شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۶ مارس ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٨

۰۲ دی‌ ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

اشرافیت حاکم و اشک تمساح برای نان قسطی بخورها!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش سیزدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۷

روز پرستار و تحفە رئیس نظام پرستاری برای پرستاران!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید