چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

نقش و تأثیر قوانین در زندگی زنان!

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزارکرد.

۱۴ خرداد ۱۳۹۹

سخنران: رفیق فرزانه عظیمی - یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری