گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

حمایت از دعوت کارگران هفت تپە بە همبستگی
در روز چهارشنبە سوم دی بە دعوت کارگران هفت تپە دەها گروە و تشکل مردمی مدافع عدالت اجتماعی و مخالف سیاستهای اقتصادی - اجتماعی نئولیبرالیستی حکومت با دادن فراخوان و شرکت در تجمعی کە بهمین مناسبت در مقابل ساختمان دادگستری در تهران تشکیل شد از فراخوان کارگران هفت تپە و اسماعیل بخشی از رهبران اعتصابات و مبارزات کارگران هفت تپە حمایت نمودند.
گروەها و نهادهای کارگری، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان و دیگر گروە ها و افراد ترقیخواە کە بە دعوت کارگران هفت تپە بمناسبت تشکیل جلسە هیئت داوری رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص خلع ید از مالک خصوصی هفت تپە مقابل دادگستری تجمع کردە بودند، قاطعانە از خواست کارگران هفت تپە مبنی بر پس گرفتن هفت تپە از اسد بیگی اختلاسگر حمایت و بطور کلی مخالفت شان را با خصوصی سازی واحدهای اقتصادی و موسسات دولتی نشان دادند.
قبل از این تجمع نیز در تویتر استقبال وسیعی از هشتک "خلع ید یک کلام والسلام"کە بهمین مناسبت راە افتادە بود توسط کاربران انجام گرفت.
با این همە هیئت داوران عمدا تصمیم در مورد خلع ید را بە تعویق انداخت تا در فضای اعتراضی گستردە و بی سابقەای کە بوجود آمدە بود از اعلام موضع خودداری نماید.
واقعیت آن است کە تمایل بە لغو خصوصی سازی و برگرداندن هفت تپە بە دولت و بطورکلی در میان هیچیک از جناح های حکومتی وجود ندارد.
با این همە مبارزات کارگران چنانچە از حمایت گروە های اجتماعی مختلف بتواند برخودار گردد، حکومت نیز مجبور بە پذیرش آن خواهد شد. این حرکت مقدمە خوبی بود هم برای آغاز جلب مشارکت و همبستگی گروە های اجتماعی از کارگران و هم تلاشی در راستای همبستگی واقعی و عملی میان گروە های اجتماعی ترقی وعدالتخواە.

اعتصاب کارگران خط مونتاژ ایران خودرو در خراسان
در روزهای پایانی هفتە گذشتە کارگران خط مونتاژ ایران خودرو خراسان در اعتراض بە تحمیل اضافە کاری و ساعات کار طولانی و فرسایندە کە نگران سلامتی خود بە همین دلیل هستند اعتصاب کردە و خواهان کاهش ساعات کار بە ٦ ساعت در روز در شرایط کرونایی و حذف اضافە کاری اجباری شدند.کارگران هچنین نسبت بە ناچیز بودن دستمزد شان معترض هستند.گفتنی است کە بە رغم افزایش شدید قیمت خودرو و بازار پر رونق خودروسازیها در ماە های گذشتە، کارفرمایان با وجود سود بیشتری کە می برند حاضر بە افزایش دستمزد کارگران نیستند و بجای افزایش دستمزد و استخدام کارگر بیشتر ساعات اضافە کاری را افزایش دادە تا با تولید خودروهای بیشتر سودهای شان را بیشتر بالا ببرند.در این میان بە مخاطرە افتادن جان و سلامت کارگر هم برایشان اهمیتی ندارد.با این اوصاف تنها خود کارگران هستند کە بایستی کارفرمایان را با مبارزات شن وادار بە رعایت حقوق و سلامت خودشان بنماین. کارگران ایران خودرو دیزل چند هفتە پیش با مبارزات خود توانستند دستمزد هایشان را بهبود و بە برخی مطالبات دیگر خود برسند. آیا اگر آنها بیکار می نشستند و مبارزە نمی کردند می توانستند موفق بە گرفتن بخشی از حقوق پایمال شدە خود برسند؟ جواب قطعا منفی است. کارگران باید از تجربیات خوب و موثر هم دیگر بهرە بگیرند.

تجمع اعتراضی کارگران سایت الفین در پتروشیمی ایلام
گروهی از کارگران سایت الفین در پتروشیمی ایلام سوم دی در اعتراض بە اخراج از کار تجمع کردند. کارگران اخراجی معترض کە بومی هستند می گویند بعد از اتمام ساخت پروژە کارفرما با وجود سابقە کاری آنها از استخدام شان خودداری نمودە و بجای آنها نیروی مورد نیاز پالایشگاە را از میان غیر بومی ها استخدام نمودە اس.بە علت بیکاری گستردە رقابت بر سر فرصتهای شغلی اندکی کە ایجاد می شود در این اواخر شدت گرفتە است و متاسفانە کارفرمایان نیز از این رقابتها برای انداختن تفرقە و ایجاد تضاد میان زحمتکشان بیکار و جویای کار نهایت سوء استفادە را می نمایند. پایئن آوردن دستمزدها و سخت کردن شرایط شغلی و لگد مال کردن حقوق نیروی کار بخشا از پیامدهای این رقابتهاست. نیروی کار بومی و غیر بومی در نهات متاسفانە بە یک اندازە از این رقابت ناسالم زیان می بینند.راە کار موثرتر و سودمندتر بە حال هر دو مبارزە مشترک علیە بیکاری و فشار آوردن بە دولت برای ایجاد اشتغال است.

تجمع کارگران شهرداری در بوشهر
در اول دی ١٠٠ تن از کارگران قراردادی بخش خدمات و پسماند شهرداری بوشهر در اعتراض بە کسر کردن از حقوق شان در پایان هر ماە در این شهر تجمع نمودند. کارگران کە بە گفتە خودشان دلیل این کار توسط کارفرما را نمی دانند در این تجمع خواستار پرداخت دستمزد و حقوق شان مطابق توافق و قرارداد هایشان با کارفرما و پرداخت مابالتفاوت ماە های گذشتە هستند. کسر کردن از دستمزد در واقع طبق قانون کار و عرف رایج غیر قانونی است. ادارە کار وظیفە دارد کارفرمای خاطی را وادار بە رعایت قانون نماید. ولی از آنجا کە بی قانونی مطلق در موسسات مختلف مسلط است و دولت و ادارات کار خود در رواج بی قانونی نقش اصلی را دارند، کارفرماها نیز سعی می کنند با این گونە ترفندها شانس خودشان برای کسب سود بیشتر را بیازمایند.

در شهر صیدون نیز کارگران بخش خدمات در اعتراض بە پرداخت نشدن طلب مزدی و مطالبات شان در این هفتە برای سومین مرتبە در طول یک ماە گذشتە تجمع و خواستار پرداخت مطالبات مزدی پرداخت نشدە شان طی سە ماە گذشتە شدند.

کارگران ابنیە فنی راەآهن چند شهر دوبارە تهدید بە اعتصاب کردند
کارگران ابنیە فنی بە دلیل پرداخت نشدن دستمزدها یشان مطابق قول و قرار کارفرما تهدید بە اعتصاب در صورت پرداخت نشدن طلب مزدی شان کردند. دستمزد و حقوق کارگران ابنیە فنی(تراوس) در مناطق، خراسان، لرستان، هرمزگان، تهران، سمنان، دامغان، اندیمشک، ورامین و زاگرس هنوز پرداخت نشدە اند.کارگران سرویس و نگهداری در راە آهن خراسان و لرستان هشدار بە اعتصاب در صورت پرداخت نشدن دستمزد و حقوق شان کردەاند.کارگران بخش سرویس و نگهداری و امور فنی راە آهن تا کنون چندین بار برای گرفتن مطالبات مختلف شان بطور همزمان و با اتحاد و یگانگی کم مانندی اعتصاب و مبارزە نمودەاند. یکی از مطالبات اصلی آنها لغو کار پیمانی و استخدام مستقیم توسط شرکت راە آهن است.

  تجمع کارگران قراردادی مخابرات در تبریز
  در ٣٠ آذر کارگران قراردادی مخابرات با تجمع در مقابل استانداری تبریز خواستار اجرای طبقە بندی مشاغل و تضمین امنیت شغلی خود شدند. شایان ذکر است کە کارگران تبریزی چند روز پیشتر نیز در اعتراض بە طفرە رفتن کارفرما از انجام طبقە بندی مشاغل تجمع و از مسئولین خواستار رسیدگی شدە بودند. کارفرما کە مایل بە اجرای طبقە بندی مطابق قانون نیست در یک واکنش غیر قانونی نسبت بە تجمع قبلی کارگران از تمدید قرارداد کارگران معترض خودداری نمود. تجمع ٣٠ آذر کارگران پاسخ متقابلی بود نسبت بە کارفرما. متاسفانە اختیار اخراج کارگر در هر حالی در دولت روحانی بە کارفرما سپردە شد. همین تغییر در مادە ٢٧ قانون کار خود بە تنهایی برای کارفرمایان کافی است تا سایر حقوق هنوز ملغی نشدە محدودی را کە هنوز فرصت تغییر آنها را پیدا نکردەاند از بین ببرد و هر نوع حق طلبی را با اخراج پاسخ دهد!

  تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمت در گرگان
  در اول دی معلمان خرید خدمت استان گلستان نیز در ادامە تجمع های دیگر همکاران شان در مقابل مجلس، در گرگان تجمع و خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود پس از ٧ سال سردوانی توسط مسئولان شدند. معلمان خرید خدمت کە با دستمزدهایی کمتر از حداقل حقوق کارگران حداقل بگیر کار می کنند، سالهاست کە نسبت بە تبعیضاتی کە صرفا بخاطر شرایط استخدامی غیر رسمی بر آنها روا داشتە می شود معترض اند. آنها خواهان استخدام رسمی و بهرمندی از حقوقی مشابە با سایر معلمان هستند. با وجود نیاز شدید وزارت آموزش و پرورش بە معلم و داشتن شرایط و تحصیلات و تجربە کاری اما این وزارتخانە سالهاست کە آنها را سر می دواند و با پرداخت مبالغ ناچیزی آنها مورد استثمار مضاعف قرار می دهد. گفتە می شود عدم استخدام معلمان مورد نیاز مربوط بە تصمیم دولت برای بسط خصوصی سازی در بخش آموزش است

  تجمع اعتراضی آتش نشنان در عسلوی
  کارکنان آتش نشانی شرکت نفت و گاز پارس در عسلویە بە دلیل تاخیر دوماهە در پرداخت دستمزد و حقوق شان اعتراض کردند.

  اعتصاب کارگران پتروشیمی در منطقە ویژە اقتصادی
  در اول دی کارگران پتروشیمی واقع در منطقە ویژەی اقتصادی در اعتراض با مخالفت مدیرعامل منطقە با اجرای طبقە بندی مشاغل اعتصاب نمودند. گفتنی است کە مطالبە اجرای طبقە بندی مشاغل از آن جهت برای کارگران اهمیت دارد کە در صورت درست اجرا شدن می تواند بە افزایش مقدار معینی بە حقوق کارگران و محفوظ ماندن حق سنوات، تخصص و تجربە آنها گردد و ضمنا راە سوء استفادە کارفرمایان و بیگاری کشیدن از کارگران را تا حدودی مسدود کند. بهمین دلایل است کە کارفرمایان با آن کە یک حق قانونی است مخالفت می ورزند. مطالبە اجرای طبقە بندی مشاغل یکی از خواستە های مهم کارگران پتروشیمی ها و پالایشگاە و دیگر موسسات نفتی در اعتصاب یک ماهە مرداد ماە امسال کارگران بود. این خواشت تا کنون در تعدادی از شرکتها بە اجرا درآمدە است کە در همە جا البتە بطور یکسان و کامل اجرا نشدە است. بخاطر حساسیت و اهمیت اقتصادی و سیاسی نفت و پتروشیمی مدیران شرکت نفت هم بە کارفرمایان فشار می آورند کە طبقە بندی را اجرا کنند، با این همە قدرت و نفوذ ماورای قانونی این شرکتها بە اندازەای است کە هیچ توصیە و دستوری را بر نمی تابند.

  تجمع کارگران آبفا در اهواز
  در ٢٩ آذر شمار زیادی از کارگران آب و فاضلاب شهری و روستایی خوزستان در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان در محل این سازمان در اهواز تجمع نمودند. کارگران معترض علاوە بر اعتراض نسبت بە پرداخت نشدن چند ماهە طلب مزدی شان نگران از دست دادن شغلهای شان در اثر ادغام هستندد. ریئس ادارە مذکور نیز گفتتە است پس از چارت بندی پرسنل نیروی اضافی را تعدیل می کنند. در مورد بدهی مزدی این ادارە بە کارگران پرداخت آن را بە بعد از فروش زمین های متعلق بە ادارە موکول نمودە است.
  هنوز واکنش کارگران نسبت بە اظهارات مدیر ادارە مشخص نشدە است

  ٢١ ساالگی تشکیل کانون صنفی معلمان را تهنیت می گوییم
  بیست و یکمین مراسم سالگرد تشکیل کانون صنفی معلمان ایران با شرکت جمعی از رهبران و فعالین کانون با پیام محمد تقی فلاحی برگزار شد. عدەای از رهبران سرشناس معلمان و کارگران از آن جملە، اسماعیل عبدی از رهبران زندانی کانون سراسری صنفی معلمان و اسماعیل بخشی با ارسال پیامهای جداگانەای برای مراسم سالگرد پیامد تهنیت فرستادند. هر دوی این دو رهبر سندیکایی بر حفظ استقلال کانون تاکید کردند و از فعالیتهای کانون حمایت مجدد خودشآن را اعلام کردند. ما نیز بە سهم خود سالگرد تشکیل کانون صنفی معلمان را بە اعضا و رهبران کانون تهنیت می گویم و تلاشها و مبارزات عادلانە کانون و رهبران پر تلاش آن را ارج مینهیم.

  افزودن دیدگاه جدید

  محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

  متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  CAPTCHA
  لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
  کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.