چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٠

۱۹ مهر ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

مردم گرسنە اگر طغیان نکنند چە کنند!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش هفتم

مبارزە موثر برای لغو کار پیمانی مستلزم مبارزە مشترک سازمانیافتە ست

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

افزودن دیدگاه جدید