پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٤

۱۷ آبان ۱۴۰۰

 

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

وعدە اجرای قانون کار، ترفندی برای فریب و منحرف کردن مسیر مبارزات کارگران است

صادق کار

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش سوم

جان کرل

اختراع دوبارە چرخ چرا؟

صادق

گدر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگر

افزودن دیدگاه جدید