سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۴ شهريور ۱۳۹۹

اعتصاب هزاران کارگر شاغل در صنایع نفت و چند نیرو گاە برق کە از چهار هفتە پیش بطور همزمان علیە کار پیمانی و شرکتهای پیمانکار و دلال در صنایع نفتی شروع شد در این هفتە نیز بە رغم عقب نشینی هایی از جانب صاحبان شرکتهای پیمانکار ادامە یافت. کارفرمایان و دولت کە انتظار یک چنین حرکت اعتراضی نیرومند و هماهنگی را نداشتند و از مقاومت کارگران شگفت زدە شدەاند در این هفتە نیز سعی کردن با دادن امتیازاتی کە با مطالبات اعتصابیون فاصلە زیادی دارند بە اعتصاب آنها خاتمە دهند کە تا کنون موفق نشدەاند.

ادامە اعتصابات کارگران پالایشگاە ها و پتروشیمی ها، موفقیعت نسبی کارگران کنتورسازی در اثر اعتراضات، تجمع دگر بارە معلمان حق التدریسی مقابل آموزش و پرورش، تجمع کارگران پیمانی و طرحی آبفای روستایی خوزستان، اعتصاب کارگران مخابرات در نیشابور، اعتراض کارکنان آتش نشانی در آبادان، کشتە شدن ٤ کولبر دیگر در کردستان، ٢٠ روزە شدن اعتصاب غذای جعفر عظیم زادە در زندان مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە هفتە بودند. با این حال باید توجە داشت کە ابعاد اعتراضات و نارضایتی ها در میان کارگران و مزدبگیران بسیار گستردەتر از آنهایی است کە بصورت ناقص و با بکارگیری کلمات و عناوین گمراە کنندە در برخی رسانە های داخل منتشر می شوند.

سانسور کامل اخبار اعتصابات وسیع صنایع نفتی در رسانە های داخل کشور و سکوت مطلق رهبران سرسپردە تشکلهای خوار و ذلیل حکومتی در مورد آنها بە روشنی حاکی از گستردە بودن و نگرانی از گستردەتر شدن دامنە اعتصابات و درماندگی رژیم در مقابل آنها دارند.

تداوم اعتصابات کارگران پالایشگاە ها و پتروشیمی ها در مناطق جنوبی کشور

اعتصاب هزاران کارگر شاغل در صنایع نفت و چند نیرو گاە برق کە از چهار هفتە پیش بطور همزمان علیە کار پیمانی و شرکتهای پیمانکار و دلال در صنایع نفتی شروع شد در این هفتە نیز بە رغم عقب نشینی هایی از جانب صاحبان شرکتهای پیمانکار ادامە یافت. کارفرمایان و دولت کە انتظار یک چنین حرکت اعتراضی نیرومند و هماهنگی را نداشتند و از مقاومت کارگران شگفت زدە شدەاند در این هفتە نیز سعی کردن با دادن امتیازاتی کە با مطالبات اعتصابیون فاصلە زیادی دارند بە اعتصاب آنها خاتمە دهند کە تا کنون موفق نشدەاند.

خواست اصلی کارگران در این اعتصاب لغو کار پیمانی و استخدام رسمی توسط شرکت های مادر است کە پیمانکاران نقش واسطە بین آنها و کارگران را دارند و پول هنگفتی از این بابت بە جیب می زنند. پولی کە در اثر استثمار مضاعف کارگران و زیر پا نهادن حقوق سندیکایی کارگران شاغل در پیمانکاری ها بە دست می آورند.

ادامە اعتصاب در بخش های از هفت تپە

اعتصاب کارگران در بخش های از هفت تپە نیز در این هفتە تداوم و وارد ‌هشتادمین روز شد. کارگران اعتصابی بە رغم تعلیق موقت و مشروط اعتصاب در بخش های از مجتمع کە بە دلیل فصل کشت و دادن فرصت بە مسئولین دولتی برای بە عمل درآوردن مطالبات شان انجام دادند بر ادامە مبارزە تا رسیدن بە حق و حقوق و خواستە های شان تاکید دارند. در همین حال جنگ جناح های حکومتی بر سر تسلط بر مجتمع هفت تپە نیز همچنان ادامە دارند. در یک مورد از افشاگریها کە در تویتر بین احمد نادری یکی از نمایندگان مجلس و حسام الدین آشنا مشاور روحانی مطرح شد، احمد نادری خطاب بە حسام الدین آشنا کە مانند جهانگیری از مالک اختلاسگر هفت تپە حمایت می کند نوشت: " چرا از همکاران امنیتی سابقتان نمی‌پرسید که چگونه این خصوصی‌سازی رقم خورد؟چگونه ابرمتهم ارزی در دولت شما یک میلیارد وچهارصد میلیون دلار ارز دریافت می‌کند و آن‌را به ریال تبدیل می‌کند و تنها با بخشی از پول آن که حدود شش میلیارد تومان! است، بیش از ۲۵ هزارهکتار زمین و کارخانه هفت تپه را می‌خرد؟". اظهارات این نمایندە بە وضوح حاکی از اختلاس بزرگی است کە در جریان واگذاری هفت تپە صورت پذیرفتە است و تائیدی است بر حقانیت مبارزە کارگران علیە خصوصی سازی. با این وجود طرفداران دولت همچنان از مالک رانتخوار و اختلاسگر هفت تپە و از این واگذاری غارتگرانە حمایت می کنند!اختلاف این نمایندە نیز در واقع نە بخاطر مخالفت با اصل خصوصی سازی و غارتهای انجام شدە تحت پوشش خصوصی سازی، بلکە بر سر درآوردن این لقمە گلوگیر با سئواستفادە از اعتصاب کارگران از دهان رقیب است!

اعتراض کارگران کنتور سازی "نوبخت" را وادار بە عقب نشینی کرد

جمعە گذشتە خبر محاصرە "نوبخت" هنگام سفر بە قزوین توسط کارگران کنتورسازی را کە خصوصی شدە و پس از خصوصی شدن با بحران مواجە شدە را منتشر کردیم. در این هفتە مطلع شدیم کە نوبخت سرانجام در پی اعتراضات دامنە دار کارگران مجبور بە عقب نشینی شد و بودجەای را برای پرداخت معوقات مزدی کارگران این کارخانە اختصاص دادە است. رئیس شورای اسلامی کار نیز بخاطر پرداخت دیون کارگران از نوبخت تشکر نمودە کە معلوم نیست پرداخت دیون پس از آن همە معطلی و اعتراض دیگر چە جایی جهت تشکر دارد؟ اما در عوض کارگران گفتەاند خواستە آنها فراتر از پرداخت دستمزدها بودە است. خبرگزاری ایلنا بە نقل از کارگران نوشت: "کارگران کنتورسازی که اعتبار برای پرداخت معوقات مزدی آنها در نظر گرفته شده، می‌گویند: مهمترین مطالبه ما خلع ید سهامداران و بازگشت مجتمع به دولت است".

تجمع دگربارە معلمان حق التدریسی مقابل آموزش و پرورش

در ١١ شهریور بار دیگر معلمان حق التدریسی با بر پایی یک تجمع اعتراضی در مقابل آموزش و پرورش خواستار استخدام رسمی توسط این ادارە شدند. معلمان کە از خلف وعدەهای پیاپی گذشتە مسئولین بە خشم آمدە بودند و اعتباری برای قول و قرارهای مسئولین آموزش و پرورش قائل نیستند، در جریان تجمع شان شعارهای علیە خلف وعدەهای مسئولین دولتی دادند و از جملە در یکی از شعارها دولت را دروغگو خواندند.

تجمع کارگران پیمانی و طرحی آبفای روستایی خوزستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران طرحی و پیمانی شبکه آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان درحالی‌که پارچه نوشته‌ای خطاب به مدیرعامل آب و فاضلاب استان همراه داشتند، صبح چهارشنبه (۱۳ شهریور ماه) به پرداخت نشدن دست‌کم شش ماه حقوق، عیدی و پاداش سنوات خود معترض شدند.بنا بە همین گزارش یکی از دلایل اعتراض کارگران پرداخت نشدن حق بیمە و بیمە تکمیلی کارگران است کە هزینە درمانی و دارویی زیادی را بە آنها تحمیل نمودە است. شایان ذکر است کە پرداخت نکردن حق بیمە غیر قانونی است. با این حال مسئولین ادارات کار کارفرمایان متخلف را تحت پیگرد قانونی قرار نمی دهند و این خود باعث سئواستفادە بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی و افزایش هزینەهای زندگی زحمتکشان شدە است.

اعتصاب کارگران مخابرات در نیشابور

کارگران پیمانی شرکت مخابرات نیشابور از روز دوشنبە ١١ شهریور در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزد و قرارداد کاری اقدام بە اعتصاب نمودند. بە گزارش ایلنا کە خبر این اعتصاب را منتشر نمود، خواستەهای کارگران اعتصابی، پرداخت دستمزد معوقە، رفع تبعیض و انعقاد قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگران بجای قراردادهای تحمیلی و تبعیض آمیز شرکت پیمانکار است. آنگونە کە از گزارش برمی آید مراجعات پیشین کارگران بە ادارە کار برای رسیدگی بە مشکلات شان بی نتیجە بودەاند. البتە در موارد اعتراضی مشابە نیز ادارات کار یا جانب کارفرمایان را گرفتەاند و یا اقدامی برای دفاع از حقوق کارگران کە از وظایف اصلی آنهاست نکردەاند.

آتش نشانان آبادانی نیز بە جمع معترضین پیوستند

آتش نشانان آبادانی بنا بە نوشتە خبرگزاری ایلنا نسبت بە وضعیت شغلی و مزدی شان بە اعتراض برخاستە اند، "ایلنا" از قول آتش نشانان معترض نوشت: "آتش‌نشان‌های شهر آبادان خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود در زمینه حقوق دستمزد، بیمه و لباس کار شدند ....". بطوری کە در گزارش آمدە یکی از دلایل اعتراض آتش نشانان آبادانی رد نکرد دستمزد واقعی آنها در لیست بیمە های شان است کە در واقع یک تقلب آشکار و رایج است و حاکی از همدستی میان دفاتر سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان است.

شایان ذکر است کە این تقلب باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از حقوق کارگران در طول سالهای کاری، هنگام اخراج و در دوران بازنشستگی می شود. یکی از دلایل اینکە حقوق اکثریت بازنشستگان در دوران بازنشستگی بسیار ناچیز است وجود همین تقلب آشکار است. تامین اجتماعی بجای اینکە با این تقلب و حق کشی مخالفت کند، خودش در آن همدستی می کند تا در زمان بازنشستگی مستمری کمتری بدهد. این روش کە البتە بخشا هم با انگیزە رشوە گیری از کارفرمایان اعمال می شود در تضعیف بنیە مالی سازمان تامین اجتماعی و راندن بازنشستگان بە زیر خط فقر نقش مخربی داشتە و دارد. از همین روی کارگران نباید بە آن تن در دهند و لازم است مانند آتش نشانان حق طلب با این تقلب کە آیندە شان را تهدید می کند مبارزە پیگیر نمایند

کشتە شدن ٤ کولبر دیگر در کردستان

کشتار سفاکانە کولبران زحمتکش در مناطق مرزی همچنان ادامە دارد. بنا بە گزارش سازمان حقوق بشری "هه‌نگاو" دست کم چهار کولبر در مرزهای سردشت و پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران کشتە شدەاند. زانست حسن‌نژاد، ٢٥ سالە، زانکو احمدی، ٢٢ سالە و سروش ملکاری، کولبرانی هستند کە در صبح ١٢ شهریور در مرز «زیوە» پیرانشهر کشتە شدەاند. کشتار کولبران فقرزدە و بیکار در حالی ادامە دارد کە کردستان یکی از مناطقی است کە بیشترین شمار بیکاران را دارند. و بیکاران هیچ امکان دیگری بە غیر از انجام کار پررنج و توانفرسا ی و خطرناک کولبری برای فرار از گرسنگی ندارند.یکی از راە های مبارزە موثر با جنایت کولبرکشی اعتراض دستە جمعی مردم در شهرهای مختلف بە ویژە در شهرهای کردستان و اعتراضات بیکاران علیە بیکاری با شعار یاکار یا حقوق بیکاری در مقابل مراکز نهادهای حکومتی است!تنها در پرتو اعتراضات گستردە است کە می شود مانع ادامە این جنایات تبهکارانە شد.

١٩ روز از اعتصاب غذای جعفر عظیم زادە رهبر اتحادیە آزاد کارگران گذشت

اعتصاب غذای جعفر عظیم زادە رهبر زندانی اتحادیە آزاد کارگری کە از ١٩ روز پیش شروع شد همچنان ادامە دارد. جعفر عظیم زاد کە در اعتراض با وضعیت بد حاکم بر زندانها، نداشتن امنیت جانی و عدم رسیدگی پزشکی بعد از ابتلا بە بیماری کووید ١٩ مبادرت بە اعتصاب غذا نمود در وضعیت دشواری در سلول انفرادی محروم از ملاقات و هر نوع امکان ارتباطی با خارج از سلول بسر می برد. زندانبانان در تلاشند با وارد کردن فشار مضاعف بە این فعال سندیکایی کە بە دلیل فعالیت های صنفی و دفاع از حقوق کارگران بە ناروا محکوم شدە است از فعالین و مبارزین پیگیر حقوق زحمتکشن زهر چشم و انتقام بگیرند. با این همە با بە زندان افتادن هر فعال کارگری چند تن دیگر جای وی را پر می کنند و مبارزات را ادامە می دهند. ما بە جد نگران وضعیت سلامتی آقای عظیم زادە هستیم. بهمین جهت از همە هم میهنان آزادە و عدالتخواە بویژە کارگران درخواست می کنیم بە هر وسیلە کە می توانند بە زندانبانان برای آزادی جعفر عظیم زادە و دیگر زندانیان کارگری، مدنی و سیاسی فشار بیاورند. فشار قطعا موثر واقع خواهد شد!

افزودن دیدگاه جدید