پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٧

۰۸ آذر ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

پاسخ شایستە بە سرکوب مردم اصفهان اعتصاب عمومی ست!

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش ششم

تکلیف دستمزد ها را کارگران باید در کارخانە و خیابان رقم بزنند!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

تقصیردولت را بە گردن فارغ التحصیلان نیندازید!

افزودن دیدگاه جدید