فریاد درد و رنج مردم از کرونا؛ "فریاد اول ماه مه

فریاد درد و رنج مردم از کرونا؛ "فریاد اول ماه مه
شنبه, 1. می 2021 - 09:31

این جلسات در کانال تریبون سرزمین من و گروههای تلگرامی متعددی برگزار می شود از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان

لینک گروه: به یاد رفیق رئیسِ دانا، برای اتحاد عدالتخواهان

 

دیدگاه‌ها

صادق کار

روز کارگر وقت مناسبی برای انتقاد شاید نباشد، ولی آقای اکبری متاسفانە همچنان بر تحلیل های اشتباهی کە از  جنبش کارگری و مطالبات آن دارند اصرار می ورزند و رهنمود هایی را ارائە می کند، و بر آنها پای می فشارد کە جنبش از آنها مدتهاست عبور کردە است و بە نظر نمی رسد جنبش بخواهد پا پس بکشند. ایشان دوبارە همان ادعا های پیشین شان در مورد تشکیلات امنیتی و حکومتی شوراهای اسلامی را کە دشمنی شان را بە کرات علیە حقوق زحمتکشان نشان دادەاند پیش کشید. این یک دوگانگی نظری و عملی است کە کسی از یکسو از تشکل مستقل دم بزند و در همان حال از شوراهای اسلامی کار حمایت کند. نکتە دوم تحریف ایشان از مصوبە مزدی سال گذشتە، بود کە اولا برخلاف گفتە ایشان، نمایندگان (کارگران) در شورای عالی کار مصوبە را  کردند پس امضا کردند و ثانیا موافقت کردند کە ٦ درصد از حق سنوات کارگران کم شود و بە دستمزد حداقل بگیران افزودە شود! نکتە سوم در صحبت های آقای اکبری، خلاصە کردن علت تعیین  دستمزد زیر خط فقر بە ترکیب شورای عالی کار بود و نە بە حکومتی بودن (نمایندگان) البتە با دیدگاە هایی کە ایشان در این مسائل دارند ، برای ایشان دشوار بود غیر از این سخن بگویند، چون بە نفی تفکرات خود ایشان منجر می شد. تصور بر این بود کە آقای اکبری هم مانند دو تن دیگر از گردآورندگان طومار حمایت از (نمایندگان) کارگری کە دو سە ماە بعد از آن پا پس کشیدند، و بە انتقاد پرداختند، از خودشان در آن مورد انتقاد می کردند. اما بجای انتقاد از خود در این جلسە نشان دادند کە همچنان در این مسیر می خواهند بمانند. آقای اکبری اگر یک نگاهی بە موضع گیری های تشکلهای کارگری و بیانیە های آنها بیندازند، تصور می کنم بە ایشان در اصلاح مواضعشان کمک کند. اشکال کار فقط در قانون کار نیست، چیزی هم از این قانون کە قابل دفاع باشد باقی نماندە است. اشکال از سیستمی است کە این قانون از دل آن بیرون آمدە و شوراهای اسلامی و بقیە تشکلهای بە قول آقای اکبری (رسمی) نیز جزئی از آن هستند. آنها در شورای اسلامی باید همان کاری را بکنند، کە سیستم از آنها می خواهد، و گر نە اصلا نمی گذارند وارد شورای عالی شوند. 
 

ش., 01.05.2021 - 10:39 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.