چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

برای لغوحکم محکومین به اعدام ونجات جان زندانیان سیاسی تلاش ورزیم!

۱۵ شهريور ۱۳۹۹

 نگذاریم تجربه دردناک کشتارهای گذشته رژیم بخصوص کشتارهای دهه شصت و شهریور67 تکرارشود. به هر صورتی که می توانیم برای نجات محکومین به اعدام، برای نجات جان زندانیان سیاسی بخصوص آنان که در اعتصاب غذا بسر می برند، و برای عقب راندن مقامات جنایتکار رژیم از ارتکاب جنایاتی جدید تلاش ورزیم.

کشور ما ایران درشرایط بس حساسی بسرمی برد.نارضایتی وخشم درمیان اقشاروطبقات مردم باشتاب فزاینده ای رو به گسترش دارد.کارد به استخوان مردم،بویژه توده های میلیونی اقشار تهیدست و متوسط،رسیده است. خطرخیزش های گسترده خیابانی، خواب راازرهبران فاسد و نالایق حکومتی ربوده است. بخصوص که مدتی است اعتراضات واعتصابات کارگری دربخش های کلیدی اقتصادبرای دستیابی به حقوق معوقه، به سرعت روبه افزایش گذاشته است. همزمانی اعتراض درخیابان بااعتصاب درکارخانه،درمقیاس سراسری، می تواند نظام اسلامی را فلج و قدرت سرکوب رژیم راکاهش دهد. رژیم سیاسی تحت رهبری ولی فقیه دربن بست گرفتار آمده و آینده تیره و تاری را انتظارمی کشد.

این بار نیز سران رژیم اسلامی وحشت زده، همچون گذشته چاره کاررادرتوسل به خشونت و سرکوب دیده اند.اینان که از همان ابتدای به قدرت رسیدن باسرکوب وبرپاداشتن چوبه های دار با مردمان ناراضی و مخالفان سیاسی سخن گفته اند، درمقابله با این وضعیت، به شلاق و زندان و اعدام شریف ترین و زحمتکش ترین فرزندان این مرز و بوم پناه برده اند. مقاماتی که هنوز از ترس خشم مردم در ارائه آمار کشته شدگان فرزندان مردم در جریان خیزش های خیابانی ناتوانند، مدتی است که به سراغ محاکمه دستگیر شدگان خیزش های مرداد97 وآبان 98 به اتهامات واهی رفته اند. درپی صدورحکم اعدام برای تعدادی از بازداشت شدگان خیزش های خیابانی گذشته، اینک نوبت به محاکمه سه فرزند خانواده زحمتکش افکاری وبریدن حکم اعدام برای فرزند بزرگ آنان نوید افکاری، قهرمان کشتی جوانان، به اتهامات واهی رسیده است. احکامی که چهره کریه و ضدانسانی رژیم مذهبی حاکم برکشورمان را باردیگر به نمایش گذاشته است. دراعتراض به این وضعیت است که موج وسیعی ازهمدردی با خانواده ها ومحکوم شدگان به اعدام و درخواست لغو احکام ضدبشری اعدام توسط رژیم اسلامی آغازگشته و رو به گسترش دارد.ازسوی دیگرهمزمان، اعتراض زندانیان سیاسی درمقابله باشرایط غیر انسانی ودهشتناک زندان ها،که درنتیجه بیماری کرونا وبی توجهی های مقامات زندان هاسخت ترنیز شده است، گسترش یافته است. تعدادی از زندانیان، ازجمله خانم ستوده وکیل مبارز و مدافع حقوق بشر، برای رساندن فریاد حق طلبانه زندانیان سیاسی، ازسرناگزیری چاره کار را در اعصاب غذا دیده اند.

هموطنان عزیز، بدانیم وبه هوش باشیم! اینک جان ده ها تن ازفرزندان این مملکت، به خاطر حکم اعدام یا درجریان اعتصاب غذا، درخطرقراردارد. نگذاریم تجربه دردناک کشتارهای گذشته رژیم بخصوص کشتارهای دهه شصت و شهریور67 تکرارشود. به هر صورتی که می توانیم برای نجات محکومین به اعدام، برای نجات جان زندانیان سیاسی بخصوص آنان که در اعتصاب غذا بسر می برند،و برای عقب راندن مقامات جنایتکار رژیم از ارتکاب جنایاتی جدید تلاش ورزیم.

ماهمراه با افکارعمومی مردم ایران وجهان وتمامی نهاد های ترقی خواه خواستارلغو حکم اعدام نوید افکاری ولغوحکم اعدام دیگرکسانی هستیم که درچنگ جنایتکاران حاکم گرفتار آمده اند.

ما نیزضمن دفاع از خواست های زندانیان سیاسی، ازخانم ستوده ودیگر زندانیانی که دراعتصاب غذا بسر می برند می خواهیم حال که فریاد اعتراض آنان در سطح وسیعی بازتاب داشته است به اعتصاب غذای خویش پایان دهند. مردم ایران به این عزیزان نیازدارند.

ما همراه با همه آزاداندیشان خواستارآزادی همه زندانیان سیاسی ولغو حکم اعدام می باشیم.

به امید آن روزی که در کشورمانیزدموکراسی،آزادی،حقوق بشرو جمهور مردم برقرارگردد و مقوله زندانی سیاسی، شکنجه و اعدام رخت بربسته و به گورستان تاریخ سپرده شود.

انجمن جمهوری خواهان ایران - پاریس

شنبه 15 شهریور 1399 برابر با 5 سپتامبر2020

افزودن دیدگاه جدید