تا کنون عمدە ی اعتراضات از طرف گروە های مزد و حقوق بگیر کە قربانیان اصلی سیاستهای حکومت هستند انجام می شد، اینکە کسبە و بازاریان و بخش هایی از صنعتگران نیز بە گروە های نامبردە افزودە شدەاند. اعتصابات و اعتراضات کسبە و بازاریان در چند هفتە اخیر در چنین ابعادی بی سابقە است.

ادارە کردن کشور با دست کردن در جیب مردم و تهی کردن سفرە ها از نان البتە ابداعی است کە از ابلهان و فریبکاران بر می آید و علاوە بر اینکە قابل دوام نیست، عواقب وخیمی برای مردم دارد. تامین بودجە با کیفیتی کە ذکر شد اگر هم واقعیت داشتە باشد نە تنها هنری محسوب نمی شود بلکە عین بی لیاقتی و شارلاتاریسم است. وضعیت خیابانهای مملو از معترضین بهترین گواە این امر است. بە قول و قرارهای دولتی کە نتوانستە بە هیچ یک از وعدەهایی کە بە مردم دادە عمل کند و اصولا رویکرد ها و برنامە های سیاسی و اقتصادی اش بحران آفرین است، نباید اعتماد کرد.

با توصیە و تهدید و سرکوب چنین سیاستهای را نمیتوان برای مدت زیادی بە کار بست. کما اینکە تهدید و نصایح آشکارا جانبدارانە خامنەای از دولت در چند روز پیش ذرەای از مخالفت ها با سیاستهای حاکمیت نکاست کە هیچ بە تشدید آن منجر شد.

بحران ناکارآمدی حکومت بە حدی رسیدە است کە دیگر با تهدید و سرکوب و نصایح و دادن وعدەهای سرخرمن قابل مهار نیستند. عجیب نیست کە در شرایط بحران های حاد نزدیکترین حلقە های مرتبط بە راس هرم قدرت بە انتقاد و مخالفت با حکومت می پردازند و اتوریتە دیکتاتور بزرگ را دیگر بر نمی تابند. سخنرانی تهدید آمیز خامنەای خطاب بە خودی ها ی حکومت بازتاب پیش آمد چنین موقعیتی است.

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.