رفتن به محتوای اصلی

بیکاران و شاغلین متحد شوید تا از فقر و گرسنگی نجات پیدا کنید!

بیکاران و شاغلین متحد شوید تا از فقر و گرسنگی نجات پیدا کنید!
شنبه, 7. مارس 2020 - 01:40

در ایران متاسفانە شیوع کرونا نیز بە نوبە خود بە تعطیلی شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی و خدماتی منجر و باعث بیکاری هزاران نفر دیگر کارگران و کارکنان آنها گردیدە. بیم آن می رود کە با گسترش شیوع ویروس و سرایت آن بە شهرهای مختلف تعداد دیگری از واحدهای تولیدی از فعالیت باز بمانند و کارکنان آنها نیز بە خیل میلیونها نفری بپیوندند کە سالهاست بیکارند و دولت نە کمکی بە آنها نمودە و نە توانستە برای شان کار ایجاد کند.
گروە بزرگی کە بواسطە کرونا بیکار شدەاند کسانی هستند کە تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی و بیمە بیکاری قرار ندارند و بهمین جهت دولت کمکی بە آنها نمی کند. اکثر قریب بە اتفاق آنها دستمزدی کمتر از دستمزد حداقل دریافت می کردەاند و نتوانستەاند پولی پس انداز کنند و کلی هم قرض و بدهی دارند. از همین رو نمی دانند کە چگونە بایستی معاش خانوادە هایشان را در شرایطی کە قیمتها روز بە روز بالاتر می روند در مدت بیکاری تهیە کنند. یافتن کار تازە برای اکثر آنها نیز تقریبا غیر ممکن است و حتی امکان دستفروشی و شغل هایی از این دست را ندارند. آنها برای اینکە گرسنە نمانند نیازمند برقراری مقرری ماهانە هستند و اگر اقدامی برای آنها نشود خود و خانوادە هایشان گرسنە و بی سرپناە و بی رخت و لباس می مانند. اگر بیمە نبودەاند تا بتوانند هنگام بیکاری، بیماری و بازنشستگی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار بگیرند و حقوق بیکاری دریافت کنند، مقصر نیستند. مقصر دولت و مجلس و تامین اجتماعی و وزارت کار رژیم هستند کە با حذف اکثر کارگران از شمول قانون کار و از بین بردن حق و حقوق قانونی کارگران و رواج قراردادهای موقت کار این مصیبت را برای آنها بوجود آوردەاند. به همین جهت آنها اینک بایستی تاوان رفتار ابلهانە و سود جویانە شان را بپردازند. اما خود این گروە از کارگران نیز به هر دلیل کە تن بە این ستمگری ها دادەاند، بایستی از این تجربە دردناک بیاموزند و با متشکل شدن در سندیکاهای کارگری از حق و حقوق شان از این پس دفاع کنند و بە دولتهای ستمگر و مدافع سرمایە داران و کارفرمایانی کە بواسطە بی حقوق کردن کارگران سودهای مضاعف کلانی بە جیب زدەاند اجازە ندهند بیرحمانە زندگی آنها و خانوادە هایشان را قربانی زیادە خواهی های استثمارگرانە خود کنند.
اکنون زمان آن رسیدە کە بیکاران با تشکیل اتحادیە های بیکاران خود را متشکل کنند و با شعار کار یا حقوق بیکاری بە مبارزە با عوامل گرسنگی خود و خانوادە هایشان برخیزند. اگر اتحادیە سراسری نیرومندی متشکل از بیکاران تشکیل شود در آن صورت دولت مجبور می شود بە خواستە های بیکاران توجە نشان دهد و یا بودجە لازم برای پرداخت مقرری مکفی بە بیکاران اختصاص دهد و یا برای آنها اشتغال ایجاد کند. کارگران شاغل نیز از همین امروز و قبل از اینکە هیولای بیکار گریبان شان را بگیرد بایستی با تشکیل سندیکا و اتحادیە حقوق سندیکایی و منزلت انسانی خودشان را احیا کنند. هیچ راە دیگری بە جز متحد شدن در اتحادیە ها و احزاب کارگری و مبارزە علیە بی عدالتی برای کارگران وجود ندارد! این تجربە بە اثبات رسیدە جنبش های کارگری در ایران و همە کشورهاست. حتی ایجاد اشتغال کافی و کاهش بیکاری نیز بدون وجود اتحادیە های کارگری مبارز و مستقل و سازمانیابی خود بیکاران میسر نیست. کسانی کە با گرفتن حق و حقوق کارگران منزلت انسانی کارگران را از آنها گرفتەاند آن را بدون مبارزە کارگران پس نخواهند داد!

بیکاران و شاغلین متحد و متشکل شوید تا از فقر و گرسنگی و بی حقوق در امان بمانید و منزلت از دست رفتە تان را پس بگیرید!

دیدگاه‌ها

مراد

زنده باشی آقای کار.خوب مشکلات رامیبینی .به نظرم گرسنگی رو به تزاید است .کرونا اقتصادروزمره راازهم پاشیده ونتیجه اش گرسنگی صعودی مردم عادی است .ودولت خودش زاباحاشیه های کرونا سرگرم کرده.

ش., 07.03.2020 - 10:17 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.