شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢١

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اتاق بازرگانی و موتئلفە تمام قد پشت رئیسی!

ویروس نابرابری

گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش پنجم

نان را گران کردید، دستمزدها را نیز باید افزایش دهید!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید