جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۴ دسامبر ۲۰۲۰

تفاهم نامه ی فروش ایران

۲۸ تير ۱۳۹۹

در گذر زمان: تفاهم نامه ی فروش ایران

موضوع نشست: تفاهم نامه ی فروش ایران

مهمانان: آقایان بهزاد کریمی و عطا هودشتیان

برنامه ای از رسول کناره فرد

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید